Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 11.10.

 

281

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ   

 

На единадесети октомври, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                       ЧЛЕНОВЕ:     ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

           

С участието на секретаря Ирена Симеонова

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВА к.а.н.д. 205/17г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, представлявана от процесуалния пълномощник Ренета Петрова Шаламанова, срещу решение на Дупнишкия районен съд № 261 от 11.05.2017г. по н.а.х.д. № 1082/2016г., с което е отменено  наказателно постановление № КГ-1818 от 24.06.2016г., издадено от председателя на ДАМТН. В касационната жалба са изложени оплаквания, сочещи касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения, последните изразяващи се в преценка на доказателствата, изолирано едно от друго, довела до необоснованост на фактическите констатации и неизясняване в пълнота на релевантните факти. Иска се отмяна на обжалвания съдебен акт и потвърждаване на наказателното постановление.                

            Ответникът – „Н.Г.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н П Г, а в касационното производство от адв. З., оспорва касационната жалба. Счита се, че първоинстанционният съдебен акт е правилен. Развиват се съображения. Иска се оставянето му в сила.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Предмет на касационна проверка е решение на ДРС № 261 от 11.05.2017г. по н.а.х.д. № 1082/2016г., с което е отменено наказателно постановление № КГ-1818 от 24.06.2016г., издадено от председателя на ДАМТН. С наказателното постановление на „Н.Г.“ ЕООД на основание чл. 83, ал. 1 от ЗАНН и чл. 34в, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Прието е, че при извършена проверка с протокол № С-0278/18.11.2015г. на обект –бензиностанция Н, стопанисван от „Н.Г.“ ЕООД, е установено, че в обекта липсва поставена на видно място информация за вида на разпространяваната партида течно гориво – гориво за дизелови двигатели. Прието е, че при тези обстоятелства, като е разпространявало на 18.11.2015г. течно гориво – гориво за дизелови двигатели и не е поставило на видно място посочената информация, санкционираното дружество като краен разпространител по см. на § 1, т. 20 от ДР на ЗЧАВ, е извършило нарушение на чл. 18б, ал. 4, т. 1 от ЗЧАВ. В предхождащия НП АУАН е изложена аналогична фактическа обстановка, включително с посочване вида на горивото, за който не е поставена на видно място информация, а именно – гориво за дизелови двигатели. АУАН е връчен на управителя на санкционираното дружество на 15.01.2016г. Последвало е издаване на наказателното постановление на 24.06.2016г., което е връчено на 01.07.2016г. Въззивната жалба е постъпила на 08.07.2016г.

            По делото пред първата съдебна инстанция е приета като доказателство административнонаказателната преписка и са разпитани като свидетели свидетелите по АУАН и лицето Светлана Димитрова Аврамова, служител на санкционираното дружество, присъствал при извършване на проверката. След многократно призоваване и отлагане разпита на свидетеля, извършил проверката и съставил горецитирания констативен протокол, съдът е отменил определението си за допускането му и е обявил делото за произнасяне по същество.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че ДРС е постановил валиден и допустим съдебен акт - от надлежен състав на съда, при спазване правилата за родова и местна подсъдност, по редовна и допустима въззивна жалба.  

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови посочения по-горе резултат, ДРС е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, че АУАН е съставен от оправомощено длъжностно лице, а НП е издадено от компетентен наказващ орган.

            Приел е от друга страна, че НП е незаконосъобразно поради липсата на мотиви и произнасяне по въпроса налице ли е маловажен случай на административно нарушение по см. на чл. 28 от ЗАНН.

            По съществото на спора е приел, че не е доказано извършване на релевираното неизпълнение на задължение към държавата. Основал е този извод на анализа на свидетелските показания.

            Решението е правилно с корекция в мотивите от страна на касационната инстанция.

            На първо място напълно се споделят мотивите на ДРС, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, включително и такива относно съдържанието на АУАН и НП и яснотата на обвинението. Съображенията в обратен смисъл на ответника по касация са изцяло неоснователни.

            Не съставлява порок на наказателното постановление липсата на писмено обективирана преценка за липсата на маловажен случай на административно нарушение.

            Правилна като краен резултат е преценката на районния съд, че не е установено осъществяване на релевираното неизпълнение на задължения към държавата.

            Свидетелите по АУАН не дават показания във връзка със спорното релевантно обстоятелство – налице ли е била на видно място съответната информация за вида на разпространяваното гориво-гориво за дизелови двигатели. Тези свидетели не разполагат със съответни възприятия за това обстоятелство. Установена е невъзможност от друга страна за разпит на свидетеля, извършил проверката и съставил констативния протокол /по делото е удостоверено влошено здравословно състояние на това лице и продължителен отпуск по болест/. Показанията на свидетелката Аврамова са точни, ясни, конкретни, изява на непосредствени и лични възприятия, наситени с подробности за обстоятелства, индикиращи висока степен на достоверност. Въз основа на тях се установява по несъмнен начин, че в обекта на две места е била налице видна, при нормално развити възприятия, информация за разпространяваното гориво - гориво за дизелови двигатели. При това положение, изводът на наказващия орган за осъществено административно нарушение е недоказан, а издаденото на това основание наказателно постановление незаконосъобразно. Като го е отменил, ДРС е постановил правилно решение, при липса на касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК. Следва оставянето му в сила.

      

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН, СЪДЪТ  РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение на Дупнишкия районен съд № 261 от 11.05.2017г. по н.а.х.д. 1082/2016г.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.                                                        

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ :