Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 244

гр.Кюстендил, 19.09.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:  ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Ирена Симеонова и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №207/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            З.Б. *** обжалва решение №222/21.04.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1685/2016г., с което е потвърдено НП №14-0332-000104/17.03.2014г. на началник РУ-Рила към ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт – неправилно приложение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК.  Иска се отмяна на решението и НП.

            Ответникът не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №222/21.04.2017г., постановено по АНД №1685/2016г., с което е потвърдено НП №14-0332-000104/17.03.2014г. на началник РУ-Рила към ОДМВР – Кюстендил. З. Чорбаджийска е санкционирана на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП като й е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

ДРС е потвърдил НП като законосъобразно, приемайки че е издадено при стриктното спазване на законовите изисквания за форма, съдържание и процедура, както и че нарушението е доказано от обективна и субективна страна и е санкционирано със съответното му наказание.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.              Същото е правилно и законосъобразно – събрани са относимите за спора доказателства, надлежно и аргументирано са анализирани фактите от значение за спорното право, крайните изводи се базират на закона с оглед установената фактическа обстановка. Спазени са и съдопроизводствените правила.

З. *** е санкционирана с НП №14-0332-000104/17.03.2014г. на началник РУ-Рила към ОДМВР – Кюстендил, за това че на 11.08.2013г. в 17.14ч. в гр.Кочериново, на път 107, км 3+000, при разрешена за населено място скорост на движение от 50 км/ч, е управлявал лек автомобил с ДК №Е7012ВС, собственост на „К Ф М“ ООД, с 111 км/ч. Прието е, че е нарушена нормата на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП са й наложени административни наказания „глоба“ в размер на 400 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца. Нарушението е установено и заснето с мобилна система за контрол на правилата за движение тип TFR-1M, радар №577 – изготвен е клип №1469. Същата е от одобрен тип и е преминала проверка за техническа изправност /срав. протокол №89-ФМИ/07.05.2013г./. Доколкото нарушението е установено и заснето именно с мобилно техническо средство, позиционирано в автомобил на контролен орган, то приложим е общия ред по ЗАНН за налагане на административно наказание, а не правилата на чл.189, ал.4 от ЗДвП относно реда и начина на издаване на ЕФ /нормата е в редакцията от ДВ бр.10/2011г./. В този смисъл правилно и законосъобразно АНО е провел процедурата по съставяне на АУАН и издаване на НП за установено нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП /вж. в този смисъл ТР №1/26.02.2014г. на ВАС по т.д.№1/2013г./. Тук касационната инстанция отбелязва, че са спазени изискванията на ЗАНН по съставянето на акта в аспекта, че закона не въвежда изискване същия да бъде съставен в момента на констатиране на нарушението. Разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН въвежда единствено изискването АУАН да бъде съставен в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението, а чл.34, ал.1 от ЗАНН – срокът, в който следва да бъде съставен. Законовото правило и срокът са спазени, поради което не са налице процесуални нарушения от категорията на съществените, които да обуславят на самостоятелно основание отмяна на НП. Не е изтекъл и давностния срок по чл.80, ал.1, т.5 от НК /ДВ бр.26/2010г. – абсолютната давност е в размер на четири години  и половина/.

Събраните писмени и гласни доказателства КАС намира за достатъчни, за да обосноват извод за извършено административно нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП от жалбоподателя. Показанията на контролните органи съпоставени с клип №1469 и декларации за предоставяне на информация във връзка с разпоредбата на чл.188 от ЗДвП, доказват по безспорен начин, че на 11.08.2013г. в гр.Кочериново на път 107, км 3+000, З. Чорбаджийска е управлявала МПС с превишена скорост от 111 км/ч /приспада се толеранс от 3 км/ч в полза на водача/, т.е. с над разрешената за населено място от 50 км/ч.  Скоростта е отчетена с изправно техническо средство - мобилна система за контрол на правилата за движение тип TFR-1M, радар №577 /тя е годна когато е от одобрен тип и е преминала годишна метрологична проверка – срав. у-ние и протокол/, т.е. скоростта на движение на автомобила е била над максимално допустимата съгласно чл.21, ал.1 от ЗДвП. Представеният клип доказва измерената скорост, доколкото той се явява годно веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес, тъй като е направен от изправно техническо средство. Следователно с поведението си жалбоподателят е нарушил законовата разпоредба на чл.21, ал.1 ЗДвП и правилно и законосъобразно е привлечен към административнонаказателна отговорност по чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП. Нарушението е описано със съставомерните му елементи откъм форма на изпълнително деяние, време, място на извършване и субект, поради което се явяват неоснователни възраженията в тази насока, развити в касационната жалба. Повдигнатото обвинение с АУАН и НП е ясно и безпротиворечиво, рамките са зададени коректно и санкционирания субект е могъл да разбере за какво административно нарушение е привлечен към отговорност. Наложените наказания са съобразени с размера, определен от закона.

  Достигайки до идентични правни изводи ДРС е постановил правилно и законосъобразно решение, което ще бъде оставено в сила, поради отсъствие на касационните основания за отмяна по чл.348, ал.1 от НПК.

  Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОСТАВЯ В СИЛА решение №222/21.04.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1685/2016г.

                Решението е окончателно.

               

                                               

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                          

                                                          ЧЛЕНОВЕ: