Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 245

гр.Кюстендил, 19.09.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Ирена Симеонова и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №210/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            А.Р.Т. *** обжалва решение №231/28.04.2017г. на КРС, постановено по АНД №47/2017г., с което е потвърдено НП №16-1139-002352/09.12.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт поради съществено нарушение на материалния закон – касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респективно отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №231/28.04.2017г., постановено по АНД №47/2017г. Със същото е потвърдено НП №16-1139-002352/09.12.2016г., издадено от началник сектор ПП при ОДМВР- Кюстендил. А.Т. е санкциониран на основание чл.175, ал.1, т.1 от ЗДвП с административни наказания „глоба“ в размер на 100 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП и основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП с административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. за нарушение на чл.150А, ал.1 от ЗДвП.

            Кюстендилският районен съд е формирал извод за доказаност на нарушенията от обективна и субективна страна, като е потвърдил НП.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС. Същото е правилно и обосновано, доколкото правните изводи са изведени чрез законосъобразно анализиране на доказателствения материал на база материалния закон.

               Производството пред КРС е образувано по жалба на А.Р.  Т. ***-1139-002352/09.12.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР - Кюстендил, с което е санкциониран за това, че на 28.11.2016г. в гр.Кюстендил по ул.“Цар Освободител“ управлява мотоциклет К **** без поставени регистрационни табели на определеното за целта място, както и за това че водача не притежава категория „А“, към която спада управляваното от него МПС. За констатираните нарушения по чл.140, ал.1 и чл.150А, ал.1 от ЗДвП е съставен АУАН №979637/28.11.2016г., а въз основа на него е издадено атакуваното НП.

             В рамките на проведеното съдебно производство в изпълнение на правомощията по чл.13 и чл.14 от НПК по препращане от чл.84 от ЗАНН във вр. с чл.189, ал.14 от ЗДвП и въз основа на годни доказателствени средства съдът е установил обективната истина по спора. Решението се основава на обективно, пълно и всестранно изследване на обстоятелствата, включени в предмета на доказване.

  Доказателствата по делото – писмени и гласни, чрез съпоставка в съвкупност и поотделно, обосновават извод за извършени административни нарушения по чл.140, ал.1 и чл.150А, ал.1 от ЗДвП от страна на А.Р.Т., които правилно са скрепени със санкционните норми на чл.175, ал.1, т.1 и чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП. Описанието на противоправните деяния изпълнява критериите за дължимо съдържание по чл.42, съответно чл.57, ал.1 от ЗАНН. Ясно и безпротиворечиво са посочени обективните елементи от състава на нарушенията – място, време на извършване и обстоятелства, при които са осъществени деянията. Анализът на гласните доказателствени средства обуславя и законосъобразния извод за субекта на нарушенията. В този смисъл касационния съд счита, че въззивния такъв е направил законосъобразен извод за доказаност на нарушенията от обективна и субективна страна. Споделят се и мотивите за правилното приложение на чл.3, ал.2 във вр.с ал.1 от ЗАНН, както и за приложението на чл.27 от ЗАНН. Отчитайки тежестта на нарушенията, подбудите за тяхното извършване и липсата на доказателства, ангажирани от жалбоподателя за имотно състояние, КАС намира, че административните наказания  от АНО са определени при правилен анализ на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства.

  С оглед горните съображения КАС ще остави в сила решението на КРС, поради отсъствие на касационните основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК.

  Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

             ОСТАВЯ В СИЛА решение №231/28.04.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №47/2017г.

             Решението е окончателно.

           

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            

 

                                                     ЧЛЕНОВЕ: