Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 10.10.

 

279

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На десети октомври, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                     НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

С участието на секретаря Ирена Симеонова

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 211/17г. по описа и   ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР Кюстендил, чрез началника – главен инспектор Р Б, срещу решение на Кюстендилския районен съд № 246 от 10.05.2017г. по н.а.х.д. № 238 по описа на този съд за 2017г., с което е отменено наказателно постановление № 17-1139-000073 от 06.02.2017г. В касационната жалба са изложени оплаквания за пороци на решението, съставляващи касационното  основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

            Ответникът по касационната жалба – Г.Т., не явява и представлява. Не изразява становище по жалбата.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване. Счита се, че първоинстанционният съдебен акт е правилен.

            Административният съд, на основание чл. 218 от Административно – процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 246 от 10.05.2017г. по н.а.х.д. № 238 по описа на този съд

 

 

 

 

за 2017г., с което е отменено наказателно постановление № 17-1139-000073 от 06.02.2017г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Кюстендил. С наказателното постановление на Г.Т. на основание чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДП/ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева.

            В съставения акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление е прието, че при описани обстоятелства за време и място, Т. е управлявал посочения автомобил, като при осъществената му проверка не е представил  свидетелство за управление на МПС и контролен талон.

            При тези фактически обстоятелства е прието, че водачът управлява ППС без правоспособност за това. Посочена е за нарушена разпоредбата на чл. 150 от ЗДП. Въз основа на това нарушението е квалифицирано по цитираните по - горе правни разпоредби.

            За да постанови изложения резултат, КРС е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Счел е от друга страна, че неправилно е приложен материалния закон поради несъответствие между релевираните обстоятелства и определената правна квалификация.                               В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, съставляващи касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            Решението е правилно. Решаващите съображения на КРС се споделят изцяло. Релевирането на обстоятелствата, че към момента на извършената проверка водачът на автомобила не представя свидетелство за управление на МПС и контролен талон, не кореспондира с посочената за нарушена норма на чл. 150 от ЗДП и определената правна квалификация на нарушението. Обосновани от съдържанието на АУАН и НП са мотивите на КРС, че изложените фактически обстоятелства са относими към състава на административно нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДП. Неправилната правна квалификация на нарушението, съчетана със словесното му формулиране и соченето на неотносимия към релевираните факти извод за неправоспособност на водача, съставлява неправилно приложение на материалния закон и основание за отмяна на наказателното постановление. Постановявайки именно този резултат, районният съд не е допуснал касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Следва оставяне в сила на решението.

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

 

            АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД  РЕШИ :

 

           

 

    

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 246 от 10.05.2017г. на Кюстендилския районен съд по н.а.х.д. № 238/2017г.

 

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

            Решението да се съобщи чрез изпращане преписи на страните.

                                                                                 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         

 

ЧЛЕНОВЕ:

           1.

 

 

                         2.