Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 243

гр.Кюстендил, 19.09.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Ирена Симеонова и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №215/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            ЕТ „В.Е.– Б.“ със седалище и адрес на управление *** обжалва решение №215/19.04.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1896/2016г., с което е потвърдено НП №К-14974/24.10.2016г. на Директор на РД за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към Главна Дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, поради допуснати нарушения на процесуалния и  материалния закон – касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

            Ответникът, в отговор излага съображения за неоснователност на касационната жалбата, респ. за оставане в сила решението на ДРС.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №215/19.04.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1896/2016г. Със същото е потвърдено НП №К-14974/24.10.2016г. на Директор на РД за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към Главна Дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на ЕТ „В.Е.– Б.“*** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ от 1000 лв. на основание чл.206, ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114, т.1 от същия закон.

             Районният съд е потвърдил наказателното постановление като законосъобразно, приемайки че е издадено при спазване правилата на ЗАНН и поради доказаност на административното нарушение от обективна страна.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. След анализ на събраните доказателства, КАС приема за установено следното:

             Производството пред ДРС е образувано по жалба на ЕТ „В.Е.– Б.“***-14974/24.10.2016г. на Директор на РД за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към Главна Дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП. При извършената проверка на 08.06.2016г. в стопанисван от търговеца туристически обект по см. на чл.3, ал.2, т.2 от ЗТ - кафе аперитив, е установено, че обекта е некатегоризиран, тъй като няма и не е представено удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. На място е съставен КП №К-0207981/08.06.2016г. При издаване на АУАН №К-14974/08.08.2016г. В хода на производството е представена заповед №З-484/04.08.2016г. за отриване на процедура по категоризиране на обекта, временно удостоверение №08/04.08.2016г., заповед №З-544/02.09.2016г. за утвърдена категория „една звезда“ и удостоверение №00033/02.09.2016г. за категория „една звезда“ за процесния обект. За осъществено административно нарушение, изразяващо се в предоставянето на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект, на ЕТ е издадено НП №К-14974/24.10.2016г.

             След проверка материалната законосъобразност на съдебния акт във връзка с релевираните касационни основания за отмяна, КАС намира жалбата за неоснователна, по следните съображения:

              Законосъобразен и базиран на събраните доказателства е изводът на въззивния съд за осъществено нарушение на чл.114, т.1 от ЗТ. Законът вменява в задължение на лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗТ, да предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Безспорно обекта, стопанисван от ЕТ „В.Е.– Б.“***, има характеристиката на туристически обект по см. на чл.3, ал.2, т.2 от ЗТ, доколкото е заведение за хранене и развлечения – кафе аперитив. С оглед отразените констатации в КП, които не са оборени с други доказателствени средства, е установено, че в обекта се извършва туристическа дейност по чл.3, ал.1, т.3 от ЗТ - ресторантьорство, тъй като се предоставят туристически услуги при специфични форми на обслужване съобразно вида на туристическия обект /§1, т.57 от ДР ЗТ/, а именно в кафе сладкарницата с обособени 35 места за сядане, се предлагат за продажба топли и безалкохолни напитки, бира, алкохол, пакетирани стоки. Следователно стопанисвайки обект, който е туристически по смисъла на ЗТ и в който се предлагат туристически услуги – ресторантьорство, за търговеца е възникнало задължението същия да бъде категоризиран. Представените по делото писмени доказателства безспорно установяват, че в деня на проверката - 08.06.2016г., в заведението е нямало и не е било представено удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта. В този смисъл КАС счита, че е налице осъществено административно нарушение по чл.206, ал.1 от ЗТ, тъй като в некатегоризиран туристически обект се предоставят туристически услуги. Ангажираните доказателствени средства от ЕТ за извършено категоризиране на обекта са ирелевантни за спора, тъй като са издадени след проверката. Следователно правилно и в съответствие с разпоредбите на чл.206, ал.1 във вр.с чл.114, т.1 от ЗТ е ангажирана административнонаказателната отговорност на търговеца, като лице извършващо ресторантьорство в туристически обект. Наложеното наказание е в минимален размер, съобразен с нормата на чл.27 от ЗАНН.

Касационната инстанция не приема за основателни възраженията за липса на компетентност на АНО. Съгласно разпоредбата на чл.232, ал.2 от ЗТ НП се издават от министъра на туризма, председателя на Комисията за защита на потребителите, председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, областния управител и кмета на общината или от оправомощени от тях длъжностни лица. В този смисъл настоящият АНО има делегирани по закон права по ангажиране административнонаказателната отговорност на ЕТ и ЮЛ за нарушения по ЗТ и при тълкуване волята на законодателя във връзка с приложената по делото заповед, удостоверяваща упълномощаване на директора на РД за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към Главна Дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП за издаване на НП, следва че същия е действал при установена материална компетентност.

Правилен е и извода на въвззивния съд за неприложимост на чл.28 от ЗАНН.

Като е достигнал до идентични правни изводи за законосъобразно проведено административнонаказателно производство срещу търговеца жалбоподател, завършило с правилно и законосъобразно наказателно постановление, въззивния съд е постановил съдебен акт, който ще бъде оставен в сила, поради отсъствие на касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК.

              Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №215/19.04.2017г., постановено по АНД №1896/2016г. по описа на Дупнишкия районен съд.

              Решението е окончателно.

             

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  

                                                          ЧЛЕНОВЕ: