Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                                 гр.Кюстендил, 21.07.2017год.

                                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на четиринадесети юли  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ИВАН  ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                       НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

при секретаря Лидия Стоилова и с участието на прокурора Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия  Стойчева  КАНД №217 по описа за 2017год.,  за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на  чл.63 ЗАНН  във  вр. с чл.208 и сл. АПК.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, представлявана от главен юрисконсулт Е.Г., обжалва решението на Дупнишкия районен съд от 09.05.2017г. по НАХД №1746/2016г., с което е отменено Наказателно постановление №КГ-1805/01.07.2016г., издадено от председателя на ДАМТН. В жалбата се релевира касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с липса на допуснати съществени процесуални нарушения в процедурата по издаване на НП и доказаност на деянието. Иска  се  отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Ответникът  „****“ ООД като правоприемник на СД „****“  - гр.Благоевград, не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Кюстендил дава заключение за неоснователност на жалбата.

            Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на доводите на страните, както и след служебна проверка на атакувания съдебен акт на осн.чл.218 ал.2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211 ал.1 от АПК  и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се приема за неоснователна  поради следното:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №КГ-1805/01.07.2016. на председателя на ДАМТН, с което за нарушение на чл.18б, ал.5, т.5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух,  на  СД „****“ – гр.Благоевград, на основание чл.34в, ал.1 от Закона е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00лв.

            От приетите по делото доказателства районният съд е установил от фактическата страна на спора, че обвинението касае извършена проверка на 17.11.2015г. от контролните органи на ДАМТН на обект бензиностанция в с.Джерман, стопанисван от дружеството, при която е установено, че на посочената дата, същото  като краен разпространител по см. на §1, т.20 от ДР на ЗЧАВ,  разпространява  течно гориво – автомобилен бензин А 95Н без да изпълнява и няма изготвена програма за техническа поддръжка на съоръженията /резервоарите/ за съхраняване на разпространяваното на обекта течно гориво. Констатациите от проверката са обективирани в Протокол №С-0338/17.11.2015г., който е предявен и връчен на свид. М. Г. – работещ на обекта.

            Въз основа на протокола е съставен АУАН № А-1036/22.01.2016г. от свид. Станков и в присъствието на свид. Р., както и на Н. Н., в отсъствие на представител на търговското дружество. 

 Пред ДРС е разпитан свид. Г., от показанията на който, съдът е установил, че по време на проверката от него не са искани за представяне документи, вкл. програма за техническа поддръжка на съоръженията в обекта.

Към въззивната жалбата, дружеството – нарушител е приложило Договор №16 от 12.11.2015г., сключен между „****“ СД  като възложител и „БМ 2010“ЕООД-гр.Благоевград като изпълнител, с предмет-извършване, срещу възнаграждение, на техническа поддръжка на съоръженията, свързани със съхраняване, товарене / разтоварване на течни горива и почистване на цистерните от отпадъци, съдържащи масла и нетфопродукти в обект на СД, находящ се в с.Джерман. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на сключването му, и към него има две приложения, подписани от страните, съотв. Приложение №1 с цени за профилактична поддръжка на съоръженията за съхраняване на течни горива и Приложение №2 – Програма за техническа поддръжка на съоръженията за съхраняване на течни горива, изготвена съгласно чл.18б, ал.5, т.5 от ЗЧАВ, ведно с  предвидени видове мероприятия и срок за изпълнение.   

            При тези фактически установявания съдът е формирал правен извод за незаконосъобразност на НП. Прието е, че са допуснати съществени процесуални нарушения в процедурата по издаване на НП. Първото е свързано с обстоятелството, че едва в НП е посочено качеството на дружеството като „краен разпространител“ по см. на §1, т.20 от ДР на ЗЧАВ, което е нарушило правото му на защита срещу нарушението. Второто нарушение съдът е свързал с неяснота на предявеното обвинение, а именно за това в какво се състои бездействието на дружество по отношение на задължението по чл.18б, ал.5, т.5 от ЗЧАВ - как е установена липсата на програма за поддръжка на съображенията и неизпълнението на такава, при  условие, че в протокола от проверката, който е послужил за съставяне на АУАН и на НП е поискано предоставяне на такава програма  от лице, което не представлява дружеството. По съществото на спора съдът е приел, че не е извършено  релевираното  нарушение, имайки предвид представения към жалбата договор и приложенията към същия, доказващи  изготвена програма за техническа поддръжка на съоръженията в обекта.  По посочените правни доводи съдът е отменил НП.

            В касационното производство, с писмо управителят на ответното дружество е уведомил съда за  преобразуване на търговското дружество „****“  от събирателно дружество, в дружество в ограничена отговорност  със същото наименование  и  в еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование  „ВАП-2017“. Справката в търговския регистър сочи на преобразуване на търговското дружеството, при което  „ВАП-2017“ ЕООД се явява правоприемник на СД „****“. Горното сочи на съществуване на надлежна страна по съдебното административнонаказателно производство.   

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон, решението е правилно.

При разглеждане на спора районният съд е спазил принципа по чл.13 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН за разкриване на обективната истина по реда и със средствата на закона. От събраните относими, допустими и достоверни доказателства е извел правилен извод за незаконосъобразност на оспореното НП.

От материалите по делото е безспорно установено, че в деня на проверката дружеството в качеството на „краен разпространител“ по см. на §1, т.20 от ДР на ЗЧАВ, стопанисващо бензиностанция /място по чл.3, ал.1, т.5 от закона/ е имало задължение да изготви и изпълнява програма за техническа поддръжка на съоръженията за съхраняване, товарене /разтоварване и зареждане на течни горива. Задължението е предвидено в разпоредбата на чл.18б, ал.5, т.5 от ЗЧАВ в редакцията, обн. ДВ бр.6/2009г.  С оглед вида и обема на обвинението в АУАН и НП, изискванията касаят съоръжения за разпространяваното в  обекта  течно гориво – автомобилен бензин А 95Н.  От приложения към въззивната жалба Договор №16 от 12.11.2015г., сключен между „****“ СД  като възложител и „БМ 2010“ЕООД-гр.Благоевград като изпълнител, съдът е установил изпълнение на задължението по чл.18б, ал.5, т.5 от ЗЧАВ, т.е. липса на извършено административно нарушение по чл.34в, ал.1 от закона.  Правните изводи са обосновани от съдържанието на приетия като доказателство договор. Анализът на същия сочи, че  има за  предмет -извършване на техническа поддръжка на съоръженията, свързани със съхраняване, товарене / разтоварване на течни горива и почистване на цистерните от отпадъци, съдържащи масла и нетфопродукти в обект на СД, находящ се в с.Джерман. Договорът е действал към датата на проверката, а  програмата за техническа поддръжка на съоръженията е детайлизирана по видове дейности и срок за изпълнението им  в  Приложение №2  с наименование „Програма за техническа поддръжка на съоръженията за съхраняване на течни горива“.  От друга страна, от показанията на свид. Г., съдът е установил, че контролните органи на ДАМТН не са му поискали документи за проверка, а указанията за представяне на такива в съставения при проверката протокол от 17.11.2015., не са предявени по надлежния ред на представляващите дружеството лица. Показанията на свидетеля правилно са кредитирани от съда като обективни и достоверни, тъй като не са опровергани от останалия доказателствен материал. Останалите гласни доказателства, събрани посредством разпита на служителите от ДАМТН, не дават яснота относно нарушението, доколкото  свидетелите не са негови очевидци, а само участват в производството по съставяне на АУАН, в който са възпроизведени обстоятелствата по протокола  от проверката.  АНО  не е оспорил  договора от 12.11.2015г. за възлагане на  техническа поддръжка на съоръженията в обекта на дружеството, като едва в касационната жалба е заявил, че счита същия за недостоверен като неподкрепен с протоколи, установяващи реално изпълнение на предвидените дейности. Възраженията са  неоснователни. Видно от приложение №2 към договора,  мероприятията по техническа поддръжка на съоръженията имат срок за изпълнение, който към датата на проверката 17.11.2015г. не е бил изтекъл, т.е. изпълнителят не е дължал изпълнение на  задълженията по договора, което да се отрази в надлежни протоколи.  Изводът от изложеното е, че АНО не е доказал извършването на описаното в АУАН и НП административно нарушение. Решението на районния съд за отмяна на НП е правилно като краен резултат.

 Като допълнителни мотиви във връзка с останалите възражения в жалбата касационният съд ще посочи, че липсват нарушения на процедурата по издаване на НП досежно описанието на нарушението в АУАН и яснотата на предявеното обвинение.  Вида на разпространяваното гориво в процесния обект е посочен, а липсата на изрично посочване на качеството на дружеството като „краен разпространител“ в съдържанието на АУАН не е нарушило правото му на защита, тъй като във фактическите обстоятелства по описанието се съдържат всички включени в дефиницията по §1, т.20 от ДР на ЗЧАВ правни характеристики.

Изложеното мотивира касационният съд да остави в сила оспореното решение.

 

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решението на Дупнишкия районен съд от 09.05.2017год., постановено по НАХД №1746/2016год.  

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                   2.