Р Е Ш Е Н И Е

                 263                                                    06.10.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и девети септември                                                 две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                                                 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                        2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря Ирена Симеонова

и в присъствието на прокурор Марияна Сиракова от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 220 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Старши юрисконсулт А С В като пълномощник на МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА с адрес: гр.Благоевград, ул.“Покровнишко шосе“ – извън регулация обжалва решението по а.н.д.№1919/2016г. на ДРС. Релевира се касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с липса на маловажен случай поради високата степен на обществена опасност на деянието и неприложимост на чл.23, ал.6 от ЗТР. Моли се за отмяна на решението и потвърждаване на НП.

            В с.з. пълномощникът на касатора поддържа жалбата.

Ответникът „ТЕЦ -Бобов дол“ ЕАД, ЕИК 109513731 със седалище и адрес на управление *** със законен представител изпълнителния директор Е И Х не изразява становище по жалбата.

            Представителят на КОП дава заключение за основателност на жалбата, като намира, че съдът е постановил неправилно решение.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на обжалване пред районния съд е НП №366/05.12.2016г. на началника на Митница Югозападна, с което на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД за нарушение на чл.57б, ал.13, т.1 във вр. с ал.14 от ЗАДС на основание чл.111, ал.1 от закона е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.

            От приетите по делото доказателства съдът е установил от фактическата страна на спора, че въз основа на искане вх.№0202-0025/11.01.2007г. в Митница Кюстендил /с правоприемник Митница Югозападна/ на основание чл.57б, ал.6 от ЗАДС на 31.01.2007г. на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД е издадено удостоверение за регистрация №ВG 005500L0001 за производство на електрическа енергия от лица, получили лиценз за производство на ел.енергия, издаден по реда на ЗЕ, като на 16.12.2009г. е извършена служебна пререгистрация с удостоверение № BG 005700L0001. С вх.№32-16203/16.06.2016г. на основание чл.57б, ал.14 от ЗАДС дружеството е уведомило Митницата за настъпили промени в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация, касаещи промяна в неговата представителна власт, вписана в АВ на 27.10.2014г. - на мястото на представляващия дружеството ПИ П е вписан като изпълнителен директор Е И Х. С оглед тези данни, актосъставителят св.Кузумски е съставил АУАН срещу дружеството. Обвинението в АУАН и НП е за това, че на 11.11.2014г. в качеството на регистрирано лице по чл.57а, ал.1, т.3 от ЗАДС, притежаващо удостоверение за регистрация, дружеството не е спазило срока за уведомяване при промени в обстоятелствата, при които е издадено удостоверението за регистрация, а именно – в нарушение на чл.57б, ал.13, т.1 във вр. с ал.14 от ЗАДС не е уведомило писмено началника на компетентното митническо учреждение /Митница Югозападна/ за промяна на данните в искането за регистрация относно лицето, представляващо търговското дружество, в 14-дневен срок от настъпването й /т.е. от 28.10.2014г. до 10.11.2014г./, с което е осъществило състава на чл.111, ал.1 от ЗАДС.

С оглед така установените фактически обстоятелства съдът е формирал правен извод за доказаност на нарушението, но маловажност на случая, поради което съгласно указанията в ТР №1/12.12.2017г. на ОСНК на ВКС е отменил НП. Съдът е мотивирал становището си за приложение на чл.28 от ЗАНН с ниската морална укоримост на извършеното, липсата на вредни последици и ниската степен на обществена опасност на нарушението. Според съда, след промяната в ТР на представителството на дружеството непроменени са останали неговата правната форма, местоседалище и ЕИК, последното водещо до приложение на чл.23, ал.6 от ЗТР.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Решението обаче е неправилно поради нарушение на материалния закон. Съображенията за това са следните:

При разглеждане на спора районният съд е спазил принципа по чл.13 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН и чл.128, ал.1 от ЗАДС за разкриване на обективната истина по реда и със средствата на закона. От събраните относими, допустими и достоверни доказателства е извел правилен извод за доказаност на деянието и дееца. Неправилна обаче е преценката за маловажност на случая.

Маловажността по см. на чл.28 във вр. с чл.83, ал.2 от ЗАНН с оглед задължителните указанията в ТР №1/12.12.2007г. на ВКС по н.д.№1/2007г., ОСНК, задължава наказващият орган да не наложи предвидената в специалния закон имуществена санкция на дружеството. Като правен институт в административнонаказателното право, поради субсидиарното приложение на НК, „маловажността“ се извежда от легалната дефиниция на чл.93, т.9 от НК. Законовият термин за „маловажност“ включва липса или незначителност на вредните последици от деянието или наличие на други смегчаващи обстоятелства, които водят до по-ниска степен на обществена опасност на случая в сравнение с обикновените случаи от същия вид.

Промяната в законното представителство на дружеството е осъществена и вписана в АВ на 27.10.2014г. Към този момент е действало правилото на чл.57б, ал.9, т.1 от ЗАДС, в редакцията обн. ДВ, бр.105/2006г. във вр. с чл.3, ал.1 от ЗАНН, задължаващо дружеството като регистрирано по закона лице да уведоми писмено началника на компетентната Митница за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й. Измежду данните в искането за регистрация по чл.57б, ал.5 от ЗАДС в посочената законова редакция, е включено задължението за представяне на актуално удостоверение за вписване в ТР. Това ще рече, че към 27.10.2014г. дружеството е следвало да представи уведомление с името на новия законен представител, респ. актуално удостоверение за регистрация от ТР, съдържащо промяната. Срокът за това е изтекъл на 10.11.2014г., след която дата, считано от 11.11.2014г. бездействието на дружеството е противоправно и осъществява санкционния състав на чл.111, ал.1 от ЗАДС.

Изпълнение на задължението дружеството е манифестирало на 16.06.2016г., към който момент законовата уредба на задължението е включвала правилата на чл.57б, ал.13, т.1 и ал.14 от ЗАДС. Промяната на данните в искането е обхващала прилагане на документи, касаещи личността на новия законен представител, посочени в чл.57б, ал.6, т.1 и т.2 във вр. с чл.57а, ал.2, т.3, б.“а“ и б.“б“ от ЗАДС. Тези документи са свидетелство за съдимост на представителя /че не е осъждан за престъпление от общ характер/ и декларация, че не е бил член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори. Посочената редакция на чл.57б, ал.13 и ал.14 от ЗАДС е обн. ДВ, бр.105/2014г., в сила от 01.01.2015г., а тази на чл.57б, ал.6 от закона – в ДВ, бр.54/2012г., в сила от 17.07.2012г. Редакцията на чл.57а, ал.2, т.3, б.“а“ и б.“б“ от ЗАДС е в последната редакция, обн. ДВ, бр.92/2015г., в сила от 01.01.2016г. Следователно, след извършване на нарушението за периода от 11.11.2014г. до издаване на НП и понастоящем продължава да съществува законодателна уредба на засегнатите обществени отношения. Дружеството има задължение да уведоми Митницата за всяка промяна в законното представителство, макар изпълнението на това задължение да се обективира посредством подаване на друг вид документи с допълнително съдържание. Това ще рече, че наказуемостта на деянието не е отпаднала по санкционния състав на чл.111, ал.1 от ЗАДС.

Фактическият състав на приложимата санкционна норма прави административното нарушение като такова на просто извършване, поради което при обсъждане на предпоставките за прилагане на маловажността по чл.28 от ЗАНН районният съд неправилно е взел предвид липсата на вредни последици. Законът не държи сметка и за моралната укоримост на деянието, която е понятие от етиката. Налице е отегчаващо обстоятелство относно степента на обществена опасност на деянието, изразяващо се в продължително във времето неизпълнение на задължението от дружеството /1 година и 8 месеца/ без основателна причина или форсмажорни обстоятелства. Безспорно е приложението на чл.23, ал.6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /обн. ДВ, бр.34/2006г., изм. и доп./ в областта на удостоверяването пред трети лица и държавни органи на факти и обстоятелства за възникването и съществуването на едно юридическо лице, включително по отношение възникналите правоотношения по приложение на ЗАДС. Този факт обаче е съобразен с изменението на чл.57б, ал.6 от ЗАДС в ДВ, бр.54/2012г., в сила от 17.07.2012г., представляваща действаща редакция на нормата към датата на подаване на документите от дружеството /на 16.06.2016г./ и понастоящем. Задължението за представяне на данните за управителя /негово съдебно минало и членствени правоотношения/ обаче не касае данни, предмет на вписванията в ТР, поради което приложението на чл.23, ал.6 от ЗТР не обосновава по-ниска степен на обществена опасност на деянието в сравнение с обикновените случаи от същия вид.

Изводът от изложеното е, че обвинението в НП е доказано и случаят не е маловажен. Решението на районния съд е неправилно и на основание чл.221, ал.2, пр.2 от АПК ще се отмени.

Решавайки спора по същество, съгласно правомощието по чл.222, ал.1 от АПК касационният съд се потвърди НП. Определената в НП имуществена санкция е законосъобразна по критериите на чл.27, ал.1-3 във вр. с чл.83, ал.2 от ЗАНН.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №162/28.03.2017г. по а.н.д. №1919/2016г. на ДРС И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА НП №366/05.12.2016г. на началника на Митница Югозападна, с което на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД /с посочени ЕИК, седалище, адрес на управление и законен представител/ за нарушение на чл.57б, ал.13, т.1 във вр. с ал.14 от ЗАДС на основание чл.111, ал.1 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. /петстотин лева/.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

               ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

 

 

 

                                      2.