Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 246

гр.Кюстендил, 20.09.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                  НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Ирена Симеонова и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №221/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Л.Б.Б. *** чрез пълномощника адвокат Д.М. обжалва решение №273/19.05.2017г. на КРС, постановено по АНД №1919/2016г., с което е потвърдено НП №482/11.10.2016г. на началника на Митница Югозападна. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

           Ответникът чрез процесуалния представител изразява становище за неоснователност на жалбата и оставане в сила въззивното решение.        

            Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №273/19.05.2017г. на КРС, постановено по АНД №1919/2016г., с което е потвърдено НП №482/11.10.2016г. на началника на Митница Югозападна. Със същото Л.Б.Б. ***, на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС, е санкциониран с административно наказание „глоба“ в размер на 1397.46 лв. и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушение.

             Въззивният съд е формирал правен извод за законосъобразност на НП, като издадено при спазване правилата на ЗАНН и доказаност на нарушението от обективна и субективна страна.

  Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС. Същото обаче е неправилно.

             Производството пред КРС е образувано по жалба на Л.Б.Б. ***/11.10.2016г. на началника на Митница Югозападна. Прието е, че на 03.06.2015г. в гр.Кюстендил, кв.Изток, в лек автомобил Ф П с рег.******, жалбоподателят е държал акцизни стоки – цигари, без бандерол на МФ, когато такъв е задължителен. Събрани са писмени и гласни доказателствени средства.

             Анализът на доказателствения материал в съвкупност и поотделно обуславя извода на касационната инстанция за недоказаност на административното  нарушение от субективна страна. Както свидетелските показания на органите, извършили претърсването и изземването на 03.06.2015г., така и писмените доказателства – протокол за претърсване и изземване, докладни записки, протоколи за разпит на свидетели, установяват безспорно, че на посочените в АУАН и НП дата и място жалбоподателят не е упражнявал фактическа власт върху акцизните стоки, а лицето Л Д С. Изводите за осъществено административно нарушение от Л.Б. са направени от въззивния съд на базата на неправилен анализ на доказателствата, събрани в производството, необосновани са, а формираните на тяхна основа правни изводи не са съобразени с материалния закон. Установеното нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС е такова на формално извършване и с факта на установяване на цигарите в лице, различно от жалбоподателя, то се явява довършено именно от това лице. Ирелевантно за правния спор е обстоятелството чия собственост са акцизните стоки. Предметът на предявеното обвинение определя и предмета на доказване от гледна точка на извършеното административно нарушение и участието на нарушителя в него. Така се очертават рамките на процеса на доказване и осъществяване правото на защита. В АУАН и в НП следва задължително да се посочат фактите, които обуславят съставомерността на деянието, като към тях се отнасят времето, мястото и начина на извършване на нарушението и неговия субект. Същите подлежат на доказване от АНО във връзка с тежестта на доказване в административноказателното производство. Недоказаността на който и да е елемент от състава на нарушението обуславя незаконосъобразност на НП. Ангажирането на административнонаказателната отговорност на Л.Б. за административно нарушение, което не е извършил, е незаконосъобразно. Като е достигнал до различен извод за субекта на нарушението въззивният съд е постановил неправилно решение, което ще бъде отменено, поради наличие на касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. КАС ще постанови при условията на чл.222, ал.1 от АПК отмяна на НП, като незаконосъобразно, поради недоказаност на субекта на противоправното деяние.

           Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение №273/19.05.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1919/2016г. и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ НП №482/11.10.2016г. на началника на Митница Югозападна, с което на Л.Б.Б.,***, на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1397.46 лв. и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушение.

             Решението е окончателно.           

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: