Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 06.11.

 

308

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ   

 

На шести октомври, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                       ЧЛЕНОВЕ:     ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

           

С участието на секретаря Лидия Стоилова

В присъствието на прокурора МАРИЯНА СИРАКОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВА к.а.н.д. 229/17г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от „Н.Г.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.П.Г., а в касационното производство от адв. З., срещу решение на Дупнишкия районен съд № 253 от 09.05.2017г. по н.а.х.д. № 1156/2016г., с което е потвърдено  наказателно постановление № КГ-1825 от 24.06.2016г., издадено от председателя на ДАМТН. В касационната жалба са изложени оплаквания, сочещи касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения, последните изразяващи се в преценка на доказателствата, изолирано едно от друго, довела до необоснованост на фактическите констатации и неизясняване в пълнота на релевантните факти. Иска се отмяна на обжалвания съдебен акт и потвърждаване на наказателното постановление.                        

            Ответникът – Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/,  не се представлява и не изразява становище по касационната жалба.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за основателност на касационното оспорване.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Предмет на касационна проверка е решение на ДРС № 253 от 09.05.2017г. по н.а.х.д. № 1156/2016г., с което е потвърдено наказателно постановление № КГ-1825 от 24.06.2016г., издадено от председателя на ДАМТН. С наказателното постановление на „Н.Г.“ ЕООД на основание чл. 83, ал. 1 от ЗАНН и чл. 34в, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Прието е, че при извършена проверка с протокол № С-0341/17.11.2015г. на обект –бензиностанция Н., стопанисван от „Н.Г.“ ЕООД, е установено, че в обекта липсва поставена на видно място информация за вида на разпространяваната партида течно гориво – гориво за дизелови двигатели. Прието е, че при тези обстоятелства, като е разпространявало на 17.11.2015г. течно гориво – гориво за дизелови двигатели и не е поставило на видно място посочената информация, санкционираното дружество като краен разпространител по см. на § 1, т. 20 от ДР на ЗЧАВ, е извършило нарушение на чл. 18б, ал. 4, т. 1 от ЗЧАВ. В предхождащия НП АУАН е изложена аналогична фактическа обстановка, включително с посочване вида на горивото, за който не е поставена на видно място информация, а именно – гориво за дизелови двигатели. АУАН е връчен на управителя на санкционираното дружество на 15.01.2016г. Последвало е издаване на наказателното постановление на 24.06.2016г., което е връчено на 01.07.2016г. Въззивната жалба е постъпила на 08.07.2016г.

            По делото пред първата съдебна инстанция е приета като доказателство административнонаказателната преписка и са разпитани като свидетели свидетелите по АУАН и лицето С.Д.А., служител на санкционираното дружество, присъствал при извършване на проверката. След многократно призоваване и отлагане разпита на свидетеля, извършил проверката и съставил горецитирания констативен протокол, съдът е отменил определението си за допускането му и е обявил делото за произнасяне по същество.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че ДРС е постановил валиден и допустим съдебен акт - от надлежен състав на съда, при спазване правилата за родова и местна подсъдност, по редовна и допустима въззивна жалба.  

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови посочения по-горе резултат, ДРС е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, че АУАН е съставен от оправомощено длъжностно лице, а НП е издадено от компетентен наказващ орган.

            По съществото на спора е приел, че е доказано извършване на релевираното неизпълнение на задължение към държавата. Основал е този извод на анализа на показанията на свидетелкатаА..

            Решението е неправилно.

            На първо място напълно се споделят мотивите на ДРС, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, включително и такива относно съдържанието на АУАН и НП и яснотата на обвинението.

            Не се споделя решаващия извод на ДРС, че е доказано осъществяване на релевираното неизпълнение на задължения към държавата.

            Свидетелите по АУАН не дават показания във връзка със спорното релевантно обстоятелство – налице ли е била на видно място съответната информация за вида на разпространяваното гориво-гориво за дизелови двигатели. Тези свидетели не разполагат със съответни възприятия за това обстоятелство. Установена е невъзможност от друга страна за разпит на свидетеля, извършил проверката и съставил констативния протокол /по делото е удостоверено влошено здравословно състояние на това лице и продължителен отпуск по болест/. От друга страна показанията на свидетелкатаА. са точни, ясни, конкретни, изява на непосредствени и лични възприятия, наситени с подробности за обстоятелства, индикиращи висока степен на достоверност. Въз основа на тях се установява по несъмнен начин, че в обекта на две места е била налице видна, при нормално развити възприятия, информация за разпространяваното гориво - гориво за дизелови двигатели. При това положение, изводът на наказващия орган за осъществено административно нарушение е недоказан, а издаденото на това основание наказателно постановление незаконосъобразно. Формираните в обратен смисъл фактически установявания на ДРС са изцяло необосновани от анализираните свидетелски показания. Основавайки на тях решаващите си мотиви, ДРС е постановил неправилно решение, при наличие на касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Следва отмяна на първоинстанционния съдебен акт и решаване на делото по същество от касационната инстанция с отмяна на наказателното постановление.

      

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, чл. 222, ал. 1 АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН, СЪДЪТ  РЕШИ :

 

            ОТМЕНЯ решение на Дупнишкия районен съд № 253 от 09.05.2017г. по н.а.х.д. 1156/2016г. и вместо него

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № КГ-1825/24.06.2016г., издадено от председателя Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „Н.Г.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.П.Г., е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева на основание чл. 34в, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.                                                        

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ :