Р Е Ш Е Н И Е

                286                                                     17.10.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на тринадесети октомври                                                             две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА                                                              

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                      2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря Ирена Симеонова

и в присъствието на прокурор Йордан Георгиев от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 230 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

Заместващият началника на РУ – ДУПНИЦА при ОДМВР – Кюстендил /по заповед рег.№348з-489/16.03.2017г./ с адрес: гр.Дупница, ул.“Бисеров“ №2 обжалва решението по а.н.д.№1490/2016г. по РС - Дупница. В жалбата се релевира касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с доказаност на нарушението и спазване на процесуалните правила за издаване на НП. Моли се за отмяна на решението и потвърждаване на НП.

В с.з. касаторът не се представлява.

Ответникът В.Д.Т. *** /“Е М“/, бл.240, вх.В, ет.8, ап.72 не изразява становище по жалбата.

 Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, поради наличие на валидна застраховка „Гражданска отговорност“, поради което обвинението не съответства на посочената в НП правна норма. Счита, че решението на съда е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с материалите по делото на районния съд намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №16-0348-001707/14.09.2016г. на началника на РУ – Дупница при ОДМВР - Кюстендил, с което на В.Д.Т. за нарушение на чл.638, ал.3 от КЗ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400лв.

            От приетите по делото доказателства районният съд е установил от фактическата страна на спора, че при извършена от контролните органи на РУ – Дупница проверка на 03.09.2016. на път III-104 при км.4+500 в посока гр.Бобошево на управлявания от Т. лек автомобил, собственост на П Я Б, МПС е било без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ - не е имало залепен валиден стикер и не е представена валидна полица и контролен талон за същата. От представеното по делото копие от застрахователна полица №ВG0200764761 и проверка за сключена застраховка „ГО“ съдът е установил наличие на застраховка за автомобила, сключена и валидна от 11.33 часа на 24.02.2016г., а от справка от Гаранционен фонд и копие от застрахователна полица № ВG/22/116000494255 е установено, че има МПС има застраховка в ЗК „Левинс“АД, считано от 03.02.2016г. до 04.02.2017г.

            При тези фактически установявания съдът е формирал правен извод за компетентност на наказващия орган, липса на допуснати нарушения на процедурата по издаване на НП, но несъставомерност на нарушението по нормата на чл.638, ал.3 от КЗ поради наличие на действаща застраховка. Неносенето на застраховката, според съда, осъществява отговорност по друг състав от друг закон – чл.183, ал.1, т.2 от ЗДвП. Поради неправилно приложение на закона съдът е отменил НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон, решението е правилно.

При разглеждане на спора районният съд е спазил принципа по чл.13 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН за разкриване на обективната истина по реда и със средствата на закона. От събраните относими, допустими и достоверни доказателства е извел правилен извод за недоказано нарушение.

С оглед установените от районния съд фактически обстоятелства за поведението на дееца е видно, че на посочената в НП дата за управляваното от него МПС е имало сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Това е договорът, сключен от собственика на МПС и ЗК „Левинс“АД, обективиран в застрахователна полица №ВG/22/116000494255. Застраховката е с валидност от 05.02.2016г. до 04.02.2017. /вж. л.9 от делото на районния съд/. Тази застраховка е отразена и на ред последен от справката от Гаранционния фонд /вж. л.10 от посоченото дело/. Следователно, на датата на нарушението 03.09.2016г. за управлявания от Т. лек автомобил е имало сключен и действащ договор за застраховка. Повдигнатото срещу лицето обвинение за нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ е недоказано - деецът не е извършил посоченото в НП административно нарушение.

Правилен е и извода на съда, че установеното от показанията на св.Иванов неносене на застраховката от водача реализира състав на друго нарушение – по чл.183, ал.1, т.2 от ЗДвП. В НП обаче липсва обвинение за това нарушение със съставомерните за отговорността фактически обстоятелства, което обстоятелство не дава възможност за преквалификация на деянието при условията на чл.354, ал.2, т.2, пр.2 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН.

Решението на районния съд като правилно ще се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №171/28.03.2017г. по а.н.д.№1490/2016г. на РС - Дупница.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                    2.