Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 0 256

гр.Кюстендил, 03.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и девети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                  

                                                ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА                                        

                                                                     НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Ирена Симеонова и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №231/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

             Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

             Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – София обжалва решение №267/12.05.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1751/2016г., с което е отменено НП №КГ-1804/01.07.2016г. на председателя на ДАМТН. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт като постановен при неправилно приложение на закона - касационни отменителни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на НП.

             Ответникът не изразява становище по жалбата.        

             Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №267/12.05.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1751/2016г. Със същото е отменено НП №КГ-1804/01.07.2016г. на председателя на ДАМТН, с което СД „В.А.“ гр.Благоевград е санкционирано на основание чл.34в, ал.1 от ЗЧАВ, с административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.18б, ал.4, т.1 от ЗЧАВ.                          

             Районният съд е формирал извод за незаконосъобразност на НП, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на жалбоподателя, както и поради недоказаност на административното нарушение.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Същото е постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по чл.348, ал.1, т.2 от НПК. Съображенията са следните:

 Въззивното производство е инициирано по жалба на СД „В.А.“ гр.Благоевград срещу НП №КГ-1804/01.07.2016г. на председателя на ДАМТН, с което е санкционирано на основание чл.34в, ал.1 от ЗЧАВ, с административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.18б, ал.4, т.1 от ЗЧАВ. При извършена проверка на 17.11.2015г. в бензиностанция 0214 в с.Джерман, главен път Е 79 и управлявана от дружеството, контролните органи са приели, че в обекта липсва поставена на видно място информация за вида на разпространяваното гориво, а именно за гориво за дизелови двигатели. Съставен е протокол №С-0338/17.11.2015г., в последствие АУАН №А-1047/22.01.2016г., а въз основа на констатациите в него е издадено атакуваното НП №КГ-1804/01.07.2016г. Събрани са гласни доказателства за относими към правния спор факти и обстоятелства.                        

 Разпоредбата на  чл.18б, ал.4, т.1 от ЗЧАВ вменява в задължение на лицата, които разпространяват/пускат течни горива на пазара, да поставят на видно място в местата по чл.3, ал.1, т.5 от ЗЧАВ, измежду които и бензиностанции, информация за вида на горивото. Неизпълнението на задължението е обвързано с имуществена санкция, съгласно разпоредбата на чл. 34в, ал. 1 от ЗЧАВ. Анализът на въззивният съдебен акт на база сочените разпоредби сочи на извод за формирани мотиви относно друго изпълнително деяние, различно от визираното в чл.18б, ал.4, т.1 от ЗЧАВ. ДРС е развил своите съждения по правния спор за друго нарушение, свързано с неизпълнение на задължение за поставяне на видно място на информация за изискването за качество на горивото /чл.18б, ал.4, т.2 от ЗЧАВ/. Същото не е  предмет на оспореното НП №КГ-1804/01.07.2016г., поради което касационната инстанция приема, че районният съд не е формирал мотиви по съществени фактически и правни въпроси, относими към оспорването. Липсата на мотиви представлява съществено нарушение на съдопроизводствените правила, доколкото се нарушава правото на страните за защита и препятства ефективния касационен контрол на първоинстанционното решение. В този смисъл КАС намира за основателно наведеното в касационната жалба възражение за отмяна на въззивното решение. Същото ще бъде отменено и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на ДРС с указание за формиране на мотиви по съществото на правния спор. При новото разглеждане въззивният съд следва да има предвид и установения факт от КАС, че дружеството-жалбоподател е представлявано от процесуални представители, за които липсва пълномощно, удостоверяващо тяхната представителна власт.

      Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1, т.2 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ОТМЕНЯ решение №267/12.05.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1751/2016г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

                 Решението е окончателно.            

                                           

                                          

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                      ЧЛЕНОВЕ: