Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 03.11.

 

303

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ   

 

На шести октомври, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:        ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                       ЧЛЕНОВЕ:     ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

 НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

           

С участието на секретаря Лидия Стоилова

В присъствието на прокурора Марияна Сиракова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  ПЕТРОВА к.а.н.д. 232/17г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :

            Предявена е касационна жалба от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, представлявана от процесуалния пълномощник юрисконсулт Е. Г., срещу решение на Дупнишкия районен съд № 268 от 12.05.2017г. по н.а.х.д. № 1748/2016г., с което е отменено  наказателно постановление № КГ-1806 от 01.07.2016г., издадено от председателя на ДАМТН. В касационната жалба са изложени оплаквания, сочещи касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения, последните изразяващи се в преценка на доказателствата, изолирано едно от друго, довела до необоснованост на фактическите констатации и неизясняване в пълнота на релевантните факти. Иска се отмяна на обжалвания съдебен акт и потвърждаване на наказателното постановление.                        

            Ответникът – „***“ ЕООД, конституирано на мястото на „В.А.“ ООД, представлявано от управителя Й. М. Б., не взема становище по касационната жалба.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за основателност на касационното оспорване.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Предмет на касационна проверка е решение на ДРС № 268 от 12.05.2017г. по н.а.х.д. № 1748/2016г., с което е отменено  наказателно постановление № КГ-1806 от 01.07.2016г., издадено от председателя на ДАМТН. С наказателното постановление на „*****“ СД, с правоприемник въззивния жалбоподател – „В.А.“ ООД и впоследствие конституираното на мястото на касационния жалбоподател – „„***“ ЕООД, на основание чл. 83, ал. 1 от ЗАНН и чл. 34в, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Прието е, че при извършена проверка с протокол № С-0338/17.11.2015г. на обект –бензиностанция 0214, стопанисван от „*****“ СД, е установено, че в обекта липсва поставена на видно място информация за вида на разпространяваната партида течно гориво – гориво за автомобилен бензин – А 95Н. Прието е, че при тези обстоятелства, като е разпространявало на 17.11.2015г. течно гориво – гориво за автомобилен бензин – А 95Н и не е поставило на видно място посочената информация, санкционираното дружество като краен разпространител по см. на § 1, т. 20 от ДР на ЗЧАВ, е извършило нарушение на чл. 18б, ал. 4, т. 1 от ЗЧАВ. В предхождащия НП АУАН е изложена аналогична фактическа обстановка, включително с посочване вида на горивото, за който не е поставена на видно място информация. АУАН е връчен на управителя на санкционираното дружество на 22.01.2016г. Последвало е издаване на наказателното постановление на 01.07.2016г., което е връчено на 09.11.2016г. Въззивната жалба е постъпила на 16.11.2016г.

            По делото пред първата съдебна инстанция е приета като доказателство административнонаказателната преписка и е разпитан свидетеля е разпитан свидетеля С. Й. П., посочен от санкционираното дружество, присъствал при извършване на проверката.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че ДРС е постановил валиден и допустим съдебен акт - от надлежен състав на съда, при спазване правилата за родова и местна подсъдност, по редовна и допустима въззивна жалба.  

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, Административният съд счита следното:

            За да постанови посочения по-горе резултат, ДРС е приел, че АУАН е съставен от оправомощено длъжностно лице, а НП е издадено от компетентен наказващ орган, но в административнонаказателното производство са допуснати други съществени процесуални нарушения, касаещи яснотата обвинението в извършване на нарушение. Счел е, че неясно е формулирано приетото за неспазено изискване за поставяне на видно място на информация за вида на разпространяваното гориво.

            По съществото на спора ДРС е обсъдил събраните гласни доказателствени средства в лицето на свидетеля С. Й. П. и е приел въз основа тях, че към момента на проверката в обекта е имало поставена на видно място съответна информация за вида на горивото – на самия вход на бензиностанцията, както и указателни табели с такова съдържание върху колонките с гориво.     

            Решението е правилно с корекция в мотивите от страна на касационната инстанция.

            Не се споделят мотивите на ДРС, че в административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, включително и такива относно съдържанието на АУАН и НП и яснотата на обвинението.           Обвинението се характеризира с яснота и конкретност, наведени са всички факти, съставляващи елементи от състава на отговорността. Мотивите на ДРС в обратен смисъл са изцяло необосновани от съдържанието на АУАН и НП.                  Правилна от друга страна е преценката на районния съд, че въз основа показанията на разпитания свидетел е установено изпълнение на изискването за поставяне на информация за вида на разпространяваното гориво на видно място.

            При това положение, изводът на наказващия орган за осъществяване на релевираното неизпълнение на задължение към държавата е недоказан, а издаденото на това основание наказателно постановление незаконосъобразно. Като го е отменил, ДРС е постановил правилно решение, при липса на касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК. Следва оставянето му в сила.

      

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН, СЪДЪТ  РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение на Дупнишкия районен съд № 268 от 12.05.2017г. по н.а.х.д. 1748/2016г.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез връчване преписи на страните.                                                        

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ :