Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 258

гр.Кюстендил, 03.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и девети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                 НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Ирена Симеонова и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №233/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

                 Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

             Й.Б.Й. *** обжалва решение №266/12.05.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1793/2016г., с което е потвърдено НП №354/15.11.2016г. на началник Митница Югозападна. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

             Ответникът чрез процесуалния представител излага съображения за неоснователност на касационната жалбата, респ. за оставане в сила решението на ДРС.        

             Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

                Предмет на касационно оспорване е решение №266/12.05.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1793/2016г. Със същото е потвърдено НП №354/15.11.2016г., издадено от началника на Митница Югозападна, с което на Й.Б.Й. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС и са отнети в полза на държавата акцизните стоки, предмет на нарушението на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС.

              ДРС е формирал правен извод за законосъобразност на НП, доколкото АУАН и НП притежават необходимото съдържание по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, както и поради доказаност на административното нарушение.

              Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК. Разгледана по същество е неоснователна.

              В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Същото е правилно и законосъобразно. Спазени са и съдопроизводствените правила.

               Производството пред въззивния съд е започнало по жалба на Й.Б.Й. ***/15.11.2016г. на началник Митница Югозападна. Със същото нарушителят е санкциониран на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС за това, че на 30.06.2016г., около 23.40ч. в с.Мурсалево, обл.Кюстендил в товарен автомобил Мерцедес 1835 Актрос с рег.№***, е държал акцизни стоки – тютюневи изделия /1 бр. стек цигари/ без акцизен бандерол, когато такъв е задължителен. За установеното нарушение е съставен АУАН №455/01.07.2016г., а въз основа на констатациите в него е издадено атакуваното НП. Цигарите, предмет на нарушението са отнети в полза на държавата.

                С оглед събраните доказателства КАС намира за правилен извода на районния съд за доказаност на административното нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС от обективна и субективна страна. Изводите са направени на базата на правилен анализ на доказателствата, събрани в производството, обосновани са и формираните на тяхна основа правни изводи са съобразени с материалния закон. Доказаното нарушение е такова на формално извършване и с факта на установяване на цигарите в автомобила, управляван от жалбоподателя, то се явява довършено. От констатациите на проверката, отразени в АУАН – откриване на цигари без български акцизен бандерол в автомобила, обяснението на нарушителя, констатациите, отразени в протокола за доброволно предаване, се установява безспорно, че на посочените в АУАН и НП дата и място жалбоподателят е упражнявал фактическа власт върху акцизните стоки, като ги е държал в управлявания от нея автомобил. 

    Не се установява и маловажност на нарушението по см. на чл.126б, ал.2 от ЗАДС. Законодателят е дал дефиниция на маловажния случай на административно нарушение по чл.123 от ЗАДС, обвързвайки преценката на АНО само и единствено с размера на двойния акциз на стоките, предмет на нарушението. Имайки предвид размера на акциза в конкретния случай /срав. експертна справка №32-211512/28.07.2016г./, съдът съответно на закона е приел, че е неприложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, т.е. деянието на жалбоподателя не може да бъде определено като маловажен случай. Акцизът на цигарите, открити в автомобила, управляван от жалбоподателят правилно е изчислен при условията на чл.29, ал.1 и ал.3, т.5 и чл.39, ал.1 от ЗАДС и чл.71, ал.1 от ППЗАДС, поради което неоснователни са възраженията на жалбоподателя за приложението на чл.28 от ЗАНН във вр.с чл.126б, ал.2 от ЗАДС.

               По гореизложените съображения КАС намира решението на ДРС за правилно и законосъобразно, постановено в съответствие с материалния закон. Не са налице касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, поради което съдебният акт на въззивния съд ще бъде оставен в сила.

                Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

                ОСТАВЯ В СИЛА решение №266/12.05.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1793/2016г.

                 Решението е окончателно.

           

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: