Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер           334     Година 2017 , 27.11.                Град Кюстендил

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ     

На двадесет и седми октомври, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:   ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                        МИЛЕНА АЛЕКСОВА – СТОИЛОВА

                                                                           

С участието на секретаря Лидия Стоилова     

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 243/2017г. по описа и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 211 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН.

МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, чрез процесуален пълномощник юрисконсулт А.С.В., обжалва решение № 250 от 12.05.2017г. по НАХД № 2233/2016г. по описа на Кюстендилския районен съд. Релевира се касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с липса на допуснати съществени нарушения на процедурата по издаване на НП и доказаност на деянията. Моли се за отмяна на решението и потвърждаване на НП. В с.з. представителят на касатора поддържа жалбата.

В отговор и писмено становище адв. Б., като пълномощник на ответното дружество „Е.Т.“ АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, намира жалбата за недопустима поради липса на посочени касационни основания, евентуално за неоснователна. Счита се, че служебна бележка № 32-163127/14.06.2016г. не установява нарушението, т.к. данните са събрани след изпращане на поканата за съставяне на АУАН; бележката и Констативния протокол от 01.04.2016г. не са официални документи и за тях е неприложим чл. 40, ал. 4 от ЗАНН, като е изтекъл и 3-месечния срок по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН поради знанието на митническите органи за вноса на стоката. По съществото на спора се твърди несъставомерност на деянието по чл. 87, ал. 6 от ЗАДС поради неизтекъл 14-дневен срок за деклариране.

            Прокурорът от Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на жалбата.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на страна с право на жалба в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК. Жалбата съдържа точно и мотивирано посочване на конкретните пороци на съдебното решение, от които се извлича касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК във вр. с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН и чл. 128, ал. 1 от ЗАДС. Възраженията за недопустимостта й са неоснователни.

            Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

            Предмет на въззивно обжалване е НП № 302/21.11.2016г. на началника на Митница Югозападна, с което на „Е.Т.“ АД са наложени три имуществени санкции от по 500 лева на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС /по т. 1/, чл. 112, ал. 1 от ЗАДС /по т. 2/ и чл. 110, ал. 1 от ЗАДС /по т. 3/.

            От фактическата страна на спора районния съд е приел за установено, че на 01.04.2016г. в гр. Кюстендил е извършена проверка от служители на Митница Югозападна на „Е.Т.“АД, при която е установено, че дружеството е производител на разпределителни трансформатори и получава смазочни масла /електроизолационни/ с тарифен код 27101993, използвани за наливане в трансформаторите. В протокола е записано, че не са открити нарушения на ЗАДС и ЗМ. На проверяващите са представени международна товарителница /СМR/ от 26.09.2014г., фактура № RI 340126/29.09.2014г. и анализен сертификат № 10-Т434-140828/21.09.2014г. за закупено и получено на 30.09.2014г. 22 840 кг трансформаторно масло /Nitro Lyra X/ с горния тарифен код от Швеция. От показанията на св. М. съдът е установил, че след получаване на документите свидетелката е извършила проверка в информационната система на Митницата без разпечатване на хартиен носител, вследствие която е констатирала нарушенията, а по-късно е съставила АУАН за нарушения на чл. 76в, ал. 4, т.1 във вр. с чл. 33а, ал.2 от ЗАДС, по чл. 43, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2, т. 13 от ЗАДС и по чл. 87, ал. 7 от ЗАДС.

            При така установената фактическа обстановка съдът е формирал правен извод за незаконосъобразност на НП поради допуснати съществени процесуални нарушения, изразяващи се в съставяне на АУАН без свидетели, като е приел, че представените документи от дружеството не са официални по см. на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН, а протоколът от проверката не съдържа данни за установени противоправни деяния. Според съда, св. Д. и св. С. не са присъствали при констатиране на нарушенията, а са свидетели по връчване на АУАН. Съдът е посочил и че в АУАН и НП липсва дата на констатиране на нарушенията във връзка с 3-месечния срок по чл. 34 от ЗАНН, имайки предвид, че маслото е преминало през митнически контрол през 2014г., а  при проверката на 01.04.2016г. не са установени нарушения на режима по ЗАДС. По съществото на спора, съдът е приел доказаност на деянията по т. 1 и т. 2 от НП и несъставомерност на деянието по т. 3, т.к. на датата на нарушение 12.05.2015г. не е изтекъл 14-дневният срок за представяне на акцизната декларация. По посочените правни доводи съдът е отменил изцяло НП.

            В пределите на касационната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК и с оглед релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо, като постановено от компетентен съд, в предвидената от закона форма, по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон обаче решението е частично неправилно.

            Съображенията за това са следните:

            Неправилни са изводите на съда за съществени процесуални нарушения в процедурата по издаване на НП.

            Непосочването на свидетели при съставяне на АУАН е обосновано от актосъставителя с нормата на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН, въвеждаща изключение от общото правило по чл. 40, ал. 1 от ЗАНН за съставяне на АУАН без свидетели при наличие на официални документи, установяващи противоправните деяния. Легална дефиниция за „официален документ“ се съдържа в чл. 93, т. 5 ДР НК. Официален е документът, издаден по установения ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му или от представител на обществеността в кръга на възложената му функция.

            В съдържанието на АУАН изложението на фактическата обстановка по случая включва съставения на 01.04.2016г. протокол от митническите органи за извършена проверка на дружеството, с който е установен предметът на дейност на дружеството, а в рамките на същия доставката на акцизна стока. Последната, представляваща енергиен продукт, подлежащ на облагане с акциз по см. на чл. 2, т. 3 във вр. с чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗАДС, а дружеството - данъчнозадължено лице по чл. 3, ал. 1, т. 6 от ЗАДС. От протокола е установено, че стоката е трансформаторно масло от друга държава членка, получено на 30.09.2014г. в количество от 22 840 кг. Фактическата обстановка за деятелността на дружеството в АУАН е продължена с пълно описание на съставомерните елементи от фактическите състави на трите нарушения, предмет на обвиненията срещу дружеството, установени от служебна бележка № 32-163127/14.06.2016г. Следователно, волята на актосъставителя е за ангажиране отговорността на субекта не въз основа протокола за проверка, а с оглед цитираната служебната бележка. Служебната бележка е издадена от длъжностно лице по см. на чл. 93, т. 1, б.“а“ ДР НК в кръга на служебните му задължения - по повод запитване от друго длъжностно лице във връзка с получените документи при проверката на дружеството. Служебната бележка носи подписа на издателя. Материалната доказателствена сила на бележката като официален документ не е опровергана в рамките на съдебното производство по делото. Напротив, от разпита на актосъставителя - св. М. и извършилите проверката св. С.и св.И.съдът е установил, че в деня на проверката са представени документите за доставка на акцизната стока, но тези документи не са проверени. Св. М. ги е проверила преди издаване на служебната бележка чрез извършване на справка в информационната система БАЦИС и е констатирала нарушенията. Липсата на правомощие на М. да издава официални документи от системата е наложила допълнителна проверка, чиито резултати са обективирани в служебната бележка на длъжностното лице. Нормата на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН не въвежда изискване издател на официалния документ да е орган извън системата на администрацията, към която принадлежи актосъставителя и АНО. Евентуалното наличие на субективизъм или предубеденост на органа при издаване на документа е въпрос на доказване във всеки конкретен случай. По делото липсват данни за подобен извод.

            Следователно, в съответствие с чл. 40, ал. 4 от ЗАНН АУАН е съставен въз основа на официален документ. Нарушенията са констатирани преди издаване на служебната бележка, поради което изпращането на съобщение до дружеството от 10.06.2016г. за връчване на АУАН  не съставлява нарушение на процесуалните правила.

            Необоснован от съдържанието на АУАН и НП е изводът на съда за липса на дата на констатиране на нарушенията. АУАН е съставен въз основа на служебната бележка от 14.06.2016г., поради което датата на нейното издаване е датата на установяване на нарушенията и откриване на нарушителя. Този факт води до извод за спазване на 3-месечния срок по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. Преминаването на стоката през митническия контрол през 2014г. не води до друг извод. По сведения на св. М. единствено след справка в информационната система на Митницата може да се установят правнорелевантните факти за липса на подадено уведомление, декларация и неначислен акциз. 

            АУАН и НП съдържат дата и място на извършване на нарушенията. Мястото е администрацията на Митница Югозападна, явяваща се компетентно митническо учреждение за получаване на документите. Деянията са посочени като извършени на конкретни календарни дати. Тяхната установеност е въпрос по съществото на спора.

            Изложеното налага извод за отсъствие на възприетите в обжалваното съдебно решение съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство.

            По съществото на спора касационния съд намира следното:       

            За нарушението по т. 1 от НП:

            Установено е, че на 28.04.2015г. дружеството е получило на територията на страната от друга държава членка акцизна стока с код по КН 2710 19 93. На основание чл. 76в, ал. 4, т. 1 във вр. с чл .14, ал. 2 и чл. 33, ал. 2 от ЗАДС дружеството като данъчно задължено лице е било длъжно да уведоми писмено Митница Югозападна за намерението да получи стоката. Уведомяването е дължимо преди изпращане на стоката. Стоката е натоварена на 26.09.2014г., съгласно официалния превод на български език на фактурата и сертификата за анализ. На тази дата бездействието на дружеството е наказуемо по общия състав на чл.126а, ал.1 от ЗАДС. Размерът на наложената за нарушението имуществена санкция е определен по критериите на чл. 27, ал. 1-3 във вр. с чл. 83, ал. 2 от ЗАНН в минимален размер. Случаят обаче покрива критерия за маловажно нарушение по специалната норма на чл. 126б от ЗАДС. Съгласно чл. 33а, ал. 3, пр. 3 от ЗАДС във вр. с показанията на св. М. акцизната ставка за стоката е 0 лева. Толкова е и размерът на акциза за нея. Случаят е маловажен съгласно критерия по чл. 126б, ал. 2 от ЗАДС, поради не е следвало ангажиране административнонаказателната отговорност на дружеството за нарушението по т. 1 от НП. Като е отменил НП в тази му част /т. 1/, КРС е постановил правилно решение. Следва оставяне в сила на решението в тази му част.

            За нарушението по т. 2 от НП:

            На основание чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗАДС дружеството е длъжно да начисли акциз за стоката посредством издаване на данъчен документ по чл. 84, ал. 1 от закона във вид на е-АДД или на хартиен носител. Акцизът се начислява на датата, на която е станал дължим, независимо от неговата стойност. Съгласно чл. 84, ал. 7 от ЗАДС документът се издава на датата, на която стоката е освободена за потребление по см. на чл. 20, ал. 2 от закона за всеки получател и за всяко превозно средство. Освобождаването на стоката за потребление, съгласно чл. 20, ал. 2, т. 13 от ЗАДС представлява датата на получаване на стоката. Съгласно официалния превод на български език на товарителница СМR В №FEB стоката е получена на 30.09.2014г. На тази дата бездействието на дружеството е наказуемо по чл. 112, ал. 1 от ЗАДС. Размерът на наложената имуществена санкция е определен по критериите на чл. 27, ал. 1-3 във вр. с чл. 83, ал. 2 от ЗАНН в минимален размер от 500 лева. Случаят не е маловажен. От една страна е изключен от приложното поле на чл. 126б от ЗАДС, а от друга - не покрива изискванията на чл. 28 от ЗАНН във вр. с чл. 93, т. 9 ДР НК. Нарушението не е резултатно. Липсата на ощетяване на държавния бюджет не представлява смекчаващо обстоятелство, което на самостоятелно основание да придаде на случая по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид. С извършване на деянието се нарушават правилата за осъществяване на контрол от митническите органи по отношение движението на акцизни стоки, получавани на територията на страната от друга държава членка на ЕС, предмет на регулация в ЗАДС. Следователно, с оспореното решение съдът неправилно е отменил т. 2 от НП. Следва първоинстанционното решение да бъде отменено в тази, а делото решено по същество с потвърждаване на НП по т. 2 от същото.

            За нарушението по т. 3 от НП:

            Доставката на акцизната стока попада в хипотезата на чл. 20, ал. 2, т. 13 от ЗАДС, поради което дружеството дължи подаване на данъчна декларация в срока по чл. 87, ал. 6 от закона. Срокът е 14-дневен от получаване на стоката. Получаването на стоката е осъществено на 30.09.2014г., поради което задължението на дружеството е осъществимо до 14.10.2014г., включително. Бездействието е наказуемо от 15.09.2014г. със санкцията по чл. 110, ал. 1 от ЗАДС. Налице е несъставомерност на поведението на дружеството на датата в обвинението – 14.10.2015г. Отмяната на т. 3 от НП с оспореното решение е правилна. Следва оставяне в сила решението на КРС в тази му част.

           

            ВОДЕН ОТ ИЗЛОЖЕНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ, СЪДЪТ РЕШИ:

           

            ОТМЕНЯ решение № 250/12.05.2017г. по НАХД № 2233/2016г. на Кюстендилския районен съд В ЧАСТТА, с която е отменено НП № 302/21.11.2016г. на началника на Митница Югозападна по т. 2 от НП и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

            ПОТВЪРЖДАВА НП № 302/21.11.2016г. на началника на Митница Югозападна В ЧАСТТА ПО Т. 2, с която на „Е.Т.“ АД на основание чл. 112, ал. 1 от ЗДАС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

            ОСТАВЯ В СИЛА решението на районния съд В ОСТАНАЛИТЕ ЧАСТИ, с които е отменено посоченото НП по т .1 и т. 3 от същото, с което на основание чл. 126а, ал. 1 и чл. 110, ал. 1 от ЗАДС на дружеството са наложени имуществени санкции в размер по 500 лева.

 

            Решението е окончателно.

           

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

                                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                2.