Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 27.11.

 

344

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ             

 

На двадесет и седми октомври, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                  ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                          МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

 

С участието на секретаря Лидия Стоилова

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ПЕТРОВА к.а.н.д. 245/17г. по описа и ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :                  

            Предявена е касационна жалба от Районно управление Дупница при Областна дирекция на МВР Кюстендил срещу решение на Дупнишкия районен съд № 311 от 06.06.2017г. по н.а.х..д. № 262 по описа на този съд за 2017г., с което е отменено наказателно постановление № 7186 от 10.08.2009г., издадено от началника на Районно управление Дупница при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Кюстендил. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които следва да се квалифицират като касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК.

            Ответникът по касационната жалба – Т.Н.И. ***, представляван от съдебното производство от адв. Й.Г., оспорва жалбата. Иска първоинстанционното съдебно решение да бъде оставено в сила.                        Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване.

            Административният съд, на основание чл. 218 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Дупнишкия районен съд решение № 311 от 06.06.2017г. по н.а.х..д. № 262 по описа на този съд за 2017г., с което е отменено наказателно постановление № 7186 от 10.08.2009г., издадено от началника на Районно управление Дупница при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Кюстендил за административно нарушение по чл. 182, ал. 4 от Закона за движението по пътищата. Нарушението е извършено и установено на 18.07.2009г. На тази дата е съставен АУАН № 7186/18.07.2009г. Последвало е издаване на наказателното постановление на 10.08.2012г., връчено на наказаното лице на 08.02.2017г. Въззивната жалба срещу наказателното постановление е подадена на същата дата – 08.02.2017г.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Дупнишкият районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс /НПК/, Административният съд счита следното:

            Касационният състав на Административния съд изцяло споделя решаващите съображения на Дупнишкия районен съд,  че по отношение релевираното в НП нарушение е изтекла абсолютната давност за наказателно преследване на основание чл. 81, ал. 3 вр. чл. 80, ал. 1, т. 5 от Наказателния кодекс /НК/ по препр. от чл. 11 ЗАНН.                                                  Жалбоподателят е санкциониран за нарушение, което е извършено на 18.07.2009г. Съгласно чл. 81, ал. 3 от НК, наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по чл. 80 НК. В случая с оглед вида на наложените наказания - “глоба” и „лишаване от право да управлява МПС“, това е срокът по чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК в редакцията на нормата, обн., ДВ, бр. 26 от 2010 г. – три години. Следователно срокът по чл. 81, ал. 3 от НК е четири години и половина от извършване на деянието. В разглежданата хипотеза, както вече се посочи, нарушението е извършено на 18.07.2009г. От тази дата до постановяване на първоинстанционното съдебно решение е изтекъл срок по-дълъг от горепосочения четири години и половина. При констатиране на това обстоятелство и преценката за изтеклите срокове, респективно поради последиците от прилагане института на абсолютната давност по НК, правилно и в съответствие с приложимия закон, първоинстанционният съд е отменил наказателното постановление. Следва оставяне в сила на съдебното решение.

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН,            СЪДЪТ  РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 311 от 06.06.2017г. по НАХД № 262 от 2017г. по описа на Дупнишкия районен съд.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез изпращане на преписи.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ :1.                       2.