Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 261

гр.Кюстендил, 03.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и девети септември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                 НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Ирена Симеонова и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №247/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

                 Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

             Р.К.С. *** обжалва решение №287/02.06.2017г. на КРС, постановено по АНД №666/2017г., с което е потвърдено НП №98/21.03.2017г. на началника на Митница Югозападна. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

             Ответникът чрез процесуалния представител излага съображения за неоснователност на касационната жалбата, респ. за оставане в сила решението на КРС.        

             Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

                Предмет на касационно оспорване е решение №287/02.06.2017г. на КРС, постановено по АНД №666/2017г. Със същото е потвърдено НП №98/21.03.2017г., издадено от началника на Митница Югозападна, с което на Р.С. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС и са отнети в полза на държавата акцизните стоки, предмет на нарушението на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС.

              КРС е формирал правен извод за законосъобразност на НП, доколкото АУАН и НП притежават необходимото съдържание по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, както и поради доказаност на административното нарушение.

              Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

              В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС. Същото е частично правилно и законосъобразно. Съображенията са следните:

               Производството пред въззивния съд е започнало по жалба на Р.С. ***/21.03.2017г. на началника на Митница Югозападна. Със същото нарушителката е санкционирана на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС за това, че на 09.08.2016г., в обитавана от нея къща, находяща се в с.Р., ул.“Й.Н.“ № *, е държала акцизни стоки – тютюневи изделия /1256.3 гр. тютюн за пушене и 186 къса саморъчно направени цигари/, без акцизен бандерол, когато такъв е задължителен. За установеното нарушение по чл.99, ал.2, т.2 от ЗАДС е издадено атакуваното НП, с което е наложено наказание на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС. Тютюнът и саморъчно направените цигари, предмет на нарушението са отнети в полза на държавата на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС.

                С оглед събраните доказателства и на база приложимите норми от ЗАДС, КАС намира, че НП по т.1 е издадено при допуснати съществени процесуални нарушения. АНО е приел, че тютюневите изделия, открити в дома на жалбоподателката, са акцизни стоки, за които се дължи акциз, респ. следва да бъдат с поставен акцизен бандерол на МФ. Действително съгласно чл.4, т.1 от ЗАДС "акцизни стоки" са стоките, посочени в чл.2 от същия закон, между които и тютюневите изделия. Последните са изчерпателно посочени в гл.втора, раздел ІІ от ЗАДС – пури и пурети, цигари, тютюн за пушене, нагреваемо тютюнево изделие. Същевременно обаче законодателят в разпоредбата на чл.99, ал.2 от ЗАДС прави разграничение при въвеждане на забраната за държане на тютюневи изделия без бандерол, когато такъв е задължителен /чл.99, ал.2, т.2 от ЗАДС/ и държането на ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса /чл.99, ал.2, т.5 от ЗАДС/. С оглед императивната норма са въведени и различни санкционни такива – чл.123, ал.1 от ЗАДС, предвиждаща наказание за държане на акцизни стоки без бандерол и чл.120, ал.2 от ЗАДС, предвиждаща наказание за нарушаване разпоредбата на чл.99, ал.2, т.1, 3 и 5 от ЗАДС. Т.е. предвидени са два самостоятелни административнонаказателни състава, като разграничителният критерий е предмета на нарушението – в първия случай са стоки, за които се изисква бандерол, а втория стоки, за които не е въведено изискване за бандерол. Във връзка с възприетата фактическа обстановка в конкретния казус държането на тютюн за пушене от жалбоподателката представлява нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС, доколкото тютюнът за пушене като акцизна стока следва да бъде с поставен бандерол на МФ, а държането на саморъчно свити цигари представлява нарушение по чл.120, ал.2 от ЗАДС. Като е ангажирал административнонаказателната отговорност на Р.С. само на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС и за двата вида тютюневи изделия, без да направи разграничението, дадено от закона относно тютюн за пушене и саморъчно свити цигари, АНО е допуснал съществено процесуално нарушение, което е от категорията на съществените – налице са две отделни административни нарушения, които обаче са подведени под общ санкционен състав. Установеното нарушение води до незаконосъобразност на издаденото НП №98/21.03.2017г. в частта за наложеното административно наказание по чл.123, ал.1 от ЗАДС, респ. до неправилност на въззивния съдебен акт в частта, с която е потвърдено НП за наложеното административно наказание. Налице е касационно основание за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, поради което съдебният акт на въззивния съд ще бъде отменен в посочената част и постановено ново решение за отмяна на НП по т.1.

                Правилно и законосъобразно е първоинстанционното решение в частта, с която е потвърдено НП за отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението. Както по отношение на нарушения по чл.120, ал.2 от ЗАДС, така и по отношение на нарушения по чл.123, ал.1 от ЗАДС законът предвижда отнемане на  стоките - предмет на противоправното деяние, независимо чия собственост са. В настоящият случай и тютюнът за пушене, и саморъчно направените цигари се явяват предмет на нарушение съответно по чл.123, ал.1 и чл.120, ал.2 от ЗАДС, поради което на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС подлежат на отнемане в полза на държавата. В тази част решението на КРС ще бъде оставено в сила, като непротиворечащо на закона.

                Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

                ОТМЕНЯ решение №287/02.06.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №666/2017г. в частта, с която е потвърдено НП №98/21.03.2017г. на началника на Митница Югозападна за наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС на Р.К.С. *** и вместо него постановява:

               ОТМЕНЯ НП №98/21.03.2017г. на началника на Митница Югозападна в частта, с която на Р.К.С., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС.

               ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.

                 Решението е окончателно.

           

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: