Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 272

гр.Кюстендил, 10.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на шести октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                                                        

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Лидия Стоилова и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №248/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Р.К.М., ЕГН ********** *** обжалва решение №259/12.05.2017г. на КРС, постановено по АНД №1962/2016г., с което е потвърдено НП №16-1139-001269/24.06.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът не изразява становище по касационната жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №259/12.05.2017г., постановено по АНД №1962/2016г., с което е потвърдено НП №16-1139-001269/24.06.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил. Със същото Р.М. е санкциониран на основание чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв. за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП. 

             КРС е потвърдил НП като законосъобразно, приемайки че е издадено при спазване правилата на ЗАНН, както и поради доказаност на административното нарушение.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение. Същото е и правилно, по следните съображения:            

Р.М. *** е санкциониран с процесното наказателно постановление, за това че на 17.06.2016г., около 14.55ч., по второкласен път 2-62 в посока от с.Пиперков чифлик към с.Багренци, е управлявал лек автомобил М. 5 с рег.№******* без да има залепен валиден винетен стикер на определеното за това място. Не е представил и документ за платен такъв. За констатирано нарушение по чл.139, ал.5 от ЗДвП е съставен АУАН №248717/17.06.2016г., а въз основа на него е издадено НП №16-1139-001269/24.06.2016г. Като доказателство във въззивното производство е представена ф-ра №1950/17.06.2016г. за закупуване на лек автомобил М. 5.

               След анализ на събрания доказателствен материал в съвкупност и поотделно КАС счита, че решението на въззивния съд е правилно и законосъобразно – събрани са относимите за спора доказателства, надлежно и аргументирано са анализирани фактите от значение за спорното право, крайните изводи се базират на закона с оглед установената фактическа обстановка. Спазени са и съдопроизводствените правила.

Събраните писмени и гласни доказателства КАС намира за достатъчни, обективни и безпротиворечиви, необорени от други такива, за да обосноват извод за извършено административно нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП от жалбоподателя. Касационната инстанция приема за доказано, че на 17.06.2016г. Р.М. е управлявал МПС – лек автомобил, без да е заплатена дължимата винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗПътищата, тъй като е липсвало залепен валиден винетен стикер на предното стъкло на автомобила – задължение, възникнало за водача съгласно нормата на чл.139, ал.5 от ЗДвП /показанията на контролните органи установяват липсата на такъв/. Констатацията на проверяващите не се опровергава по никакъв начин от други доказателствени средства. Според нормата първата част от винетката следва да бъде залепена в долния десен ъгъл на предното стъкло на превозното средство и има предназначението да удостоверява плащането на винетната такса пред контролните органи. Втората част във вид на талон се съхранява от водача и служи като доказателство за платена винетна такса при издаване на безплатен винетен стикер при счупване или кражба на предното стъкло на автомобила, както и при производствен дефект на винетния стикер, т.е. втората част би имала силата на доказателствено средство за платена винетна такса само в предвидените от закона случаи, подробно изброени. В настоящият казус не сме изправени пред нито една от хипотезите – изключения, поради което за да докаже изпълнение на задължението по ЗДвП жалбоподателят е следвало да има залепен валиден винетен стикер на предното стъкло на автомобила. Гласните доказателствени средства и презумптивната доказателствена сила на АУАН, доказват по категоричен начин, че в деня и часа на проверката  жалбоподателят е ползвал част от републикански път на РБългария без да е заплатил дължимата винетна такса по чл.10, ал.1, т.1 от ЗПътищата. В този смисъл се налага извода, че след като заплащането на тази такса се удостоверява чрез залепване на винетка на ППС-то, а такава е липсвала на предното стъкло на управлявания от Р.М. лек автомобил по време на проверката, то лицето е осъществило административно нарушение по чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП /приложимата норма с оглед вида на МПС-то/. Ирелевантно обстоятелство за ангажиране отговорността на нарушителя е факта, че същия е закупил и регистрирал МПС-то малко преди да бъде спрян за проверка от контролните органи. Задължението по чл.139, ал.5 от ЗДвП възниква за всеки водач на пътно превозно средство след като предприема управлението му по републиканските пътища на РБългария. Това му поведение предполага и спазване на всички задължения, които ЗДвП му вменява като водач на МПС. Нарушението е извършено безспорно на посочената дата и час в НП, поради което правилно водача е привлечен към административнонаказателна отговорност.

Като е потвърдил НП, въззивният съд е постановил правилен и обоснован съдебен акт, който ще бъде оставен в сила.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОСТАВЯ В СИЛА решение №259/12.05.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1962/2016г.

               Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: