Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер           343     Година 2017 , 27.11.                Град Кюстендил

 

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  КЮСТЕНДИЛ  

На двадесет и седми октомври, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                        МИЛЕНА АЛЕКСОВА – СТОИЛОВА

                                                                           

С участието на секретаря Лидия Стоилова     

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 254/2017г. по описа и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 211 и сл. от АПК във вр. с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН.

 

МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА, чрез процесуален пълномощник юрисконсулт A.В., обжалва решение № 277 от 23.06.2017г. по НАХД № 445/2017г. по описа на Кюстендилския районен съд. Релевира се касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с липса на допуснати съществени нарушения на процедурата по издаване на НП и доказаност на деянието. Отрича се наличие хипотезата на маловажен случай на административно нарушение. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП. В с.з. представителят на касатора поддържа жалбата.

В отговор и писмено становище адв. Б., като пълномощник на ответното дружество „Е.Т.“ АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление:***, намира жалбата за недопустима поради липса на посочени касационни основания, евентуално за неоснователна. Счита се, че е изтекъл 3-месечния срок по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН поради узнаване от митническите органи на нарушението и нарушителя на датата на подаване на акцизната декларация – 06.06.2016г. Считат се за правилни мотивите на КРС, че в административнонаказателното производство са допуснати и други съществени процесуални нарушения, включително липсата на твърдение в АУАН и НП за дата и място на извършване на нарушението, както и за дата на констатирането му. Изцяло се споделят и другите решаващи съображения на районния съд за осъществяване хипотезата на маловажен случай на административно нарушение по см. на чл. 28 от ЗАНН, въпреки специалната разпоредба на чл. 126б от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/.

            Прокурорът от Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на жалбата.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на страна с право на жалба, в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК. Жалбата съдържа точно и мотивирано посочване на конкретните пороци на съдебното решение, от които се извлича касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК във вр. с чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН и чл. 128, ал. 1 от ЗАДС. Възраженията за недопустимостта й са неоснователни.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, а първоинстанционното съдебно решение – правилно по своя краен резултат.

            Предмет на въззивно обжалване е НП № 512/13.02.2017г. на началника на Митница Югозападна, с което на „Е.Т.“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл. 110, ал. 1 от ЗАДС. Прието е, че за получената на 11.05.2016г. доставка на акцизна стока, дружеството като данъчнозадължено лице по ЗАДС, не е подало акцизна декларация за енергийни продукти и електрическа енергия пред компетентното митническо учреждение – Митница Югозападна в срока по чл. 87, ал. 6 от ЗАДС /14 дневен/, т.е. до 25.05.2016г. включително. Прието е, че на 26.05.2016г. нарушението е извършено.

            От фактическата страна на спора районния съд е приел за установено, че „Е.Т.“ АД е подало в Митница Югозападна акцизна декларация за енергийни продукти и електрическа енергия, която е регистрирана в Българската акцизна централизирана информационна система /БАЦИС/ под № BG005700/01-00308/06.06.2016г., в клетка „4“ на която е посочено, че датата на получаване от дружеството на електроизолационното масло /с цитирано наименование/, тарифен код 27101993, в количество – 23 500 кг е 11.05.2016г. Посочено е, че това обстоятелство се установява и въз основа на международна товарителница /СМR/ от 04.05.2016г.  

            В о.с.з. на 07.04.2017г. са разпитани свидетелите С.Е.И.и А.К.К., първият – актосъставител, а вторият свидетел по АУАН. Въз основа на показанията им се установява, че нарушението, релевирано в АУАН и НП, е констатирано при и по повод подаване на акцизната данъчна декларация. Въз основа на последната, приета като доказателство по делото пред въззивната инстанция, се установява датата на подаване и регистрирането й в съответната система на Митница Югозападна, подателят и предметът на деклариране.

            При така установената фактическа обстановка, съдът е формирал правен извод за незаконосъобразност на НП поради допуснати съществени процесуални нарушения. Съдът е приел, че в АУАН и НП липсват дата и място на извършване на нарушението, дата на констатиране на нарушението и въобще надлежно –ясно и с присъствие на всички елементи от обективна страна описание на нарушението. По съществото на спора, Съдът е формирал извод за недоказаност. Счел е и наличието на маловажен случай на административно нарушение по см. на чл. 28 от ЗАНН и въпреки специалната разпоредба на чл. 126б от ЗАДС.

            В пределите на касационната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК и с оглед релевираното в жалбата касационно основание, Касационният съд намира, че решението на КРС е валидно и допустимо, като постановено от компетентен съд, в предвидената от закона форма, по допустима въззивна жалба.

            Преценено за съответствие с материалния закон решението е правилно, но единствено по своя краен резултат.

            Съображенията за това са следните:

            Необоснован от съдържанието на АУАН и НП е изводът на съда за липса на дата на констатиране на нарушението. АУАН е съставен въз основа служебна констатация за подадена и регистрирана на 06.06.2016г. акцизна декларация извън срока по чл. 87, ал. 6 от ЗАДС. При тези факти датата на констатиране на нарушението несъмнено е 06.06.2016г. В този смисъл изцяло и непротиворечиво са показанията на разпитаните от районния съд свидетели. На цитираната дата – 06.06.2016г., с подаване на акцизната декларация за енергийни продукти и електрическа енергия за длъжностните лица при наказващия орган е станало известно както нарушението  по чл. 87, ал. 6 от ЗАДС, така и неговият извършител – дружеството, от чието име е подадена декларацията. Т.е. от същата дата е започнал да тече тримесечният срок по чл. 34, ал. 1 от ЗАНН вр. чл. 128, ал. 1 от ЗАДС от откриване на нарушителя, в който е следвало съставяне на АУАН. Последното е сторено извън него - на 24.10.2016г. Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗАНН, в този случай след 07.09.2016г. не е следвало започване на административнонаказателно производство и повдигане на обвинение чрез съставяне, предявяване и връчване на АУАН. Като е процедирал в нарушение на процесуалните правила, наказващият орган е издал незаконосъобразно наказателно постановление, което макар и по други, несподелени от касационната инстанция съображения, КРС правилно е отменил.  Следва оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.                 За пълнота на изложението, Касационният съд ще изложи съображения и в насоките, в които не споделя мотивите на Районния съд:

            Освен горепосоченото, в административнонаказателното производство по съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление не са допуснати други съществени процесуални нарушения. АУАН и НП съдържат дата на установяване и място на извършване на релевираното неизпълнение на задължение към държавата. Относно датата на констатиране на нарушението – вж. съображения в предходния абзац.  Мястото е администрацията на Митница Югозападна, явяваща се компетентно митническо учреждение за подаване, съответно регистриране подаването на акцизната декларация. Деянието от друга страна е описано като осъществено на конкретна дата – 26.05.2016г., т.е. налице е твърдение за датата на осъществяване на нарушението.

            Случаят не е маловажен. От една страна е изключен от приложното поле на чл. 126б от ЗАДС, а от друга - не покрива изискванията на чл. 28 от ЗАНН във вр. с чл. 93, т. 9 ДР НК. Нарушението не е резултатно. Поради това и липсата на ощетяване на държавния бюджет не представлява смекчаващо обстоятелство, което на самостоятелно основание да придаде на случая по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид. Не са налице и други обстоятелства, поради които случаят да съставлява маловажен такъв по см. на чл. 28 от ЗАНН.

      

            ВОДЕН ОТ ИЗЛОЖЕНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ и на основание чл. 221, ал. 2 вр. 218, ал. 1 и 2 АПК по препр. от чл. 63, ал. 1 ЗАНН, СЪДЪТ РЕШИ:

           

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 277 от 23.05.2017г. по НАХД № 445/2017г., на Кюстендилския районен съд.

 

            Решението е окончателно.

           

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                            2.