Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 274

гр.Кюстендил, 10.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на шести октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                  

                                                ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                       

                                                                     НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Лидия Стоилова и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №257/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

             Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

             „В.А.“ ООД със седалище и адрес на управление *** обжалва решение №273/16.05.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1753/2016г., с което е потвърдено НП №КГ-1808/01.07.2016г. на председателя на ДАМТН. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт като постановен при неправилно приложение на закона - касационни отменителни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на НП. В хода на производството е установено настъпило универсално правоприемство по отношение на касатора „В.А.“ ООД, като дружеството е преобразувано във „****“ ЕООД със седалище и адрес на управление *** с представляващ Й.М.Н..

             Ответникът не изразява становище по жалбата.        

             Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №273/16.05.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1753/2016г. Със същото е потвърдено НП №КГ-1808/01.07.2016г. на председателя на ДАМТН, с което СД „В.А.“ гр.Благоевград е санкционирано на основание чл.34в, ал.1 от ЗЧАВ, с административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.18б, ал.4, т.2 от ЗЧАВ.                          

             Районният съд е формирал извод за законосъобразност на НП, поради липсата на съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на жалбоподателя, както и поради доказаност на административното нарушение.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.

 Въззивното производство е инициирано по жалба на СД „В.А.“ гр.Благоевград срещу НП №КГ-1808/01.07.2016г. на председателя на ДАМТН, с което е санкционирано на основание чл.34в, ал.1 от ЗЧАВ, с административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.18б, ал.4, т.2 от ЗЧАВ. При извършена проверка на 17.11.2015г. в бензиностанция 0214 в с.Д., главен път Е 79 и управлявана от дружеството, контролните органи са приели, че в обекта липсва поставена на видно място информация за изискванията за качество на разпространяваната партида течно гориво - гориво за дизелови двигатели, определени в чл.6, т.2 от Приложение №2 от НИКТГУРНТК. Съставен е протокол №С-0338/17.11.2015г., в последствие АУАН №А-1044/22.01.2016г., а въз основа на констатациите в него е издадено атакуваното НП №КГ-1808/01.07.2016г.                       

 Разпоредбата на чл.18б, ал.4, т.2 от ЗЧАВ вменява в задължение на лицата, които разпространяват/пускат течни горива на пазара, да поставят на видно място в местата по чл.3, ал.1, т.5 от ЗЧАВ, измежду които и бензиностанции, информация за изискванията за качество на разпространяваната партида течно гориво. Неизпълнението на задължението е обвързано с имуществена санкция, съгласно разпоредбата на чл. 34в, ал. 1 от ЗЧАВ. Анализът на събраните по делото доказателства не установяват безспорно извършването на соченото нарушение. От една страна АНО не е ангажирал достатъчни и годни доказателства, относно липсата на информация за изискванията за качество на разпространяваната партида течно гориво поставена на видно място в обекта /описателната част на акта и постановлението е твърде лаконична и не съдържа достатъчни по обем данни за относими обстоятелства на соченото нарушение, досежно критерия „видно място“/, а от друга събраните гласни доказателства по инициатива на ответната страна също не установяват твърдяното нарушение. Доколкото в закона няма легална дефиниция на понятието „видно място“, то във всеки конкретен случай контролните органи следва да посочват ясните критерии и обстоятелства, които са имали предвид при отразяване на констатацията си за установено нарушение по чл.18б, ал.4, т.2 от ЗЧАВ. Само при безпротиворечиво описание на фактите относими към посоченото противоправно деяние, съдът би могъл да извърши контрола за законосъобразност. В този смисъл КАС счита, че въззивният съд е постановил своя акт при нарушаване принципа на служебното начало за всестранно, пълно и обективно изясняване на релевантните за правия спор факти и обстоятелства. Не са събрани всички относими гласни доказателствени средства, доколкото допуснатите свидетели не са разпитани за обстоятелства, свързани със сочената нарушена правна норма и извършеното нарушение, а други са заличени от списъка на призованите лица, като не е взето предвид, че показанията им ще очертаят изложената фактическа обстановка в акта и постановлението.  

      Касационната инстанция, във връзка с гореизложеното, ще отмени решението на ДРС и ще върне делото за ново разглеждане от друг състав на съда, като при новото разглеждане ще следва да се съберат всички относими доказателствени средства – да се разпитат свидетелите, съставили протокола за проверка №С-0338/17.11.2015г. и да се преразпита свидетелят, допуснат на страната на жалбоподателя за факти, имащи отношение към соченото нарушение.

      Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.2 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

                 ОТМЕНЯ решение №273/16.05.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1753/2016г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

                 Решението е окончателно.            

                                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ: