Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 09.10.2017 год.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Номер               267                                         2017 година                              град   Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд,

на  двадесет и девети септември                                                                2017 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                                         Председател: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                                                                                                                                                     

                                                                Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

Секретар: Ирена Симеонова и с участието на

Прокурора: Марияна Сиракова

 

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

НАХД № 258 по описа на КАС за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63 от ЗАНН.

         “В – А” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес ***, представлявано от управителя Т Б А, като правоприемник на прекратено без ликвидация СД “*** – гр. Благоевград, обжалва Решение на ДРС № 274/16.05.2017 г. по НАХД № 1754/2016 г. по описа на същия съд за 2016 г, с което е потвърдено НП № КГ-1809/01.07.2016 г., издадено от председателя на ДАМТН.

         Твърдят се касационни основания, че решението е неправилно и незаконосъобразно, постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и при противоречие с материалноправните разпоредби, поради което районния съд неправилно е потвърдил НП и моли същото да се отмени.

         Касаторът не се явява и не се представлява по делото.

         Ответникът по касационната жалба не се явява и не се представлява по делото, не изразява становище по касационната жалба.

         Заключението на прокурора е, че депозираната касационна жалба е неоснователна и решението на ДРС е законосъобразно, като моли същото да се остави в сила.

         Касаторът е субект на правото на оспорване и е упражнил правото си надлежно,

поради което жалбата е допустима.

         Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното:

         Предмет на касационна проверка е Решение на ДРС по НАХД № 1754 по описа на същия съд за 2016 г. С атакувания съдебен акт е потвърдено наказателно постановление № КГ-1809//01.07.2016 г. на Председателя на ДАМТН гр. София, с което на СД “В – А”, ЕИК ******, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв., на основание чл. 83, ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 34в, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за нарушение на чл.18б, ал.3, т.2 от същия закон.

         Потвърденото от ДРС наказателно постановление е заключителен акт в административно - наказателното производство, образувано с АУАН № 1043/22.01.2016 г. срещу СД “В – А, ЕИК ******, за това че при извършена проверка на 17.11.2015 г. на обект бензиностанция 0214, находящ се в с. Джерман, Главен път Е 79, обективирана в Протокол за проверка и вземане на проба от течно гориво за контрол на качеството № С-0338/17.11.2015 г., е установено, че течно гориво – автомобилен бензин А-95Н се разпространява на пазара с декларация за съответствие № 0250/08.10.2015 г., издадена от “Л Б” ЕООД за партида № 0250 и в общо количество 2 500 тона. При проверката на бензиностанцията, която по смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на ЗЧАВ, представлява краен разпространител на течно гориво, СД “В – А” е било длъжно да представи при поискване от контролните органи заверено копие от декларация за съответствие по чл. 18б, ал. 1, т. 2 от ЗЧАВ на проверяваното гориво и копие от документа за експедиция. Установено е, че представената декларация за съответствие не отговаря на изискванията на чл. 18б, ал. 1, т. 2 от ЗЧАВ, а именно: липсва запис, от който да е видно количеството на разпространяваното течно гориво – автомобилен бензин А-95Н, лицето, на което течното гориво е предоставено за разпространение, а именно СД “В – А”, дата и номер на документа за експедиция. В предоставената декларация за съответствие такъв запис се съдържа, но той касае предоставяне за последващо разпространение на течно гориво – автомобилен бензин А-95Н от “Л Б” ЕООД на “Л” АД, които лица не попадат в кръга на проверяваните към 17.11.2015 г.

         Нарушението е установено в хода на извършена проверка на 17.11.2015 г., като протокола от проверката е предявен и връчен на свидетеля М Г – работещ на обекта.   

         Първоинстанционният съд е приел, че в процедурата по установяване на административното нарушение и съответно налагане на наказанието не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон и е потвърдил НП.      

        Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за уважаване на касационната жалба и ще остави решението на ДРС в сила.

        Кюстендилският административен съд счита, че правилно ДРС е приел, че в процедурата по установяване на административното решение и съответно налагане на наказанието не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи правото на защита на дружеството, които да са самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, като е дадена правилна правна квалификация на нарушението. По отношение на вида и размера на наложената санкция съдът е приел, че дружеството е законосъобразно санкционирано с налагане на имуществена санкция във фиксирания размер в санкционната норма на чл. 34в ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Съдът е приел, че случаят не е маловажен, отчитайки характера на извършеното нарушение и степента на обществената му опасност, като засегнатите обществени нарушения касаят, както сигурността на самия обществен транспорт, така и безопасното битово потребление на течни горива, поради което и липсват основания, обосноваващи извод за маловажност на случая по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

В хода на съдебното производство е разпитан свидетелят Андрей Раков, който е такъв по съставяне и връчване на АУАН, не е присъствал на проверката, но е съставен акт на база констатациите, обективирани в Протокол № С-0338/17.11.2015 г. По делото е събрано като писмено доказателство и копие от декларация за съответствие № 0250/08.10.2015 г. на “Л Б” ЕООД за течно гориво – автомобилен бензин А-95Н от партида № 0250 в количество 2 500 тона. АУАН и НП са издадени от компетентни длъжностни лица, като същите съдържат законовите реквизити по чл. 42 и чл. 57 ал. 1 т. 5 от ЗАНН. Нарушението е доказано от обективна и субективна страна, като по делото няма доказателства, които да подлагат на съмнение възприетите от районния съд изводи. Безспорно е установено и доказано, че на посочената в НП дата, място и час на извършване на проверката, СД “В– А не е представило декларация за съответствие, отговаряща на изискванията на чл. 18б ал. 3 т. 2 от ЗЧАВ и жалбоподателят е санкциониран за нарушение, което е извършил. Представената в деня на проверката декларация за съответствие № 0250/08.10.2015 г., издадена от производител “Л Б ЕООД за течно гориво автомобилен бензин А-95Н от партида № 0250 в количество 2 500 тона, е отбелязано, че в количество 2002 л./1510 кг. е предоставено за разпространение и/или ползване на търговски обект “Л” АД. Нареждане за експедиция на готова продукция № 91763/06.11.2015 г. не е преподпечатано от тази фирма, не е посочен вида на горивото, датата и номера на експедицията на доставеното гориво, което е изискване на нарушената разпоредба. В декларацията за съответствие липсва запис, от който да е видно количеството на разпространяваното течно гориво – гориво за дизелови двигатели, липсва посочване на лицето, на което е предоставено течното гориво за разпространение, в случая  СД “В – А”, същата не съдържа дата и номер на документа за експедиция, не е съдържала и количеството на течното гориво.

        Изложеното до тук налага да се приеме, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила от настоящата инстанция.

        Воден от тези мотиви и на основание чл. 221 ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63 от ЗАНН, Кюстендилският административен съд

 

 

                                   Р  Е  Ш  И:

 

        ОСТАВЯ В СИЛА Решение  на ДРС № 274/16.05.2017 г.  по Н.А.Х.Д. № 1754/2016 г. по описа на същия съд за 2016 г.            

                                                                                                                 

        Решението е окончателно.

        Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.         

                                                                 

                                                        

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                   

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: