Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 275

гр.Кюстендил, 10.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на шести октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                           ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Лидия Стоилова и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №259/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Комисията за защита на потребителите обжалва решение №290/26.05.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1409/2016г., с което е отменено НП №К-14960/18.08.2016г. на директора на Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, поради допуснато нарушение на материалния закон – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

            Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №290/26.05.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1409/2016г. Със същото е отменено НП К-14960/18.08.2016г. на директора на РД – София къма Главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на „Т.Б.“ ЕАД *** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ от 1000 лв. на основание чл.222а във вр.с чл.114, ал.3 от ЗЗП.

             Районният съд е отменил наказателното постановление като незаконосъобразно, приемайки че е издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и  поради недоказаност на административното нарушение.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. След анализ на събраните доказателства, КАС приема за установено следното:

             Производството пред ДРС е образувано по жалба на „Т.Б.“ ЕАД *** срещу НП К-14960/18.08.2016г. на директора на РД-София към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП, с което търговецът е санкциониран за неудовлетворяване на предявено писмено искане на потребителя А. Б. Д. за разваляне на договор и възстановяване на заплатената сума, след като търговеца е удовлетворил четири рекламации чрез безплатен ремонт на мобилен телефонен апарат HUAWEI DSCEND Y511. Проверката в търговския обект на жалбоподателя, находящ се в гр.Дупница, ул.“*** №21а, е обективирана в констативен протокол №К-0204434/22.03.2016г. С този протокол търговец е запознат с жалбата на потребителя и с искането за разваляне на договора. Предоставен е срок за отговор и със становище изх.№202/05.04.2016г. „Т.Б.“ ЕАД *** е заявило, че намира искането на потребителя за неоснователно. За констатирано нарушение на чл.114, ал.3 от ЗЗП е съставен АУАН К-14960/27.05.2016г., а въз основа на него е издадено атакуваното НП.

След проверка материалната законосъобразност на съдебния акт във връзка с релевираните касационни основания за отмяна, КАС намира жалбата за основателна, по следните съображения:

 В рамките на проведеното съдебно производство съдът е събрал относимите доказателствени средства, но е извел неправилен извод за недоказаност на нарушение на чл.114, ал.3 от ЗЗП. Фактическият състав на задължението по чл.114, ал.3 от ЗЗП включва четири кумулативни елемента: 1/договор за продажба на стока между търговец и потребител; 2/удовлетворени 3 рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на стоката в рамките на срока на гаранцията по чл.115 от закона - 2 години доставяне на стоката; 3/следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба и 4/искане на потребителя за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума. Събраният доказателствен материал установява изпълнение на фактическия състав на отговорността. Безспорно е, че между „Т.Б.“ ЕАД чрез магазина му в гр.Дупница и потребителя А. Б. Д. е сключен договор за продажба на посочения в НП телефон. Дружеството е търговец по см. на §13, т.2 от ДР на ЗЗП, а Ал.Димитров има качеството на потребител по §13, т.1 от ДР на закона. Съгласно представените протоколи за ремонт търговецът е приел и удовлетворил четири рекламации на стоката, които са в срока на гаранцията от 24 месеца. Тук съдът отбелязва, че и обновяването на софтуера на мобилния телефонен апарат  представлява ремонт по см. на чл.104, ал.4 от ЗЗП. Разпоредбата дава легална дефиниция на понятието в смисъл на привеждането на стоката в съответствие с договора за продажбата й, когато има несъответствие между тях. Законодателят не прави разграничение между хардуерен и софтуерен проблем. Достатъчно е да е налице несъответствие, което не може да се преодолее от потребителя, а е необходима намесата на сервиз с цел отстраняването на пречки за нормалното функциониране на стоката, за да се приеме, че е извършен ремонт на стоката. От съдържанието на КП, становище изх.№202/05.04.2016г. на „Т.Б.“ ЕАД, АУАН и показанията на контролните органи се установява, че искането на потребителя за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума е сведено до знанието на търговеца и му е даден срок за отговор, като искането е прието за неоснователно. В този смисъл касационния съд приема, че е налице неизпълнение от страна на търговеца на задължението му по чл.114, ал.3 от ЗЗП. Следователно, несъобразен с материалния закон, е извода на първоинстанционния съд за неосъществен фактически състав на нарушението.

С оглед гореизложеното решението на КРС се явява неправилно, поради което ще бъде отменено при установени касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК и вместо него ще бъде постановено ново решение, с което НП ще бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

             Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение №290/26.05.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1409/2016г. и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА НП К-14960/18.08.2016г. на директора на Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на „Т.Б.“ ЕАД ***, Бизнес Парк София, сграда 6, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ от 1000 лв. на основание чл.222а във вр.с чл.114, ал.3 от ЗЗП.

              Решението е окончателно.

             

                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                  

                                                    ЧЛЕНОВЕ: