Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 276

гр.Кюстендил, 10.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на шести октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                        ЧЛЕНОВЕ:  ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Лидия Стоилова и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №264/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            РУ-Дупница с адрес гр.Дупница, ул.“Бисеров“ №2 обжалва решение №251/09.05.2017г. на ДРС, постановено по АНД №1914/2016г., с което е отменено НП №15-0348-001735/11.02.2016г. на началник РУ - Дупница. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК.  Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №251/09.05.2017г., постановено по АНД №1914/2016г., с което е отменено НП №15-0348-001735/11.02.2016г. на началник РУ-Дупница. П.Б.В. е санкционирана на основание чл.183, ал.3, т.5 от ЗДвП с административно наказание „глоба“ в размер на 30 лв. за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП с административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца за нарушение на чл.103 от ЗДвП, на основание чл.185 от ЗДвП с административно наказание „глоба“ в размер на 0 лв. за нарушения на чл.20, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.181, т.1 от ЗДвП с административно наказание „глоба“ в размер на 50 лв. за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП с административно наказание „глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

             ДРС е отменил НП като незаконосъобразно, формирайки извод за допуснати съществени процесуални нарушения във връзка с издаване на постановлението.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.  След анализ на събрания доказателствен материал и преценка обосноваността и правилността на въззивния съдебен акт, КАС счита, че същия е законосъобразен, по следните съображения:     

Производството пред ДРС е започнало по жалба на П.Б.В. срещу НП №15-0348-001735/11.02.2016г. на началника на РУ-Дупница. Установено е, че на 03.03.2015г., около 15.10ч., по ПП Е-79 нарушителката е управлявала лек автомобил в посока гр.София като при км335+000 с.Джерман е извършила маневра изпреварване при наличие на пътна маркировка М 15, създавайки реална опасност на възникване на ПТП; на км332+000 не се подчинила на подаден сигнал със стоп палка от патрулен автомобил на МВР, като е продължила движението си в посока гр.София; на км 329+450 /пътен възел Байкал/ е навлязла по пътния възел в посока гр.Дупница и поради движение с несъобразена скорост с конкретните условия на видимост /десен завой/ е изгубила контрол над МПС-то, блъснала се е от ляво в предпазната ограда, откъснала я и паднала от моста по ПП Е-79V Реализирала ПТП с нанесени материални щети по автомобила и огъната и откъсната предпазна ограда на моста около 25-30м. Нарушителката е хоспитализирана. Взета й е кръвна проба. Не е изпробвана за наличие на алкохол в кръвта с техническо средство. При огледа на автомобила е установено, че е представен на периодичен технически преглед. Водачът не представил КТ към СУМПС. Изготвен от контролните органи е и КП за ПТП с пострадали лица рег.№348р-2142/03.03.2015г. За констатирани нарушения на чл.6, т.1, чл.103, чл.20, ал.1, чл.147, ал.1 и чл.100, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП е съставен АУАН №1735/03.03.2015г. Върху същия е вписана и резолюция от 06.03.2015г. за прекратяване на административнонаказателното производство на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН. На 11.02.2016г. е издадено процесното НП №15-0348-001735/11.02.2016г. от началника на РУ-Дупница.

Приложени като доказателства по делото са протокол за медицинско изследване и химическа експертиза №73/10.03.2015г., като от последната е видно, че в кръвната проба, иззета от П.Б.В. е доказан етилов алкохол в количество 3.11 промила.

Приобщено като доказателство е НОХД №755/2015г. по описа на ДРС, от което се установява, че със споразумение одобрено на 09.07.2015г. П.Б.В. е призната за виновна за това, че на 03.03.2015г. около 15.10ч. на ПП Е-79 е управлявала МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 3.11 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза №73/10.03.2015г. – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за което й е наложено наказание „Пробация“ на основание чл.42“а“, т.1 и т.2 от НК, а на основание чл.343г от НК е лишена от право да управлява МПС за срок от 1 година. Споразумението има последиците на влязла в сила присъда.

Анализирайки събрания доказателствен материал и формираните на основата на него правни съображения от въззивния съд, касационната инстанция счита последните за правилни. Допуснато е съществено процесуално нарушение в производството по установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания, както и по издаване на наказателните постановления. В настоящият случай АНО е прекратил административнонаказателното производство на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН, като е приел, че деянията, за които същото е образувано със съставянето на АУАН №1735/03.03.2015г., в своята съвкупност съставляват престъпление. Нормата изисква обаче в тази хипотеза материалите да бъда изпратени на съответната прокуратура. В доказателствения материал липсват годни доказателства за изпълнение на това изискване.

Отделно от горното, от НОХД №755/2015г. по описа на ДРС се установява образуване на наказателно производство и ангажиране наказателната отговорност на П.В. да престъпление, което от обективна страна не разкрива идентичност на факти и обстоятелства със сочените в АУАН №1735/03.03.2015г. В този смисъл не може да се приеме, че има поглъщане на административнонаказателната отговорност от наказателната за деянията на В.. Не се установява и изпращане на прекратено досъдебно производство на АНО за продължаване на процесуалните действия по административнонаказателното производство, започнало с АУАН №1753/03.03.2015г. и прекратено с резолюцията от 06.03.2015г. Изложеното налага извода за касационната инстанция за незаконосъобразно издаване на НП №15-0348-001735/11.02.2016г. при вече прекратено административнонаказателно производство при условията на чл.33, ал.2 от ЗАНН и без установени предпоставки за възобновяването му.

  С оглед горните мотиви КАС счита, че решението на въззивния съд е правилно и поради отсъствие на касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК ще бъде оставено в сила.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОСТАВЯ В СИЛА решение №251/09.05.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №1914/2016г.

Решението е окончателно.                                         

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: