Р Е Ш Е Н И Е

 

2017, 27.11.

 

347

 

Кюстендил

 
 


Номер                                                  Година                                     Град

 

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГР. КЮСТЕНДИЛ

           

На двадесет и седми октомври, две хиляди и седемнадесета година,  

в публично съдебно заседание, в следния състав:                     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                                         МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТИЛОВА

С участието на секретаря Лидия Стоилова

В присъствието на прокурора ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Д. ПЕТРОВА к.а.н.д. 267/2017г. по описа И ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО :       

            Районно управление Кюстендил при Областна дирекция на МВР Кюстендил чрез началника си е предявило касационна жалба срещу решение № 291 от 02.06.2017г. по н.а.х.д. № 265 от 2017г. на Кюстендилския районен съд. Сочат се пороци на съдебното решение, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Сочат се доказателства в подкрепа на становището, че релевираното административно нарушение не осъществява признаците на маловажен случай по см. на чл. 28 от ЗАНН. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

            Ответникът – С.А.К. *** оспорва касационната жалба. Представя писмено становище, с което изцяло поддържа съображенията си, развити пред районния съд за осъществяване хипотезата на маловажен случай.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за основателност на касационното оспорване.

            Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното :

            Касационната жалба е допустима, подадена е от страна с право на жалба, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по касационен ред, спазен е преклузивният 14 – дневен срок по чл. 211, ал. 1 от АПК, отговаря и на изискванията за форма и съдържание по чл. 212, чл. 213 от АПК.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

            Предмет на касационна проверка е решение на Кюстендилския районен съд № 291 от 02.06.2017г. по н.а.х.д. № 265/2017г., с което е отменено наказателно постановление № К-687/22.11.2016г., издадено от началника на Районно управление Кюстендил при ОД на МВР Кюстендил.

            С обжалваното пред районния съд наказателно постановление на С.А.К. ***, на основание чл. 212, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева. Релевираното в АУАН административно нарушение се изразява в това, че за периода от 06.04.2016г. до 08.06.2016г. С.А.К. съхранява в жилището си на постоянния си адрес личното си огнестрелно оръжие /описано/, без да притежава валидно разрешение съхранение, което е изтекло на 06.04.2016г. АУАН е съставен, надлежно предявен и връчен лично на нарушителя на 12.09.2016г.        

            В издаденото въз основа на АУАН наказателно постановление са релевирани фактическите състави на две отделни административни нарушения, а именно: 1. Нарушението, за което е повдигнато обвинение със съставения АУАН; 2. До 06.04.2016г. не е подал заявление за подновяване срока на валидността на разрешенията му и не е прехвърлил собствеността на оръжието си на други лица с разрешение за извършване на дейности по ЗОБВВПИ.

            За да постанови изложения по-горе резултат, първостепенният съд е приел, че в административнонаказателното производство по съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. По съществото на спора за законосъобразността на наказателното постановление е приел, че е издадено в противоречие със закона. Взел е предвид в мотивите си, че в наказателното постановление са описани факти, сочещи ангажиране отговорността по две отделни, различни едно от друго нарушения. Въз основа на това и поради бланкетния характер на санкционната норма на чл. 212 от ЗОБВВПИ е приел, че е напълно неясно за кое от двете нарушения е ангажирана отговорността, респективно наложено наказание. Изложил е решаващи съображения и относно осъществяване в разглеждания случай хипотезата на маловажен случай на административно нарушение. Така мотивиран, районният съд е отменил НП.

            В рамките на служебната касационна проверка на първоинстанционното решение, настоящият състав на Административния съд счита, че Кюстендилският районен съд е постановил валиден и допустим съдебен акт.

            Осъществявайки на основание чл. 218, ал. 2 от АПК служебна проверка относно съответствието на атакуваното съдебно решение с материалния закон от една страна, а от друга относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК, Административният съд счита следното:

            Не е допуснато соченото от касатора и служебно проверено на основание чл. 218, ал. 2 от АПК по препр. от чл. 63, ал. 1 от ЗАНН  касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК - нарушение на закона. Споделят се решаващите съображения на първата съдебна инстанция, че в производството по съставяне на АУАН и издаване на НП не са допуснати нарушения от категорията на съществените.

            Напълно се споделят и решаващите съображения на районния съд за това, че са наведени фактическите състави, както от обективна, така и от субективна страна, на две отделни административни нарушения, изразяващи се в неизпълнение на две самостоятелни задължения по приложимия закон, а именно по чл. 56, ал. 1 и по чл. 87, ал. 1 от ЗОБВВПИ. Споделят се и мотивите за бланкетния характер на санкционната норма, поради който и предвид релевиране съставите на две нарушения, а налагане на една единствена санкция без конкретизиране към коя деятелност се отнася, е неясно за кое нарушение е ангажирана отговорността на К..

            Споделят се от друга страна доводите на касатора, че чл. 56, ал. 1 от ЗОБВВПИ регламентира задължения, а не права на лицето, притежаващо и съхраняващо огнестрелни оръжия и боеприпаси. Макар и неправилен, изводът на районния съд в обратен смисъл относно съдържанието и уредбата по чл. 56, ал. 1 от закона, не се отразява на правилността на останалите решаващи съображения.

            Неоснователна е касационната жалба и в частта, в която се развиват съображения срещу изводите на КРС за осъществяване хипотезата на маловажен случай на административно нарушение. Обосновано съдът е приел, че случаят е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновения случай на административно нарушение от същия вид. Сочените обстоятелства от личния живот на нарушителя – продължително време живеел в чужбина, включително през релевантния период на изтичане на срока на валидност на предходното разрешително, респективно през периода, в който е следвало да подаде заявление за подновяването му, както и фактът, че е бил зает с подпомагане лечението и грижи за свой тежко болен близък, са установени с писмени доказателствени средства. Като е възприел тези факти за смекчаващи и оттам е извел по-ниската обществена опасност на деянието и дееца, КРС е постановил правилен съдебен акт, при отсъствие на касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Следва оставянето му в сила.

            Воден от изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, чл. 218 АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЪД

 

            РЕШИ :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 291/02.06.2017г. на Кюстендилския районен съд по н.а.х.д. № 265/2017г. по описа на този съд.

           

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Решението да се съобщи чрез изпращане преписи на страните.

 

                                                                                 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                                                      2.