Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 298

                                               гр.Кюстендил, 30.10.2017год.

                                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на тринадесети октомври  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                       НИКОЛЕТА  КАРАМФИЛОВА

при секретаря Ирена Симеонова и с участието на прокурора Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Стойчева  КАНД №268 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Кюстендил, представляван от началника Х Л К, оспорва решението на КРС от 27.06.2017год. по НАХД №716/2017год., с което е отменено Наказателно постановление №30-0000102/09.03.2017год.  Изложени са доводи за незаконосъобразност на съдебния акт поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон – отменителни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Оспорват се решаващите изводи на въззивния съд за неясно формулирано и предявено обвинение. Твърди се, че е налице  съставомерно  деяние, което се явява безспорно доказано и правилно квалифицирано като нарушение по чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози. Прави се искане за отмяна на обжалваното решение и за постановяване на друго по съществото на спора с потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът  - А.С.Я. ***,  чрез процесуалния си представител адв. Д.М., изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

            Представителят на Окръжна прокуратура - Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на доводите на страните, както и след служебна проверка на атакувания съдебен акт на осн.чл.218, ал.2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК  и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се приема за неснователна.

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №30-0000102 от 09.03.2017год., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Кюстендил,  за налагане на  А.С.Я. на административно  наказание “глоба”  в размер на  2000,00лв. на осн. чл.93, ал.1, т.1 вр. с чл.24, ал.1 вр. с чл.24а, ал.1 от ЗАвтП вр. с §7, ал.1  от ПЗР на  Закона за автомобилните превози.

За  да се ангажира  отговорността на нарушителката  е прието, че на 17.02.2017г. в гр.Кюстендил около 09:00ч.,  служители на АНО  при проверка на таксиметровите автомобили  на  таксиметровата стоянка, находяща се срещу „Автогара“ – Кюстендил, установяват А.С.Я. да престоява в лек таксиметров автомобил „Ш Н“, рег.№ *****, собственост на трето лице – С И Я. ***, който  автомобил е  обозначен със всички реквизити за таксиметров такъв, с включен таксиметров апарат, зелена светлина и с попълнен  пътен лист от пътна книжка на превозвача „А Б“ ЕООД, но без  валидно разрешение за извършване на таксиметрова дейност за 2017г., издадено от кмета на Община Кюстендил. Посочено е, че лицето представя на проверяващите, приложеното по делото разрешение № 00186/23.12.2015г., издадено на „Курс инвест 1“ ЕООД.

За деянието е съставен АУАН, в който са отразени същите фактически обстоятелства, като е дадена и същата правна квалификация на нарушението.

В производството пред КРС са разпитани длъжностните лица при АНО, които заявяват, че  нарушителката е водачът на автомобила, означен като таксиметров, която не притежава валидно разрешение за извършване на  таксиметров превоз.  Нарушителката е приложила като доказателство Разрешение №00201/06..03.2017год. за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено на превозвач А Б ЕООД за процесния автомобил.

            При изложените доказателства, районният съд отменя наказателното постановление по съображения за незаконосъобразност. Приема се, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила във връзка с формулиране на обвинението  - при описание на релевираното нарушение не са посочени  субекта на същото / в какво качество е ангажирана отговорността на нарушителката/  и изпълнителното деяние във връзка с осъществяваната дейност.

Настоящата инстанция, при служебната проверка на атакувания съдебен акт съобразно изискванията на чл.218, ал.2 от АПК, не констатира основания за нищожност и недопустимост на същия. Преценката за съответствието с материалния закон на оспореното решение, както и относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, обосновава следните изводи:

     Въззивното решение  е правилно. Правните изводи на районния съд са съобразени с доказателствата по делото и приложимите нормативни разпоредби. Въззивният съд е събрал и коментирал относимите за правилното решаване на спора доказателствени средства, надлежно и аргументирано е обсъдил и анализирал всички факти от значение за спорното право и е извел обосновани изводи, които касационната инстанция  изцяло възприема. Атакуваният съдебен акт е постановен при спазване на съдопроизводствените правила. 

Поддържаните в касационната жалба твърдения за съществено нарушение на процесуалните правила, както и на материалния закон, съставляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК, са неоснователни. Обосновано и правилно въззивният съд е констатирал допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в непосочване на обективни елементи от състава на релевираното деяние, квалифицирано като административно нарушение по чл.93, ал.1, т.1 вр. с чл.24, ал.1 вр. с чл.24а, ал.1 от ЗАвтП вр. с §7, ал.1  от ПЗР на  ЗАвтП.  Видно от  съдържанието на АУАН и на НП, липсва  описание на изпълнителното деяние и на качеството на неговия извършител, а именно в какво се изразява противоправното поведение на нарушителката и във връзка с каква нейна деятелност е ангажирана отговорността и. Горните непълноти са основания за незаконосъобразност на НП, доколкото засягат негативно  правото на защита на нарушителя, чието реализиране се обезпечава чрез  формулиране и предявяване на ясно обвинение. Състава на нарушението по чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтП е приложим по отношение на водач на МПС, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени документи, вкл. разрешение. В случая,  както обосновано е приел районният съд, не са конкретизирани вида на извършвания превоз и в зависимост от това  субекта на задължението за притежаване на разрешение за извършването му. Визираната неяснота не може да бъде  преодоляна  чрез препращането към нормите на чл.24, ал.1 и на чл.24а, ал.1 от ЗАвтП, които въвеждат общите изисквания към разрешителния режим за осъществяване на таксиметров превоз и  чрез тълкуването им е невъзможно и недопустимо да се извлекат конкретните елементи от обективната страна на нарушението. Изискуемата от закона конкретика при посочване на съставомерните признаци на релевираното деяние не е налице и съдът е възпрепятстван да извърши проверка по съществото на спора дали е извършено административното нарушение. Издаденото НП е незаконосъобразно и като го е отменила въззивната инстанция е постановила правилно решение, което следва да се остави в сила.

Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2, предл.1 от АПК във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

                                                   

                                                Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ  В  СИЛА  решението на Кюстендилския районен съд от 27.06.2017год., постановено по НАХД №716/2017год.

Решението е окончателно.                                                            

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                             Председател:

 

                                                                    Членове: 1.

 

                                                                                     2.