Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 277

гр.Кюстендил, 10.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на шести октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                         НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Лидия Стоилова и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №269/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Областен отдел „АА“ - Кюстендил с адрес гр.Кюстендил, пл.“Г.И.К.“ №* обжалва решение №305/05.06.2017г. на ДРС, постановено по АНД №322/2017г., с което е отменено НП №30-0000025/16.01.2017г. на началник ОО„АА“ - Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на НП.

            Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №305/05.06.2017г. на ДРС, постановено по АНД №322/2017г. Със същото е отменено НП №30-0000025/16.01.2017г. на началника ОО „АА“ - Кюстендил. ЕТ „Д.- С.С.“ с.К., обл.Кюстендил е санкциониран на основание чл.105, ал.1 от ЗАвтПр с административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 200 лв. за нарушение на чл.91в, т.3 от ЗАвтПр.

             Районният съд е формирал извод за незаконосъобразност на НП, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила във връзка с връчването на АУАН и съдържанието на АУАН и НП.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.

             Производството пред ДРС е образувано по жалба на ЕТ „Д.- С.С.“ с.К., обл.Кюстендил срещу НП №30-0000025/16.01.2017г. на началника на ОО „АА“ гр.Кюстендил. Прието е от фактическа страна, че  при извършена проверка в сградата на ОО“АА“ – Кюстендил на 23.12.2016г., търговецът в качеството му на лице по чл.2, ал.1 от ЗАвтПр – превозвач, не е представил на контролните органи пътен лист от книжка с пътнически ведомости за извършен случаен превоз до РАлбания за периода от 22.09.2016г. до 25.09.2016г. За нарушение на чл.91в, т.3 от ЗАвтПр е съставен АУАН №227231/23.12.2016г., връчен на лицето Н.К.С., съгласно пълномощно  с рег.№2002/01.07.2009г. Въз основа на акта е издадено атакуваното НП.

             Осъществявайки контрол за законосъобразност на въззивното съдебно решение, касационната инстанция споделя изводите на първоинстанционния съд за съществено процесуално нарушение, допуснато в производството по съставяне на АУАН и представляващо самостоятелно основание за отмяната на НП, свързано с неговото връчване. Разпоредбата на чл.43, ал.1 от ЗАНН вменява в задължение на актосъставителя да предяви акта на нарушителя, за да се запознае със съдържанието му и да го подпише. Освен личното подписване на акта, законът позволява АУАН да бъде оформен при отказ за подписването му от нарушителя или чрез подпис от пълномощник. В настоящият казус АУАН №227231/23.12.2016г. е връчен на лицето Н.К.С. – пълномощник по пълномощно рег.№2002/01.07.2009г. В този смисъл КАС счита за безспорно установено, че акта не е предявен и връчен на нарушителя съгласно изискванията на закона. Представеното по делото пълномощно не се явява годно доказателство за предявяване, подписване и връчване на акта на лице с представителна власт за посочените процесуални действия. Законовите начини за връчване на АУАН са изчерпателно изброени, като водещ е този на личното връчване на нарушителя.  Смисълът на личното връчване и подписа на нарушителя е същият да бъде запознат със съдържанието на акта и по този начин да е наясно за какво конкретно административно нарушение ще му се търси административнонаказателна отговорност. Нарушителят е в правото си да се защити още в момента на съставянето на акта, а съставянето на акта би следвало да приключи с подписването му от привлеченото към отговорност лице. Предявяването и подписването на акта от нарушителя е не само формален, но и съдържателен елемент. С АУАН се поставя началото на административнонаказателното производство, като се очертава предмета на доказване на нарушението и участието на нарушителя в него. От този момент последният е в правото си да организира защитата си. Липсата на предявяване на АУАН, съгласно чл. 52, ал. 2 от ЗАНН, е съществен порок, който води до отмяна на наложеното административно наказание. Налице е нарушение на чл.43 от ЗАНН отнесено и към чл.52, ал.2 от ЗАНН, което обуславя незаконосъобразност на развилото се административнонаказателно производство пред АНО, респ. до отмяна на издаденото НП. 

           Стигайки до същия извод ДРС е постановил правилно и законосъобразно решение, съобразено с материалния закон. Не са налице касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, поради което съдебният акт на въззивния съд ще се остави в сила.

           Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №305/05.06.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №322/2017г.

            Решението е окончателно.                                                    

                                             

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

                                                

                                                ЧЛЕНОВЕ: