Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 278

гр.Кюстендил, 10.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на шести октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                               

                                        НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Лидия Стоилова и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №272/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

             Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

             Митница Югозападна с адрес гр.Благоевград, ул.“П.Ш.“, извън регулация обжалва решение №307/06.06.2017г. на ДРС, постановено по АНД №508/2017г., с което е отменено НП №2/22.03.2017г. на началника на Митница Югозападна в частта, с която е наложено административно наказание „глоба“ на основание чл.126, т.1 от ЗАДС. В останалата част като необжалвано НП е влязло в сила. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, поради допуснато нарушение на процесуалните правила и материалния закон - касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП. Прави де алтернативно искане за отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане.

             Ответникът, чрез процесуалния си представител, в писмен отговор, изразява становище за неоснователност на касационната жалбата, респ. за оставане в сила решението на ДРС.        

             Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

                Предмет на касационно оспорване е решение №307/06.06.2017г. на ДРС, постановено по АНД №508/2017г. Със същото е отменено НП №2/22.03.2017г., издадено от началника на Митница Югозападна, с което на Й.А.В. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. на основание чл.126, т.1 от ЗАДС.

Въззивният съд е формирал правен извод за незаконосъобразност на НП в обжалваната част, поради недоказаност на обективната страна на административното нарушение.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Същото обаче е неправилно.

Производството пред ДРС е започнало по жалба на Й.А.В. ***/22.03.2017г. на началника на Митница Югозападна. С последното нарушителят е привлечен към административнонаказателна отговорност за това, че на 28.07.2016г. е държал в дома си акцизна стока – тютюн за пушене по см. та чл.12, т.2 от ЗАДС, който може да се използва за пушене и направа на ръчно свити цигари, с него тегло 200.211 гр., с дължим акциз на 30.43 лв., без данъчен документ или друг документ удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. За констатиранато административно нарушение по чл.126, т.1 от ЗАДС е съставен АУАН №2/03.01.2017г., а въз основа на него е издадено атакуваното НП. Като доказателства от АНО са приобщени доказателствата, събрани в хода на д.п.№632/2016г. по описа на КРП. От експертиза от 17.08.2016г. се установява, че нарязаната суха листна маса с кафяво-жълт цвят с мирис на тютюн, открита у дома на нарушителя, представлява нарязан тютюн за пушене по см. на чл.12, т.2 от ЗАДС, може да се използва за пушене и направа на ръчно свити цигари.

  Събраните писмени и гласни доказателства КАС намира за достатъчни, за да формират извод за доказаност на твърдяното административно нарушение по чл.126, т.1 от ЗАДС от обективна и субективна страна. Анализът им поотделно и в съвкупност обуславя безспорната установеност на административното нарушение, извършено от Й.В. – държане на акцизна стока /тютюн за пушене/, без документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. Нарушението е описано със съставомерните му елементи откъм форма на изпълнително деяние - държане, доколкото тютюнът е намерен в дома на нарушителя на маса в антрето, време на извършване – 28.07.2016г. и място на извършване – с.С., обл.Кюстендил, ул.“Н.К.“ №*. Акцизната стока правилно е определена като тютюн за пушене по чл.12, т.2 от ЗАДС, според която норма това са отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл. 10 и 11. В допълнение в разпоредбата законодателят уточнява, че за "отпадъци от тютюн" се смятат остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия. С оглед събраните писмени доказателства – експертиза от 17.08.2016г., касационният съд приема за доказан предмета на нарушението, зададен в АУАН като тютюн за пушене, доколкото експертите са установили, че нарязаната суха листна маса с кафяво-жълт цвят с мирис на тютюн, открита у дома на нарушителя, представлява нарязан тютюн за пушене и може да се използва за пушене и направа на ръчно свити цигари. Т.е. покрити са критериите на чл.12, т.2 от ЗАДС за акцизната стока тютюн за пушене. В този смисъл не се споделят мотивите на въззивния съд за недокозаност на обективната страна на административното нарушение в аспекта на неговия предмет. Установената фактическа обстановка правилно е скрепена с нормата на чл.126, т.1 от ЗАДС, както в АУАН, така и в НП, поради което законосъобразно е ангажирана отговорността на Й.В..

               Във връзка горните съображения КАС формира извод за неправилност на решението на ДРС, като постановено в несъответствие с доказателствения материал по делото и материалния закон. Налице са касационните основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, поради което съдебният акт на въззивния съд ще бъде отменен, а НП №2/22.03.2017г. на началника на Митница Югозападна – потвърдено по т.1.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОТМЕНЯ решение №307/06.06.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №508/2017г. и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА НП №2/22.03.2017г. на началника на Митница Югозападна в частта, с която на Й.А.В., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. на основание чл.126, т.1 от ЗАДС.

               Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: