Р Е Ш Е Н И Е

                   285                                                  17.10.2015г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на тринадесети октомври                                                             две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА                                                                 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА                                                                                                     

                            2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря Ирена Симеонова

и в присъствието на прокурор Йордан Георгиев от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 276 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Адв.С Д С от АК – София като пълномощник на С.Е.Р., ЕГН ********** със съдебен адрес: ***, оф.806 обжалва решението по а.н.д.№77/2017г. на РС – Дупница. Релевира се касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с несъответствие между описанието на нарушението и неговата правна квалификация. Моли се за отмяна на решението и отмяна на НП.

В с.з. касаторът и неговият представител не се явяват.

Ответникът РУ-Дупница към ОДМВР - Кюстендил с административен адрес: гр.Дупница, ул.”Бисеров” №2 не изразява становище по жалбата.

Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата с оглед доказателствата по делото, поради което счита, че не са налице основания за отмяна на съдебното решение, което моли да се потвърди.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото пред районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №15-0348-000997/14.08.2015г. на началника на РУ – Дупница към ОДМВР – Кюстендил, с което за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от закона на С.Е.Р. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10лв.

            От приетите по делото доказателства съдът е установил от фактическата страна на спора, че на 31.07.2015г. около 06.50 часа в гр.Сапарева баня на ул.“Германея“ срещу №40, паркирайки лек автомобил „Ш Л“ с ДК № ***. е проверен от служители на РУ – Дупница. При проверката не е представил контролен талон към СУМПС.

При тези фактически установявания съдът е формирал правен извод за законосъобразност на НП като издадено от компетентен орган при спазване на процедурата по ЗАНН и доказаност на административното нарушение, предвид необорената в рамките на съдебното производство доказателствена сила на АУАН по чл.189, ал.2 от ЗДвП. По посочените правни доводи съдът е потвърдил НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и с оглед релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон, решението е правилно. Съображенията за това са следните:

При разглеждане на спора районният съд е спазил принципа по чл.13 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН и чл.189, ал.14 от ЗДвП за разкриване на обективната истина по реда и със средствата на закона. От събраните относими, допустими и достоверни доказателства е извел правилен извод за доказаност на нарушението и неговия автор.

Неоснователно е възражението на касатора за несъответствие между фактическите обстоятелства и правната квалификация на нарушеното правило за поведение.

В съдържанието на АУАН и НП фактическите обстоятелства по извършеното нарушение са свързани с непредставяне на контролен талон към СУМПС. В съдържанието на обвинението е записано, че водачът не носи талона. В нормативно определеното съдържание на задължението по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП и в санкционния състав по чл.183, ал.1, т.1, п.2 от закона изпълнителното деяние е посочено като „не носи“. Следователно, в случая е налице пълна корелация между описанието на нарушението със съставомерните елементи от обективна страна и правната му квалификация. Непредставянето на документа е равнозначно на неговото неносене. Липсата на цитиран законов термин на изпълнителното деяние в описанието на деянието, от една страна е преодоляно в обвинителната текстова част на НП, а от друга – не представлява съществено нарушение на процедурата по издаване на НП, т.к. не води до неясно обвинение. Правото на защита на дееца е осигурено в пълен обем.

Споделя се правният извод на районния съд за доказаност на деянието и дееца във връзка с необорената в рамките на съдебното производство презумтивна доказателствена сила на АУАН по см. на чл.189, ал.2 от ЗДвП. При посочените в АУАН и НП място, време и обстановка деецът като водач на МПС по см. на §6, т.25 от ДР ЗДвП не е носил контролния талон към СУМПС. Наложеното наказание е съобразено с критериите по чл.27, ал.1 от ЗАНН - определено е в абсолютния законов размер.

Решението на районния съд е правилно и ще се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №341/14.06.2017г. по а.н.д. №77/2017г. на РС – Дупница.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

              ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                  2.