Р Е Ш Е Н И Е

                      305                                               06.11.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и седми октомври                                                    две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА СТОЙЧЕВА                                                                 

      ЧЛЕНОВЕ: 1.ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                                               2.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

с участието на секретаря Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурор Йордан Георгиев от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 279 по описа на съда за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Старши юрисконсулт А.С.В. като пълномощник на МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА с адрес: гр.Благоевград, ул.“П.Ш.“ – извън регулация обжалва решението по а.н.д.№2193/2016г. на РС - Кюстендил. Релевира се касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с липса на допуснати съществени нарушения на процедурата по издаване на НП и доказаност на деянията. Моли се за отмяна на решението и потвърждаване на НП.

В с.з. представителят на касатора поддържа жалбата.

В отговор и писмено становище пълномощникът на ответното дружество „Е.Т.“АД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление:***, със законен представител К.В.М.и адрес за съдебна кореспонденция: гр.София, ул.“Б.М.“ №*, ет.*, ап.* намира жалбата за недопустима поради липса на посочени касационни основания, евентуално за неоснователна. Счита се, че служебна бележка №32-163127/14.06.2016г. не установява нарушението, т.к. данните са събрани след изпращане на поканата за съставяне на АУАН; бележката и Констативния протокол от 01.04.2016г. не са официални документи и за тях е неприложим чл.40, ал.4 от ЗАНН, като е изтекъл и 3-месечния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН поради знанието на митническите органи за вноса на стоката. По съществото на спора се твърди несъставомерност на деянието по чл.87, ал.6 от ЗАДС поради неизтекъл 14-дневен срок за деклариране.

 Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, считайки, че не са налице касационни основания за отмяна на решението на районния съд и се моли същото да се потвърди.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК. Жалбата съдържа точно и мотивирано посочване на конкретните пороци на съдебното решение, от които се извлича касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и чл.128, ал.1 от ЗАДС, противно на твърдението на ответника по касация.

            Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

            Предмет на въззивно обжалване е НП №310/21.11.2016г. на началника на Митница Югозападна, с което на „Е.Т.“ АД са наложени три имуществени санкции от по 500лв. всяка на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС /по т.1/, чл.112, ал.1 от ЗАДС /по т.2/ и чл.110, ал.1 от ЗАДС /по т.3/.

            От фактическата страна на спора районния съд е приел за установено, че на 01.04.2016г. в производствената база и офиса на дружеството в гр.Кюстендил, ул.“Д.“ №** е извършена проверка от служители на Митница Югозападна относно доставки на трансформаторно масло с тарифен код 27101993, влагано в производството, при която не са открити нарушения на ЗАДС и ЗМ. Изготвен бил протокол от проверката №667/01.04.2016г. На проверяващите са представени международна товарителница /СМR/ от 23.10.2014г., фактура №RI 341875/24.10.2014г. и анализен сертификат №10-Т434-140828/21.10.2014г. Въз основа на посочените документи и след съответните справки в БАЦИС /Българска акцизна централизирана информационна система/ св.М. е установила, че дружеството е закупило и получило на 27.10.2014г. 22 880кг трансформаторно масло с посочения тарифен код от „Ninas AB“, като са извършени нарушения на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС /неподаване на писмено уведомление до Митницата за изпращането на акцизната стока от другата държава членка/, наказуемо по чл.126а, ал.1 от ЗАДС; на чл.43, ал.1, т.1 във вр. с чл.20, ал.2, т.13 от ЗАДС /неначислен акциз с издаване на данъчен документ за получената стока/, наказуемо по чл.112, ал.1 от ЗАДС и на чл.87, ал.6 от ЗАДС /неподаване на акцизна декларация за получената стока в срок/, наказуемо по чл.110, ал.1 от ЗАДС.

            При така установената фактическа обстановка съдът е формирал правен извод за незаконосъобразност на НП поради допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в съставяне на АУАН без свидетели. Протоколът от 01.04.2014г. е приет за официален документ, но е коментирано, че същият не съдържа констатации за посочените нарушения. Според съда, присъствието на свидетелите от категорията на посочените такива в чл.40, ал.1 от ЗАНН е гаранция за вярно отразяване на фактите и обстоятелствата по деянието в описателната част на АУАН. По съществото на спора, съдът е приел доказаност на деянията и тяхната правилна квалификация по санкционните състави. По посочените правни доводи съдът е отменил изцяло НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и с оглед релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима жалба срещу НП. Преценено за съответствие с материалния закон обаче решението е частично неправилно. Съображенията за това са следните:

Неправилен е извода на съда за съществено процесуално нарушение в процедурата по издаване на НП.

Липсата на свидетели при съставяне на АУАН е обосновано от актосъставителя с нормата на чл.40, ал.4 от ЗАНН, въвеждаща изключение от общото правило по чл.40, ал.1 от ЗАНН за съставяне на АУАН без свидетели при наличие на официални документи, установяващи противоправните деяния. Легална дефиниция за „официален документ“ се съдържа в чл.93, т.5 ДР НК. Официален е документът, издаден по установения ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му или от представител на обществеността в кръга на възложената му функция.

            В съдържанието на АУАН изложението на фактическата обстановка по случая включва съставения на 01.04.2016г. протокол от митническите органи за извършена проверка на дружеството, с който е установен предметът на дейност на дружеството, в рамките на която дейност е доставена акцизна стока, представляваща енергиен продукт, подлежащ на облагане с акциз по см. на чл.2, т.3 във вр. с чл.13, ал.1, т.2 от ЗАДС, като дружеството е данъчнозадължено лице по чл.3, ал.1, т.6 от ЗАДС. От протокола е установено, че стока е трансформаторно масло от друга държава членка, получено на 27.10.2014г. в количество от 22 880 кг. Деятелността на дружеството в АУАН е продължена с пълно описание на съставомерните елементи от фактическите състави на трите нарушения, предмет на обвиненията срещу дружеството, установени от служебна бележка №32-163127/14.06.2016г. Следователно, волята на актосъставителя е за ангажиране на отговорността на субекта не от протокола за проверка, а от служебната бележка. Служебната бележка е издадена от длъжностно лице по см. на чл.93, т.1, б.“а“ ДР НК в кръга на служебните му задължения - по повод запитване от друго длъжностно лице във връзка с получените документи при проверката на дружеството. Служебната бележка носи подписа на издателя. Материалната доказателствена сила на бележката като официален документ не е опровергана в рамките на съдебното производство по делото. Напротив – от разпита на актосъставителката св.М. и извършилите проверката св.И. и св.С. съдът е установил, че в деня на проверката са представени документите за доставка на акцизната стока, но тези документи не са проверени. Св.М. ги е проверила преди издаване на служебната бележка чрез извършване на справка в информационната система БАЦИС и е констатирала нарушенията. Нормата на чл.40, ал.4 от ЗАНН не въвежда изискване издател на официалния документ да е орган извън системата на администрацията, към която принадлежи актосъставителя и АНО. Евентуалното наличие на субективизъм или предубеденост на органа при издаване на документа е въпрос на доказване във всеки конкретен случай. По делото липсват данни за подобен извод.

Следователно, в съответствие с чл.40, ал.4 от ЗАНН АУАН е съставен въз основа на официален документ. Нарушенията са констатирани от св.М. преди издаване на служебната бележка, поради което изпращането на съобщение до дружеството от 10.06.2016г. за връчване на АУАН  е правомерно.

            Изложеното налага извод за отсъствие на коментираното в съдебното решение съществено процесуално нарушение при издаване на НП.

Неоснователно е възражението на ответника по касация за неспазване на 3-месечния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН. АУАН е съставен въз основа на служебната бележка от 14.06.2016г., поради което датата на нейното издаване е датата на установяване на нарушенията и откриване на нарушителя. Този факт води до извод за спазване на коментирания срок. Преминаването на стоката през митнически контрол от 2014г. не води до друг извод. По сведения на св.М. единствено след справка в информационната система на Митницата може да се установят правнорелевантните факти за липса на подадено уведомление, декларация и неначислен акциз. 

            По съществото на спора касационния съд намира следното:           

За нарушението по т.1 от НП:

Установено е, че на 27.10.2014 г. дружеството е получило на територията на страната от друга държава членка акцизна стока с код по КН 2710 19 93. На основание чл.76в, ал.4, т.1 във вр. с чл.14, ал.2 и чл.33, ал.2 от ЗАДС дружеството като данъчно задължено лице е било длъжно да уведоми писмено Митница Югозападна за намерението да получи стоката. Уведомяването е дължимо преди изпращане на стоката. Стоката е натоварена на 23.10.2014г., съгласно официалния превод на български език на фактурата и сертификата за анализ на л.30 и л.34 от делото на районния съд. На тази дата бездействието на дружеството е наказуемо по общия състав на чл.126а, ал.1 от ЗАДС. Размерът на наложената за нарушението имуществена санкция е определен по критериите на чл.27, ал.1-3 във вр. с чл.83, ал.2 от ЗАНН в минимален размер. Случаят обаче покрива критерия за маловажно нарушение по специалната норма на чл.126б от ЗАДС. Съгласно чл.33а, ал.3, пр.3 от ЗАДС във вр. с показанията на св.М. /вж. л.14 от делото на районния съд/ акцизната ставка за стоката е 0лв. Толкова е и размерът на акциза за нея. Случаят е маловажен съгласно критерия по чл.126б, ал.2 от ЗАДС поради което санкцията по т.1 от НП е незаконосъобразна. Районният съд правилно е отменил т.1 от НП.

За нарушението по т.2 от НП:

На основание чл.43, ал.1, т.1 от ЗАДС дружеството е длъжно да начисли акциз за стоката посредством издаване на данъчен документ по чл.84, ал.1 от закона във вид на е-АДД или на хартиен носител. Акцизът се начислява на датата, на която е станал дължим, независимо от неговата стойност. Съгласно чл.84, ал.7 от ЗАДС документът се издава на датата, на която стоката е освободена за потребление по см. на чл.20, ал.2 от закона за всеки получател и за всяко превозно средство. Освобождаването на стоката за потребление, съгласно чл.20, ал.2, т.13 от ЗАДС представлява датата на получаване на стоката. Съгласно официалния превод на български език на товарителница СМR В №FEB на л.32 от делото на районния съд, стоката е получена на 27.10.2014г. На тази дата бездействието на дружеството е наказуемо по чл.112, ал.1 от ЗАДС. Размерът на наложената имуществена санкция е определен по критериите на чл.27, ал.1-3 във вр. с чл.83, ал.2 от ЗАНН в минимален размер от 500лв. Случаят не е маловажен. От една страна е изключен от приложното поле на чл.126б от ЗАДС, а от друга - не покрива изискванията на чл.28 от ЗАНН във вр. с чл.93, т.9 ДР НК. Нарушението не е резултатно. Липсата на ощетяване на държавния бюджет не представлява смегчаващо обстоятелства, което на самостоятелно основание да направи случая с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид. С извършване на деянието се нарушават правилата за осъществяване на контрол от митническите органи по отношение движението на акцизни стоки, получавани на територията на страната от друга държава членка на ЕС, предмет на регулация в ЗАДС. Следователно, с оспореното решение съдът неправилно е отменил т.2 от НП.

            За нарушението по т.3 от НП:

Доставката на акцизната стока попада в хипотезата на чл.20, ал.2, т.13 от ЗАДС, поради което дружеството дължи подаване на данъчна декларация в срока по чл.87, ал.6 от закона. Срокът е 14-дневен от получаване на стоката. Получаването на стоката е осъществено на 27.10.2014г., поради което задължението на дружеството е осъществимо до 10.11.2014г., включително. Бездействието е наказуемо от 11.11.2014г. със санкцията по чл.110, ал.1 от ЗАДС. Налице е съставомерност на поведението на дружеството на датата в обвинението. Следователно, с оспореното решение, съдът неправилно е отменил т.3 от НП.

Изложеното налага, на основание чл.222, ал.1 от АПК касационният съд да отмени съдебното решение в отменителните части по т.2 и т.3 от НП и вместо него да постанови друго решение, с което да потвърди НП в тези части. В останалата отменителна част за наложената санкция по т.1 от НП решението на районния съд е правилно, поради което на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК ще се остави в сила.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №289/02.06.2017г. по а.н.д. №2193/2016г. на РС - Кюстендил В ЧАСТИТЕ, с които е отменено НП №310/21.11.2016г. на началника на Митница Югозападна по т.2 и т.3 от НП и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

            ПОТВЪРЖДАВА НП №310/21.11.2016г. на началника на Митница Югозападна В ЧАСТИТЕ ПО Т.2 И Т.3, с които на „Е.Т.“ АД на основание чл.112, ал.1 от ЗДАС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. /петстотин лева/ и на основание чл.110, ал.1 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. /петстотин лева/.

            ОСТАВЯ В СИЛА решението на районния съд В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която е отменена т.1 от посоченото НП, с която на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. /петстотин лева/.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                      2.