Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

31.10.2017 год.

 

В   И М Е Т О  Н А   Н  А  Р  О  Д  А

 

 

Номер     300                                                   2 0 1 7 година                              град   Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд,

на  шести октомври                                                                                       2 0 1 7 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                                         Председател: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА                                                                                                                                                                     

                                                                Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

Секретар: Лидия Стоилова  и с участието на

Прокурора: Марияна Сиракова

 

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

НАХД № 282/2017 г. по описа на КАС за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл. 208 и сл. от АПК, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

         Община Кочериново, със седалище и адрес в гр. Кочериново, пл. “Трети март” № 1,  чрез процесуалния си представител адв. Ч., обжалва Решение № 318/09.06.2017 г. на ДРС по НАХД № 1793 по описа на същия съд за 2016 г.

         Твърдят се касационни основания, които по същество са такива по чл. 348 ал. 1 т. 1 и т. 2 от НПК, а именно за неправилност и необоснованост на решаващата преценка въз основа на събраните писмени и устни доказателства, както и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Иска се отмяна на първоинстанционното съдебно решение, съответно отмяна на НП.   

         Касаторът не се представлява по делото. Представено е писмено заявление от адв. Ч., в която се поддържа касационната жалба.

         Ответникът по касационната жалба не се представлява по делото. Представено е писмено становище от ответника, чрез директора му инж. Георгиев, в което същия намира жалбата за неоснователна и моли същата да се отхвърли като такава, съответно да се потвърди НП.

         Заключението на прокурора е, че решението на ДРС е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила, като се отхвърли касационната жалба.

         Касаторът е субект на правото на оспорване и е упражнил правото си надлежно,

поради което жалбата е допустима.

         Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното:

         Предмет на касационна проверка е Решение № 318/09.06.2017 г. на ДРС по НАХД № 1739 по описа на същия съд за 2016 г. С атакувания съдебен акт е потвърдено наказателно постановление № ПО-02-111/08.11.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград, с което на основание чл. 201 ал. 2 от Закона за водите, във вр. с чл. 52 ал. 4, чл. 53 и чл. 83 ал. 1 от ЗАНН, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. на Община Кочериново, със седалище и адрес на управление в гр. Кочериново, пл. “Трети март” № 1, за нарушение по чл. 200 ал. 1 т. 2, във вр. с чл. 44 ал. 1 от Закона за водите.   

         Потвърденото от ДРС наказателно постановление е заключителен акт в административно - наказателно производство, образувано с АУАН № КД-04-118/10.10.2016 г. срещу Община Кочериново, за това че въз основа на Постановление на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил и при извършена проверка на 19.06.2016 г. на водовземани съоръжения за питейно – битово водоснабдяване на с. Фролош, общ. Кочериново, съвместно с представители на БД „ЗБР“, РУ Рила, РЗИ – Кюстендил и общ. Кочериново е установено, че за питейно – битово водоснабдяване на централната част на с. Фролош, общ. Кочериново се ползва вода от водовземно съоръжение /ВС/– каптажна шахта изградена в имот № 011004 по КВС на с. Фролош. Шахтата представлява стоманобетонова конструкция с мокра и суха камера, с монтирана метална врата, която се заключва с катинар. Около ВС има изградена зона за охрана, посредствамо ограда от стоманобетонови колове и бодлива тел. Монтирана е обозначителна табела. В мократа камера на шахтата постъпват водни количества и се извършва водовземане за питейно – битово водоснабдяване на с. Фролош. Съоръжението се стопанисва от Община Кочериново. За извършваното водовземане от каптажната шахта с цел питейно – битово водоснабдяване на с. Фролош, община Кочериново не разполага с необходимото разрешително за водовземане от подземни води, съгласно разпоредбата на чл. 44 ал. 1 от Закона за водите. В момента на проверката с GPS са заснети географските координати на водовземното съоръжение: N 42 08 06.1 и  E 22 54 46.7.

        Нарушението е констатирано при проверка на 19.09.2016 г. в горепосочения обект, отразено в Констативен протокол № КД-01-859/19.09.2016 г.    

         АУАН е съставен на 10.10.2016 г. Актосъставителят е приел, че е нарушена разпоредбата на чл. 200 ал. 1  т. 2, във вр. с чл. 44 ал. 1 от Закона за водите. Актът е връчен срещу подпис на И. С. М. – Кмет на Община Кочериново на 19.09.2016 г. Срещу АУАН № КД-04-118/19.09.2016 г. е подадено писмено възражение в законовоустановения срок с вх. № РД-11-303/26.10.2016 г. Въз основа на АУАН е издадено НП № ПО-02-111/08.11.2016 г., в което е възприета фактическата обстановка от акта и на общината - нарушител е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за нарушение на чл. 200 ал. 1 т. 2, във вр. с чл. 44 ал. 1 от Закона за водите.

         Първоинстанционният съд е приел, че при съставянето на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения и не е нарушен материалния закон.  При така установената фактическа обстановка по делото, първоинстанционният съд е приел, че атакуваното НП следва да бъде потвърдено.    

         Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за уважаване на касационната жалба.

        Постановеното решение на ДРС е правилно. Не се подкрепя от доказателствата по делото, че не е установено отговорното за извършеното нарушение лице.

        Касационният състав счита, че АУАН и НП отговарят на изискванията на чл. 42 т. 4 и чл. 57 ал. 1 т. 5 от ЗАНН – посочени са точно и ясно всички обстоятелства, фактическата обстановка, конкретното място и момента на извършване на нарушението, при които е извършено нарушението.

        Разпоредбата на чл. 44 ал. 1 от Закона за водите императивно урежда, че разрешително за водовземане се изисква във всички случаи, освен тези по чл. 43 ал. 2 от ЗВ, за дейностите по защита на населението при обявено бедствено положение по Закона за защита при бедствията и в случаите по чл. 58 ал. 1 т. 1 и т. 2 от Закана за водите, а чл. 200 ал. 1 т. 2 от Закона за водите, за което е ангажирана имуществената отговорност на ЮЛ, предвижда налагане на наказание за тези, които ползват водни обекти, водностопански съоръжения и системи или изграждат такива без необходимото за това основание или в отклонение от предвидените условия в разрешителното. В случая тези изисквания не са били спазени, като Община Кочериново е била длъжна да се снабди с изрично разрешително за ползване на воден обект с цел питейно – битово водоснабдяване на с. Фролош. Видно от НП и потвърдено от разпита на св. К., В. в с.з. от 22.02.2017 г. и актосъставителката М. в с.з. от 18.04.2017 г. е, че Община Кочериново е санкционирана за това, че  при извършената проверка на 19.09.2016 г., която е безспорната дата на извършване на нарушението, се установява, че общината като водоползвател на съоръжението за питейно – битово водоснабдяване на с. Фролош, следва да разполага с издадено ивлязло в в сила разрешително за водовземане по чл. 44 ал. 1 от ЗВ.

        В този смисъл, неоснователно е оплакването досежно субекта на нарушението. Доколкото и в АУАН и НП се обосновава извършване на водоползване от страна на наказаната община в стопанисвания от нея обект, които са проверявани от контролния орган за осъществяваната от него дейност, то е установен и извършителят на нарушението. Цитираната от касатора Заповед № 339/29.11.2011 г. на Кмета на Община Кочериново не оборва констатациите на административния орган за извършено нарушение, тъй като същата се явява неотносима към твърдяната липса на извършено нарушение от страна на общината.

        АУАН и НП са предявени по надлежния ред на представляващия община Кочериново – кмет и съдържат изискуемите от закона реквизити.

        Касационният съд счита, че при правилно определена санкционна норма АНО е съобразил и целите на наказанието по чл. 12 от ЗАНН – да е съответно на тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите отегчаващи или смекчаващи обстоятелства, като е наложил минимално възможното наказание в размер на 2000 лв.

        В случая не са налице и предпоставки за приложението на чл. 28 от ЗАНН, доколкото се касае за нарушение извършвано през един продължителен период от време, оказващ негативно въздействие върху воден обект за питейни цели, по смисъла на § 1 т. 36 от ДР към Закона за водите.

        Решението на ДРС се явява постановено в съответствие с гореизложеното, което води до законосъобразност на същото и като такова ще бъде оставено в сила.

                  

                  

        Воден от тези мотиви и на основание чл. 221 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

                                   Р  Е  Ш  И:

 

        ОСТАВЯ С СИЛА Решение на ДРС № 318/09.06.2017 г.  по Н.А.Х.Д № 1739 по описа на същия съд за 2016 г.                    

                                                                                                                                   

        Решението е окончателно.

        Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

                                                                         

                                                        Председател:

                                                   

                                                               Членове: