Р Е Ш Е Н И Е

 15.11.2017 г.

 

     Номер      320             2017 година               град Кюстендил

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

     Кюстендилски административен съд               

     на двадесети октомври                                      2017 година

     В открито заседание в следния състав:

 

                                     Председател: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                          Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                    

                                                   НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

     Секретар: Антоанета Масларска

     С участието на прокурора: Марияна Сиракова

     Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

     КАНД № 285 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Л.Л.Б. ***, чрез своя процесуален представител адв. М., обжалва Решение № 383/07.07.2017 г. на Кюстендилския районен съд по НАХД № 1918 по описа на същия съд за 2016 г.,с което е потвърдено изцяло Наказателно постановление № 483/11.10.2016 г. на Началника на Митница Югозападна,с което на осн. чл. 123 ал. 1 от ЗАДС  на Л.Л.Б., с адрес: ***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000 /две хиляди/ лева и са отнети в полза на държавата цигари – общо количество 28 бр. кутии цигари или 560 къса,с македонски акцизен бандерол, на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС, като изделия предмет на нарушението. Твърдят се оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на решението, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Представена е и допълнителна писмена молба, в която се поддържа касационната жалба. Иска се отмяна на решението, съответно отмяна на НП. Твърди се, че не е разкрита обективната истина, съгласно чл. 13 ал. 1 от НПК, като изводите на първоинстанционния съд не се основават на събраните по делото доказателства.   

Ответната страна, чрез юр. В.,счита за правилно решението на КнРС и моли същото да се остави в сила.

Заключението на прокурора е за неоснователност на жалбата и правилност и обоснованост на решението на КнРС.

Жалбата се явява неоснователна.

В разглеждания по делото случай,отговорността на нарушителката е осъществена за това, че по време и на място посочени в АУАН и НП – на 03.08.2015 г., за времето от  17.00 ч. до 18.40 ч. в гр. Кюстендил,след получена оперативна информация, е извършена полицейска проверка от органите на РУ на МВР,на едноетажна къща с прилежащите й постройки, собственост на Л.Л.Б.. В хода на проверката е констатирано следното: в стая от къщата, е открита найлонова чанта, съдържаща акцизни стоки /тютюневи изделия – цигари/, както следва: 3 бр. кутии по 19 къса – 57 къса,марка “York”, и 1 бр. кутия по 20 къса „Eva Slims“; открита е и шарена полиетиленова торба с надпис „Jumbo“, съдържаща акцизни стоки /тютюневи изделия – цигари/, както следва: 28 бр. кутии по 20 къса, марка „Eva Slims“,  всички необлепени с български акцизен бандерол, а с македонски такъв и дължим акциз в размер на 84.90 лв., което е квалифицирано като нарушение по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС.

По случая е било образувано досъдебно производство № 563/2015 г.по описа на КРП за извършено престъпление по чл.234 ал. 1 от НК от лицето Любчо Бойчов Боянов.

 На 09.08.2016 г. в Митница Югозападна е получено с вх. № 32-222570/09.08.2016 г. Постановление за прекратяване на наказателно производство по пр. вх. № 1412/2015 г. по описа на КРП срещу Любчо Бойчев Боянов, като е указал на АНО да ангажира административно – наказателна отговорност спрямо посоченото лице и неговата майка Л.Л.Б..

 В същото изрично е посочено, че Л.Б. изрично е заявила, че на 03.08.2015 г. е държала в стая от къщата си, на посочения по – горе адрес, акцизна стока – цигари 28 кутии по 20 къса, марка „Eva Slims“, с македонски акцизен бандерол, които закупила от пазара в гр. Кюстендил и скрила под фотьойла в стаята на сина си.

 След направена справка в отдел „МРР“ при Митница Югозападна се установило, че на 07.08.2014 г., лицето Л.Л.Б. е извършила и друго нарушение по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС, за което и е бил съставен АУАН № 32/27.01.2015 г. по описа на Митница Югозападна, съответно било издадено НП № 41/15.04.2015 Г. ОТ Началника на Митница Югозападна, влязло в сила на 30.04.2015 г.  

 На 11.10.2016 г. Началникът на Митница Югозападна издал и оспореното НП № 483, с което е бил спазен чл. 36 ал. 2 от ЗАНН. В същото е обоснована и повторноста на извършеното нарушение по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС, съгласно чл. 4 т. 17 от ЗАДС.   

 Законодателят в чл. 126б ал. 2 от ЗАДС /ДВ, бр. 54/2012 г./ е приел като критерий двойният размер на дължимия за стоките акциз, като в случая същият е 169.80 лв. и надвишава определената сума от 50 лв. Следователно, съобразно нормативно установения критерий за преценка наличието на маловажен случай, процесният не разкрива признаците на такъв. В този смисъл, извършеното деяние не следва да бъде квалифицирано като маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

 Правилно е счетено от районния съд, че нарушителката е осъществила от обективна и субективна страна съставът на административно нарушение по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС, доколкото намерените акцизни стоки – цигари са били в имот собственост на същата, като именно тя е държала и упражнявала фактическата власт върху акцизните стоки чрез действие. Индивидуалната преценка на обстоятелствата с правно значение за отговорността на наказаното лице, води до извода за наличието на извършено нарушение по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС. Мястото, където държането е осъществено е гр. Кюстендил, ул. „Любимец“ № 25, където е  извършена проверкта и е установено това държане, както правилно е приел КнРС. Не се установяват съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на правото на защита на лицето, което ясно и недвусмислено е имало възможност да разбере обвинението, респ. да организира защитата си. В качеството си на свидетел по образуваното досъдебно производство № 568/216 г. п описа на РУ на МВР Кюстендил, жалбоподателката Б. в Протокол за разпит на свидетел от 06.06.2016 г., изрично е посочиле, че в началото на м. август 2015 г. е закупила 29 бр. цигари с македонски акцизен бандерол на цена 2.30 лв. от пазара в гр. Кюстендил и след като се прибрала в къщи ги скрила под фотьойла в стаята на сина си и когато на място пристигнали полицейските служители си признала, че тези цигари са нейни.

Налице са доказателства по делото – АУАН № 32/27.01.2015 г., съответно НП № 41/15.04.2015 г., влязло в сила на 30.04.2015 г., за наличие на повторност на извършеното нарушение по чл. 123 ал. 1 от ЗАДС, съгласно чл. 4 т. 17 от ЗАДС.

В този смисъл, издаденото НП е съставено при спазване на чл. 57 от ЗАНН, нарушението е описано точно и ясно, конкретизирано е с всички съставомерни елементи откъм форма на изпълнително деяние, време и място на извършване и в този смисъл няма допуснати  нарушения.         

Като краен резултат КнАС счита, че не са допуснати сочените от касатора касационни основания по чл. 348 ал. 1 т. 1 и т. 2 от НПК, които да доведат до отмяна на първоинстанционното съдебно решение.

 

     Воден от горното и на основание чл. 221 ал. 2  от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                     Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 383/07.07.2017 г. на Кюстендилския районен съд по НАХД № 1918 по описа на същия съд за 2016 г.

 

Решението е окончателно.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

    ЧЛЕНОВЕ: