Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е 330

                                             гр.Кюстендил, 21.11.2017год.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на двадесет и седми октомври  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА  ПЕТРОВА

                                                                                       МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря Лидия Стоилова и с участието на прокурора Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Стойчева  КАНД №289 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на  чл.63 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

                Предявена е касационна жалба от „Т.Б.“  ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, Бизнес Парк София, сграда 6, чрез пълномощника адв. С.К., срещу решение от 12.06.2017г. на Дупнишкия районен съд  по НАХД №413/2017г., с което е потвърдено Наказателно постановление №К-14980  от 08.11.2016г., издадено от  директора на Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към  ГД “Контрол на пазара“  при КЗП. В жалбата се съдържат оплаквания за пороци на решението, които съставляват касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с липса в НП на място на извършване на нарушението, с посочване на грешна дата на извършване на нарушението, както и с неясно описание на нарушението. По същество се отрича наличието на съставомерно  деяние по чл.114, ал.3 от ЗЗП с твърдения, че  не са извършени предвидените в разпоредбата ремонти на процесната стока  и не е отправено искане от потребителя до търговеца за разваляне на договора.   Иска се отмяна на въззивното решение  и произнасяне по същество с  отмяна на наказателното постановление.                                 

            Ответникът по касационната жалба – Комисията за защита на потребителите – гр.София,  представлявано от пълномощника адв. Анита Каменова,  изразява писмено становище за неоснователност на касационната жалба.

            Представителят на Окръжна прокуратура Кюстендил дава заключение за неоснователност на касационното оспорване. Счита се, че решението на въззивния съд е правилно.

            Административен съд - Кюстендил, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на обжалване пред районния съд е Наказателно постановление №К-14980  от 08.11.2016г., издадено от  директора на Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към  ГД “Контрол на пазара“  при КЗП, с което за нарушение на чл.114, ал.3 от ЗЗП на „Т.Б.“ ЕАД на основание чл.222а от закона е наложена имуществена санкция в размер на 600,00лв.

            От събраните по делото доказателства съдът е установил от фактическата страна на спора, че на 15.07.2016г. в магазин, стопанисван от „Т.Б.“ ЕАД, находящ  се в гр.Дупница, ул.“Н.“ №***, е извършена проверка от служители на КЗП по повод жалба в КЗП  от П.К.П.за дефектирал мобилен апарат с искане за разваляне на договора  и възстановяване на заплатената сума или смяна на стоката. Резултатите от проверката са обективирани в Констативен протокол №К-0227466 от 15.07.2016г., съгласно който Плочарска е отправила четири поредни рекламации, които са приети и е извършен ремонт на телефона с протоколи за ремонт, съответно на 04.01.2016г.,  21.03.2016г., 18.04.2016г.  и  03.05.2016г. По делото е установено,  че жалбата на потребителя е предявена на търговеца на датата на проверката, а търговецът отказва да удовлетвори искането  с  писмо изх.№486/29.07.2016г. За деянието е съставен АУАН №14980/16.09.2016г., послужил за издаване на наказателното постановление. Както в акта, така и в НП е посочено, че  нарушението е извършено на 29.07.2016г., а  е  констатирано с протокола от 15.07.2016г.

            В производството пред ДРС са разпитани длъжностните лица при АНО, които с показанията си потвърждават описаните в АУАН фактически обстоятелства.  

С оглед установените фактически обстоятелства съдът е формирал правен извод за компетентност на наказващия орган, наличие на изискуемите се реквизити в НП и доказаност на деянието. Според  съда, потребителят е осъществил правото си да поиска замяна на стоката с нова, като с оглед стойността на стоката и значимостта на несъответствието избраният начин на удовлетворяване на рекламацията не е непропорционален на другия по чл.112, ал.1 от ЗЗП. Несъответствието на стоката с договора след трите рекламации води до възникване на правото на потребителя по чл.114, ал.3 от ЗЗП. Съдът е отрекъл маловажност на случая. По посочените правни доводи съдът е потвърдил НП.

Настоящата инстанция, при служебната проверка на атакувания съдебен акт съобразно изискванията на чл.218 ал.2 от АПК, не констатира основания за нищожност и недопустимост на същия. Преценката за съответствието с материалния закон на оспореното решение, както и относно посочените в жалбата пороци, сочещи касационни основания по чл.348 ал.1 т.1 от НПК, обосновава следните изводи:

Въззивното  решение е неправилно, поради което и на осн.чл.222, ал.1 от АПК касационния съд  го отменя и се произнася по същество като отменя  наказателното постановление. Правните изводи на районния съд в частта, с която се счита, че  липсват  процесуални нарушения в административнонаказателното производство,  са в противоречие  с доказателствата по делото и приложимите нормативни разпоредби. Поддържаните в касационната жалба твърдения за нарушения на материалния закон, са основателни.

Обратно на приетото от въззивния съд, касационната инстанция счита, че е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила по чл.42, т.3 и т.4 и по чл.57, ал.1,т.5 от ЗАНН  при описание на нарушението, което е ограничило правото на защита на нарушителя.  Административнонаказателната отговорност на търговското дружество в качеството му на търговец по см. на §13, т.2 от ДР на ЗЗП, е ангажирана за нарушение по чл.114, ал.3 от ЗЗП, за което в АУАН и в НП е прието, че е извършено на 29.07.2016г., но е констатирано на 15.07.2016г., т.е. съставомерното деяние е установено преди да е извършено. Освен, че е житейски и правно несъстоятелно, горното описание на административното нарушение сочи на неясно формулирано обвинение. В съдържанието на АУАН и на НП е визирана като дата на деянието 29.07.2016г., без да е уточнено как е определена същата и с какво фактическо действие или бездействие на задължения търговец се свързва същата. Цитирането на писмото – отговор на дружеството, с което е отказано удовлетворяване на искането на потребителя, е също с дата  29.07.2016г., но единствено съвпадението на датите без анализиране на връзката им с елементите от състава на нарушението,  не позволява на нарушителя да разбере кога и с какво свое поведение е осъществил  релевираното деяние. Още по-голяма неяснота създава констатацията на АНО за това, че нарушението  е установено на 15.07.2016г., т.е. на по-ранна  от извършването му дата.  

Изводите са, че  така отразените факти  не съответстват на формалните изисквания на закона за конкретно и точно описание на нарушението,  с което се гарантира предявяването на ясно обвинение.  Допуснато е съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на НП, респ. налице е  основание за незаконосъобразност на същото. Като е пропуснал да констатира горния порок  на  наказателното постановление, районният съд е постановил неправилно решение. Следва отмяна на оспорения съдебен акт  при наличие на  касационните основания по чл.348 ал.1 т.1 от НПК, както и отмяна на наказателното постановление при усл. на чл.222 ал.1 от АПК. 

Предвид изложените по-горе съображения за процесуални нарушения на АНО, съдът не обсъжда  доводите на касатора по съществото на спора. 

Водим от горното, Административният съд

                                                  

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ  решението на Дупнишкия районен съд от 12.06.2017г.  по НАХД №413/2017год.   и  вместо него постановява:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №К-14980  от 08.11.2016г., издадено от  директора на Регионална дирекция за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към  ГД “Контрол на пазара“  при КЗП, с което на „Т.Б.“  ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, Бизнес Парк София, сграда 6, е наложена  имуществена санкция в размер по 600,00лв.  на осн. чл.222а от ЗЗП вр. с чл.114, ал.3 от ЗЗП.

Решението не подлежи на обжалване.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

 

                                                                 Председател:

 

                                                                        Членове: 1.

                                                                                       

                                                                                        2.