Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 293

гр.Кюстендил, 24.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                           ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                               НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Антоанета Масларска и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №290/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            „Т.Б.“ ЕАД ***, Бизнес Парк София, сграда 6 обжалва решение №327/12.06.2017г. на ДРС, постановено по АНД №414/2017г., с което е потвърдено НП №К-14981/08.11.2016г. на директора на РД за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към Главна Дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, поради допуснато нарушение на материалния закон – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

            Ответникът в писмен отговор оспорва жалбата и прави искане за оставане в сила въззивното решение.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №327/12.06.2017г. на ДРС, постановено по АНД №414/2017г. Със същото е потвърдено НП №К-14981/08.11.2016г. на директора на РД за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към Главна Дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на „Т.Б.“ ЕАД *** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ от 600 лв. на основание чл.222а във вр.с чл.113, ал.1 от ЗЗП.

            Районният съд е потвърдил наказателното постановление като законосъобразно, приемайки че административното нарушение е доказано от обективна и субективна страна.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. След анализ на събраните доказателства, КАС приема за установено следното:

             Производството пред ДРС е образувано по жалба на „Т.Б.“ ЕАД ***-14981/08.11.2016г. на директора на РД за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към Главна Дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП, с което дружеството е санкционирано за това, че на 26.07.2016г. в качеството му на продавач, не е изпълнило задължението си по чл.113, ал.1 от ЗЗП да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба. Посочено, че от фактическа страна, че Георги Тодоров е подал жалба в КЗП за рекламация на мобилен телефон с приложени четири протокола за ремонт – 03.07.2015г., 23.07.2015г., 28.06.2016г. и 04.07.2016г. Представено е и становище от дружеството изх.№480/26.07.2016г., в което се сочи, че посочения апарат е ремонтиран неколкократно, като с оглед описаната сервизна история се приема, че телефонът е ремонтиран два пъти. Прието е за неоснователно искането на жалбоподателя. Видно от жалбата на последния се иска замяна на телефона с нов от същия модел, или друг отговарящ на цената на която е закупен настоящия.

Във връзка с твърдяното нарушение на чл.113, ал.1 от ЗЗП касационният съд приема, че АУАН и НП са издадени при допуснато съществено процесуално нарушение относно описанието на нарушението, т.е. същите не съдържат необходимото по закон съдържание по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Отговорността на санкционираното дружество е ангажирана за това, че не е привело в съответствие с договора за продажба потребителска стока. Обвинението следва да бъде  формулирано в АУАН и в НП, така че да определи предмета на доказване от гледна точка на извършеното административно нарушение и участието на нарушителя в него. По този начин се очертават рамките на процеса на доказване и осъществяване правото на защита на санкционирания субект. АНО трябва задължително да посочи фактите, които обуславят съставомерността на деянието, в случая по чл.113, ал.1 от ЗЗП, и участието на нарушителя в осъществяването им. Липсата на посочване на тези факти съставлява съществено процесуално нарушение на процесуалните правила, защото при всяко положение води до ограничаване правото на защита на привлечения към отговорност субект. В случая КАС счита, че в АУАН и в НП липсва ясно и безпротиворечиво описание на извършеното нарушение от дружеството в аспекта на релевантните факти по повдигнатото обвинение. Не е ясно какво приема за установено от обективна страна АНО, досежно фактите по обвинението във връзка с това има ли неизпълнение на рекламация с оглед разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП и коя е тя. Не е ясно какво е искането на потребителя във връзка с разпоредбата на чл.112, ал.1 от ЗЗП. Не е ясно какво конкретно дължимо поведение според АНО е следвало да има „Т.Б.“ ЕАД на базата на описаната фактология по предявени четири рекламации и депозираната жалба от Георги Тодоров. Неяснотата възпрепятства нарушителя да узнае за какво административно нарушение е привлечен към отговорност и какви са неговите съставомерни елементи от обективна страна, което пък ограничава правото му защита. Неясният предмет на доказване възпрепятства и съдебния контрол за законосъобразност на НП, доколкото бланкетния препис на нормата на чл.113, ал.1 от ЗЗП не изпълнява изискването на закона за описание на нарушението и обстоятелствата, при които е осъществено.

С оглед гореизложеното касационният съд намира решението на въззивната инстанция за неправилно, постановено при наличие на касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, поради което ще бъде отменено и вместо него ще постанови нов съдебен акт, с който ще отмени НП №К-14981/08.11.2016г. на директора на РД за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към Главна Дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП

              Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 във вр.с чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

 

                                                            Р   Е   Ш   И:

 

 ОТМЕНЯ решение №327/12.06.2017г., постановено по АНД №414/2017г. по описа на Дупнишкия районен съд и вместо него постановява:

              ОТМЕНЯ НП №К-14981/08.11.2016г. на директора на РД за областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград към Главна Дирекция „Контрол на пазара“ при КЗП, с което на „Т.Б.“ ЕАД ***, Бизнес Парк София, сграда 6 е наложено административно наказание „имуществена санкция“ от 600 лв. на основание чл.222а във вр.с чл.113, ал.1 от ЗЗП.

               Решението е окончателно.

 

                                                     

                                    

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                     

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: