Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                 14.11.2017 г.

 

                                 В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Номер          318                              2 0 1 7 г.                         град Кюстендил

 

Кюстендилски административен съд,

на двадесети октомври                                                    2 0 1 7 година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                                                               Председател: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                      Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                      НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

Секретар: Антоанета Масларска и с участието на

Прокурора: Марияна Сиракова

Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

НАХД № 296 по описа на КАС за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството е по чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63 от ЗАНН.

        „Т.Б.“ ЕАД, със седалище и адрес на управление *** 4, Бизнес Парк София, сграда 6 чрез пълномощника си адв. Кръстев, обжалва Решение на КнРС № 260 от 14.05.2017 г. по НАХД № 109 по описа на същия съд за 2017 г., с което е потвърдено НП № К-026219/05.10.2016 г. на Гл. Директор на ГД “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите /КЗП/, за наложена “имуществена санкция” на “Т.Б.” ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, в размер на по 500 лв. на основание чл. 222а, за нарушение по чл. 114 ал. 3 от Закона за защита на потребителите .

        Твърдят се касационни основания, че решението на РС - Кюстендил е необосновано, неправилно и незаконосъобразно, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила и противоречия с материалния закон. Първоинстанционният съд неправилно е приложил и тълкувал разпоредбите на чл. 57 ал. 1 т. 5 от ЗАНН, както и чл. 114 ал. 3 от ЗЗП, като по същество не е изложил конкретни правни доводи. 

        Касаторът не се представлява по делото.

        Ответникът не се представлява по делото.

        Заключението на прокурора е, че касационната жалба е неоснователна и решението на КнРС е правилно и законосъобразно.

        Касаторът е субект на правото на оспорване и е упражнил правото си надлежно, поради което жалбата е  допустима.

        Административният съд, на основание чл. 218 от АПК във връзка с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, след като обсъди посочените в жалбата пороци на решението и провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, прие следното:

        Предмет на касационна проверка е Решение № 260 от 14.05.2017 г. на КнРС по НАХД № 109 по описа на същия съд за 2017 г. С атакувания съдебен акт е потвърдено  НП № К-026219/05.10.2016 г. на Гл. Директор на Главна дирекция ”Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите – София.

        Наказателното постановление е заключителен акт в административно - наказателно производство, образувано с АУАН № К-026219/19.08.2016 г. срещу ”Т.Б.” ЕАД, със седалище и адрес на управление *** 4, Бизнес Парк, сграда 6.

       При извършена проверка на 11.08.2016 г. в обект магазин „Т“, находящ се в гр. Кюстендил, ул. “Л. Каравелов” № 5 е констатирано следното: във връзка с подадена в КЗП жалба с вх. № С-03-2641/25.07.2016 г. от Е Т С относно рекламация на мобилен телефон е съставен Констативен протокол № К-0227418/11.08.2016 г. При проверка по документи на 19.08.2016 г. с Протокол за проверка на документи № К-077386/19.08.2016 г. е установено следното нарушение: Със свое становище с изх. № 524/15.08.2016 г. търговеца „Т.Б.“ ЕАД определя исканията на жалбоподателя за неоснователни без да удовлетвори писмено заявеното от жалбоподателя искане за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума, с което са били нарушени разпоредбите на чл. 114 ал. 3 от ЗЗП. Видно от констатациите в Констативен протокол № К-0227418/11.08.2016 г. е, че устройството НТС Desire Eye е било ремонтирано общо 6 пъти, като са били съставени 6 бр. Акт за удовлетворяване на рекламация, подробно описани в НП, с посочени дата на предявяване на рекламацията и дата на връщане от сервиз.

        Нарушението е установено в хода на извършена проверка на документи на  19.08.2016 г. и е констатирано с Протокол за проверка на документи № К-077386/19.08.2016 г. и е съставен акт № К-026219 от 19.08.2016 г. Актосъставителят е приел, че са нарушени разпоредбите на чл. 114 ал. 3 от ЗЗП. Актът е връчен срещу подпис на упълномощено лице на дружеството – В В на 19.08.2016 г. Срещу АУАН са подадени възражения в законовия срок. Въз основа на АУАН е издадено НП № К-026219/05.10.2016 г., в което е възприета фактическата обстановка от акта и на нарушителя е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лв., на основание чл. 222а във вр. с чл. 114 ал. 3 от ЗЗП /ДВ, бр. 99/2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 74/2016 г./.

        Първоинстанционният съд е приел, че  обжалваното НП е законосъобразно, няма допуснати съществени нарушения на процесуални правила, при правилно прилагане на материалния закон и го е потвърдил.

        Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за уважаване  на касационната жалба.

        Касационният състав счита, че АУАН и НП отговарят на задължителните реквизити по чл. 42 т. 3 и т. 4 и чл. 57 ал. 1 т. 5 от ЗАНН. Според тези императивни правила, нарушението следва да бъде описано с дата и място на извършване и с всички съставомерни за отговорността фактически обстоятелства. В случая са посочени данни за извършените проверки в обекта на санкционираното дружество /на 11.08.2016 г. и 19.08.2016 г./ по повод жалба от потребителя от 25.07.2016 г. до КЗП и неудовлетворено писмено искане от потребителя за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума, след удовлетворени шест рекламации, посредством извършване на безплатни ремонти на стоката с издадени актове за удовлетворяване на рекламации със съответните номера и дати.  

        В съдържанието на АУАН и НП са отразени и всички съществени елементи от фактическия състав за отговорността на търговеца. Санкционната норма на чл. 222а от ЗЗП препраща към задължението на търговеца по чл. 114 ал. 3 от закона, действащ към датата на установяване на нарушението. Същото е ясно и категорично – изисква наличие на четири кумулативни елемента: 1. „качеството“ търговец на санкционираното дружество; 2. искане на потребител за разваляне на договора за продажба и за възстановяване на заплатената сума; 3. удовлетворени преди искането три рекламации на потребителя за стоката, чрез извършване на ремонт на тази стока и 4. следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба в срока на гаранцията по чл. 115 от ЗЗП, /т.е. до две години от доставянето й/. Посочените фактически елементи определят обективните предели на повдигнатото срещу търговеца обвинение в извършване на нарушението. В случая по делото са налице описание на всички четири елемента. Дружеството е търговец по см. на легалната дефиниция на § 13 т. 1 от ДР на ЗЗП. АУАН и НП съдържат и описание на поведение на търговеца, свързано с удовлетворение на шест рекламации на потребителя посредством извършване на ремонтите на стоката, посочена с нейните видови характеристики. Съдът ще отбележи, че и обновяването на софтуера на мобилния телефон представлява ремонт по смисъла на чл. 104 ал. 4 от ЗЗП. Разпоредбата дава легална дефиниция на понятието в смисъл на привеждането на стоката в съответствие с договора за продажбата й, когато има несъответствие между тях. Законодателят не прави разграничение между хардуерен и софтуерен проблем. Достатъчно е да е налице несъответствие, което не може да се преоделее от потребителя,а е необходима намесата на сервиз с цел отстраняването на пречки за нормалното функциониране на стоката, за да се приеме, че е извършен ремонт на стоката  В АУАН и НП са налице и данни за отправено от потребителя до търговеца искане за разваляне на договора за продажба и възстановяване на заплатената за стоката сума. Такова искане потребителят е отправил в жалбата до КЗП. Налице са данни в АУАН и НП за упражнено право на разваляне на договора  в срока по чл. 115 от ЗЗП. От съдържанието на КП, становище изх. № 524/15.08.2016 г. на „Т.Б.“ ЕАД, АУАН и показанията на контролните органи се установява, че искането на потребителя за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума е сведено до знанието на търговеца и му е даден срок за отговор, като искането е прието за неоснователно. В този смисъл, касационния съд приема, че е налице неизпълнение от страна на търговеца на задължението му по чл. 114 ал. 3 от ЗЗП.

       Не е нарушено правото на защита на търговеца. В този смисъл решението на районния съд се явява правилно и ще бъде оставено в сила.               

                   

        Воден от тези мотиви и на основание чл. 221 ал. 2  от АПК във вр. с чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, Кюстендилският административен съд

 

 

                                                         Р  Е  Ш  И:

 

 

        ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260 от 12.05.2017 г. на КнРС по НАХД № 109 по описа на същия съд за 2017 г.     

        Решението е окончателно.

        Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

                                                                    Председател:

                                                                           Членове: