Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    294

гр.Кюстендил, 24.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

          ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                           НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Антоанета Масларска и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №298/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            „К.“ ООД със седалище и адрес на управление ***, офис 3 обжалва решение №406/04.07.2017г. на ДРС, постановено по АНД №253/2017г., с което е потвърдено НП №10-0000508/03.02.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, поради допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон – касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. отмяна на НП.

            Ответникът чрез пълномощника изразява становище за неоснователност жалбата и моли за оставане в сила решението на въззивния съд.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение №406/04.07.2017г. на ДРС, постановено по АНД №253/2017г. Със същото е потвърдено НП №10-0000508/03.02.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ - Кюстендил, с което „К.“ ООД *** е санкционирано на основание чл.414, ал.3 от КТ с административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1500 лв. за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ.

             Районният съд е потвърдил наказателното постановление, приемайки че акта не страда от пороци, касаещи неговата валидност и допустимост, както и че е приложен правилно материалния закон.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. На база установената фактическа обстановка касационния съд приема следното:

             Производството пред ДРС е образувано по жалба на „К.“ ООД ***-0000508/03.02.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Кюстендил, с което търговецът в качеството на работодател е привлечен към отговорност по чл.414, ал.3 от КТ за извършено нарушение по чл.63, ал.2 от КТ. При извършена проверка на място и по документи е установено, че работодателят е приел на работа на 02.12.2016г. в 13.40ч. лицето Г.С.С.в стопанисвания от фирмата „Офис за предоставяне на кредити“ в гр.Дупница, ул.“Д.“ № * да изпълнява самостоятелно трудовите си задължения като „регионален мениджър“ с определено работно място и определено работно време, без да й е предоставено копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП. От лицето е попълнена декларация по чл.402, ал.1, т.3 от КТ, в която е посочено, че работи в офиса от 02.12.2016г. по трудов договор, на длъжност „регионален мениджър“, с работното време – от 09.00ч. до 18.00ч., мястото на работа – гр.Дупница, ул.“Д.“ №* и че получава месечно трудово възнаграждение. По преписката е представен  трудов договор №439/02.12.2016г., в който е отбелязано, че лицето ще постъпи на работа на 05.12.2016г., но че на 02.12.2016г. са й връчени трудов договор и уведомление от ТП на НОИ, както и извадка от книга за инструктаж, в която е отбелязан проведен такъв на Г.С., Н. В. на 02.12.2016г. От справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ с №22388163548036/02.12.2016г. е видно, че процесното уведомление  е регистрирано в ТД на НАД на 02.12.2016г. в 17.47ч. За констатирано нарушение по чл.63, ал.2 от КТ е съставен е АУАН №10-0000508/09.01.2017г., а въз основа на констатациите в него е издадено атакуваното НП.

Работодателят „К.“ ООД ***  е привлечен към отговорност за това, че е извършил нарушение на трудовото законодателство, като е допуснал до работа служителят Г.С., Н. В. без да й предоставил копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП. Възраженията на касатора досежно отсъствието на трудовоправни отношения между страните на 02.12.2016г., поддържани и пред настоящата инстанция, КАС намира за неоснователни, доколкото съдържащите се в административната преписка писмени доказателства, преценени в съвкупност с гласните такива, доказват извършването на соченото административно нарушение. В хода на проведеното административнонаказателно производство, АНО е доказал изпълнението на трудови функции по трудово правоотношение от служителката Г.С., Н. В. на визираната дата. Анализът на доказателствения материал обуславя извода на касационния съд, че в случая безспорно е установено, че на 02.12.2016г. в 13.40ч. лицето е изпълнявало трудовите си задължения като регионален мениджър в офис на фирмата в гр.Дупница, ул.“Д.“ №2 с определено работно време и определено работно място. В тази насока съдът кредитира показанията на контролните органи, доколкото се подкрепят и от писмените такива – декларация по чл.402, ал.1, т.3 от КТ, трудов договор №439/02.12.2016г., справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ с №22388163548036/02.12.2016г., извадка от книга за инструктаж.

               Нормата на чл.62, ал.3 от КТ въвежда задължение за работодателя да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал.3, заверено от ТД на НАП. Тази разпоредба императивно ограничава свободата за допускане/приема на работа на работника или служителя от работодателя. След като обективно е установено извършването на трудова дейност и осъществяването на определена трудова функция /срав. показанията на св.Д.В./ от Г.С., Н. В. на 02.12.2016г., правомерно е ангажирана и следващата се отговорност на нарушителя-работодател за неизпълнение на вменено по закон задължение. От показанията на контролните органи, извършили проверката на място, се установява, че лицето е заварено на работното си място да изпълнява определените му по трудов договор задължения. Попълнената на място декларация по чл.402, ал.1, т.3 от КТ е доказателство за необходимите елементи, характеризиращи правоотношението като трудовоправно по чл.66, ал.1 от КТ към 02.12.2016г., а извадката от книга за инструктаж е годно доказателство за постъпване на работа на лицето на 02.12.2016г. В този аспект съдът не кредитира служебната бележка и трудовия договор в частта за датата на постъпване на работа на служителката, доколкото от цялостното съдържание на документите се установява взаимна противоречивост – със служебната бележка е недопустимо да се удостоверява факт, който ще настъпи в бъдеще време, трудовият договор не може да се цени като годно доказателство за обстоятелството „дата на постъпване на работа“, доколкото в същия е вписано, че на 02.12.2016г. на служителя са връчени трудов договор и уведомление. Не се възприемат като достоверни и гласните доказателства, събрани по искане на жалбоподателя, тъй като в тях също има противоречия както помежду им, така и с писмените такива. Изхождайки от установената фактическа обстановка и на база доказателствата по делото, КАС счита, че административното нарушение е доказано, поради което НП се явява законосъобразно.  

  Като е достигнал до идентичен правен извод ДРС е постановил правилен и обоснован съдебен акт, който ще бъде оставен в сила, поради отсъствие на касационните основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК.

             Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

             ОСТАВЯ В СИЛА решение №406/04.07.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №253/2017г.

             Решението е окончателно.

                                            

                                        

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: