Р Е Ш Е Н И Е

15.11.2017 г.

 

Номер 319                                 2017 год.                               гр. Кюстендил

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

            Кюстендилски административен съд                                

            На двадесети октомври                                                                   2017 година

            В открито заседание в следния състав:

 

                                                                        Председател: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                               Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                               НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

            Секретар: Антоанета Масларска

            С участието на прокурора Марияна Сиракова,

            Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

            НАХД № 302 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. От АПК.

Подадена е касационна жалба от “В.Б.д.” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х З, чрез процесуалния си представител юк. Д Д., срещу Решение № 337 от 12.06.2017 г. на Дупнишкия районен съд по НАХД № 1768 по описа на същия съд за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 10-0000459/14.11.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Кюстендил, налагащо на “В.Б.д.” ЕООД „имуществена санкция“ в размер на 5 000 лева на основание чл. 416 ал. 5 във вр. с чл. 414 ал. 1 от КТ, за нарушение по чл. 222 ал. 3 от КТ.  Излагат се доводи за неправилност и незаконосъобразност на решението поради противоречие с материалния закон и процесуално правните норми, като касаторът моли за отмяната му или намаляване размера на санкцията.

Ответникът по касационната жалба – Дирекция “Инспекция по труда” гр. Кюстендил се представлява по делото от юк. Ангелова, която изразява становище за липса на сочените в касационната жалба основания и моли решението на ДРС да бъде потвърдено.

Заключението на прокурора е за неоснователност на жалбата.

Административен съд – Кюстендил, като обсъди посочените в жалбата касационни основания, доводите и становищата на страните, доказателствата по делото и след като извърши служебна проверка съгласно чл.218, ал.2 от АПК, прие за установено следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

За да постанови обжалваното решение Дупнишкия районен съд е приел, че в административно-наказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, водещи до отмяна на атакуваното наказателно постановление. Приел е, че административното нарушение е доказано по безспорен начин, а наложеното наказание е определено съобразно изискванията на чл. 27 от ЗАНН, като е взел в предвид целите на наказанието, определени в чл. 12 от ЗАНН.

Предмет на касационната проверка е Решение № 337 от 12.06.2017 г., постановено по НАХД № 1768 по описа на същия съд за 2016 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 10-0000459/14.11.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Кюстендил, с което на основание на основание чл. 416 ал. 5 във вр. с чл. 414 ал. 1 от КТ за нарушение по чл. 222 ал. 3 от КТ на “В.Б.д.” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.

 Дупнишкия районен съд правилно е изяснил фактическата обстановка по спора, въз основа на която е направил законосъобразни правни изводи, които съответстват на данните по делото и материалния закон, а именно че при извършена проверка по документи на 03, 04 и 11.10.2016 г. на “В.Б.д.” ЕООД от служители на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Кюстендил относно обект на контрол рудник “Бабино” било констатирано, че работодателят е начислил по ведомост за заплати за месец декември на 2015 г., обезщетение поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 222 ал. 3 от Кодекса на труда за срок от два месеца в размер на 1675.80 лв.  на лицето В М В, ЕГН ********** ***, но същото не е изплатено до датата на проверката – 11.10.2016 г. На 12.10.2016 г. е съставен е АУАН в присъствието на нарушителя и му е бил връчен срещу подпис, като въз основа на същия е било издадено и процесното наказателно постановление, с което на дружеството -жалбоподател е наложена санкция за установеното административно нарушение. От представените по делото доказателства, както и от разпита на свидетелите Василев -актосъставител и Ивков безспорно се доказва, че към датата на проверката “В.Б.д.” ЕООД не е изпълнило задължението си по спазване на трудовото законодателство, което е основание за ангажиране на административно - наказателна отговорност на дружеството -жалбоподател. Разпоредбата на чл. 414 ал. 1 от КТ допуска да бъде ангажирана административно - наказателна отговорност спрямо Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, като се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 1 000 до 10 000 лв. Видно от разпоредбата административно - наказващия орган е определил размер на наказанието, който е сравнително близък до минимума, съобразявайки се с изискванията на чл. 27 от ЗАНН и целите на наказанието, определени в чл. 12 от ЗАНН.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че затрудненото му финансово положение, както и че дружеството се намира в процедура по несъстоятелност, от тук и невъзможността му да извършва навременни плащания, са основания за квалифициране на нарушението като маловажно. Причините и подбудите за извършване на нарушението нямат отношение към преценката за маловажност на деянието, а към индивидуализацията на наказанието.

Като  е съобразил всички събрани в хода на съдебното следствие доказателства, районният съд е постановил правилно и законосъобразно решение, което ще бъде потвърдено.

 

            Воден от тези мотиви и на основание чл. 221 ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63 от ЗАНН, Кюстендилският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 337/12.06.2017 г., постановено по НАХД 1768/2016 г. по описа на ДРС за 2016 г.

Решението е окончателно.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

    ЧЛЕНОВЕ: