Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    № 296

гр.Кюстендил, 24.10.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                 НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Антоанета Масларска и с участието на прокурор  Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №303/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

                 Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

             К.С.И. *** обжалва решение №421/24.07.2017г. на КРС, постановено по АНД №2052/2016г., с което е потвърдено НП №449/27.09.2016г. на началник Митница Югозападна. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

             Ответникът чрез процесуалния представител излага съображения за неоснователност на касационната жалбата, респ. за оставане в сила решението на КРС.        

             Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

                Предмет на касационно оспорване е решение №421/24.07.2017г. на КРС, постановено по АНД №2052/2016г. Със същото е потвърдено НП №449/27.09.2016г., издадено от началника на Митница Югозападна, с което на К.С.И. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС и са отнети в полза на държавата акцизните стоки, предмет на нарушението на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС.

              КРС е формирал правен извод за законосъобразност на НП, доколкото АУАН и НП притежават необходимото съдържание по чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, както и поради доказаност на административното нарушение.

              Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

              В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС. Същото е правилно и законосъобразно. Спазени са и съдопроизводствените правила.

               Производството пред въззивния съд е започнало по жалба на К.С.И. ***9/27.09.2016г. на началник Митница Югозападна. Със същото нарушителят е санкциониран на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС за това, че на 24.03.2016г. е държал в обитавана от него къща в гр.Кюстендил, ул.“***“ №44А акцизни стоки – тютюневи изделия /33бр. кутии цигари/ без акцизен бандерол, когато такъв е задължителен. Цигарите, предмет на нарушението са отнети в полза на държавата. До издаване на процесното НП се е стигнало след като в Митница Югозападна е получено Постановление за прекратяване на наказателно производство срещу неизвестен извършител от 27.05.2016г. на КРП с писмо вх.№32-184819/04.07.2016г. Приложена е преписката по д.п.№6/2016г. по описа на РДГП – Кюстендил.

                С оглед събраните доказателства КАС намира за правилен извода на районния съд за доказаност на административното нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС от обективна и субективна страна. Изводите са направени на базата на правилен анализ на доказателствата, събрани в производството, обосновани са и формираните на тяхна основа правни изводи са съобразени с материалния закон. Доказаното нарушение е такова на формално извършване и с факта на установяване на цигарите в дома на жалбоподателя, то се явява довършено. От протокола за претърсване и изземване, протокола за разпит на свидетеля К.С.И., от докладни записки, от гласните доказателствени средства /показанията на контролните органи/ се установява безспорно, че на посочените в НП дата и място жалбоподателят е упражнявал фактическа власт върху акцизните стоки. Анализът на доказателствата в съвкупност и поотделно обуславя извод за законосъобразно проведено административнонаказателно производство, приключило с издаването на законосъобразно наказателно постановление. 

    Решението на КРС се явява правилно и законосъобразно, постановено в съответствие с материалния закон. Не са налице касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, поради което съдебният акт на въззивния съд ще бъде оставен в сила.

                Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК във вр.с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

                ОСТАВЯ В СИЛА решение №421/24.07.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №2052/2016г.

                 Решението е окончателно.

           

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: