Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 345

                                                гр.Кюстендил, 27.11.2017год.

                                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Кюстендилският административен съд, в публичното заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА  ПЕТРОВА

                                                                                       МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

при секретаря Лидия Стоилова и с участието на прокурора Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Стойчева  КАНД №311 по описа за 2017год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Ц.С.Г. ***, чрез пълномощника си адв. А.Г., е подала касационна жалба срещу решението на Дупнишкия районен съд  от 04.07.2017г. по НАХД №383/2017г., с което е потвърдено Наказателно постановление №494/22.02.2017год. на Началника на Митница Югозападна.  Изложени са доводи за неправилност на съдебния акт поради допуснато нарушение на материалния закон – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Твърди се, че  в административнонаказателното производство  са допуснати съществени нарушения на изискванията относно съдържанието на АУАН и на НП, като не е посочена нарушената  материалноправна норма, както и тарифната позиция /кода/ по Комбинираната номенклатура на процесната акцизна стока. По  същество касаторът  отрича извършването на  административно нарушение по чл.126 от ЗАДС, доколкото  счита, че не е установен по безспорен начин предмета на нарушението, както и че не е субект на задължението за издаване на документ от вида на посочените в чл.126 от закона, както и на задължението за начисляване и плащане на акциз. Прави се искане  за отмяна на оспореното решение  и за произнасяне по същество с отмяна  на наказателното постановление.

            Ответникът  Митница Югозападна – гр.Благоевград, чрез процесуалния си представител юрисконсулт К. Т., изразява писмено становище за неоснователност на касационната жалба. Приема се за правилно оспореното въззивно решение, с което е потвърдено издаденото НП.

            Представителят на Окръжна прокуратура - Кюстендил дава заключение за неоснователност на жалбата.

Кюстендилският административен съд, извършвайки преценка на доказателствата по делото, на касационните основания и на доводите на страните, както и след служебна проверка на атакувания съдебен акт на осн.чл.218, ал.2 от АПК, приема следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК  и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл.212 от АПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество, касационната жалба се приема за основателна.

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, с коeто е потвърдено  Наказателно постановление №494/22.02.2017год. на Началника на Митница Югозападна, с което на касатора Ц.С.Г. е наложено  административно наказание “глоба” в размер на 1000лв. на осн. чл.126  от Закона за акцизите и данъчните складове, и на осн. чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата 66,5 литра етилов алкохол.

От приетите по делото доказателства съдът е установил от фактическата страна на спора, че на 21.04.2016г.  при проведена специализирана полицейска операция от РУ на МВР – Р.,  е извършено претърсване на еднофамилна къща и прилежащите и постройки, находящи се в гр.Р., ул. „***“ №34, обитавана от касаторката Ц.С.Г. и нейната дъщеря Т. В. Т.. Открити и иззети  от килер, разположен на втория етаж на къщата, са 15 броя пластмасови бутилки с вместимост по 1,5 литра, всички пълни с жълтеникава бистра течност с мирис на ракия, а от пристройка в двора на къщата са иззети 4 броя  пластмасови туби  с вместимост по 11 литра, всички пълни с с жълтеникава бистра течност с мирис на ракия.   По случая  е  образувано досъдебно производство  №40/2016г. по описа на РУ – Р., съотв. 321/2016г. по описа на РП – Дупница.  Изготвен е протокол за оглед на веществените доказателства с измерване на алкохолния градус на иззетата течност от 21.06.2016г. Измерването е осъществено от служители на Митница Югозападна с техническо средство – преносим апарат за измерване на плътност /денситометър/  DMA 35 с №75403.   С постановление от 16.08.2016г. на Районна прокуратура – Дупница е прекратено досъдебното производство поради това, че  деянието не съставлява престъпление, а  материалите са постъпили в Митница Югозападна  на 25.08.2016г. Следва съставяне на АУАН № 311/12.10.2016г., както и издаване на НП №494/22.02.2017г., с които е  повдигнато  срещу Ц. Г.  обвинение   за това, че на 21.04.2016г. в съизвършителство с дъщеря си Т. В. Т. е държала в обитаваната от двете къща, ведно с прилежащата постройка,  акцизни стоки – етилов алкохол общо 66,5 литра,  без данъчен документ или фактура или митническа декларация или придружителен административен документ /електронен административен документ или документ на хартиен носител или друг документ удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на  акциза, т.е. за административно нарушение по чл.126 от ЗАДС.

В производството пред ДРС са разпитани актосъставителя и свидетеля по акта, които с показанията си потвърждават констатациите в АУАН  и  в НП, а като доказателства са приети материалите към досъдебното производство.

С оглед установените фактически обстоятелства съдът е формирал правен извод за компетентност на наказващия орган, редовна процедура по издаване на НП и доказаност на нарушението. По посочените правни доводи съдът е потвърдил изцяло НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Решението обаче, преценено за съответствие с материалния закон, е неправилно. Съображенията за това са следните:

Районният съд е спазил принципа на чл.13 от НПК във вр. с препращането от чл.84 от ЗАНН и чл.128, ал.1 от ЗАДС за разкриване на обективната истина по делото, събирайки всички относими, допустими и достоверни доказателства. От доказателствата обаче е извел необоснован правен извод за законосъобразност на НП.

Установените от съда факти и обстоятелства по случая водят до извод за липса на фактически състав за отговорността по чл.126 от ЗАДС в частта изпълнително деяние и предмет на нарушението. Посочената правна норма изисква поведение на дееца, свързано с държане на стоките, които следва да бъдат акцизни, покриващи дефиницията за етилов алкохол /алкохол/ по чл.4, т.1 във вр. с чл.2, т.1 от ЗАДС.

            Държането като правен термин представлява упражняване на фактическа власт върху предмета на нарушението. Видно от доказателствата по административнонаказателната преписка, както и от постановлението на Районна прокуратура – Дупница за прекратяване на досъдебното производство, нарушителката е собственик на  сградите, но същите  се обитават и от нейната дъщеря Т. Т.,  като част от процесните стоки - 4 броя туби с вместимост по 11 литра всяка са собственост на трети лица П. П. и А. А., а  15 броя бутилки с вместимост по 1,5 литра – са общи на нарушителката и Т. Т..  Горните доказателства сочат на недоказаност на обвинението срещу Ц.Г. в частта относно формата на изпълнителното деяние. Обитаването на имота и собственическите права върху същия в случая не обосноват извод за  упражняване на фактическа власт върху целия предмет на нарушението от страна на Г..   Безспорно е,  че 44 литра от иззетата течност са собственост на посочените по-горе лица П. и А., които са ги оставили  за съхранение при нарушителката, което дисквалифицира поведението на същата като държане на акцизни стоки по см. на чл.126 от ЗАДС, а доводите в обратния смисъл на АНО са незаконосъобразни. По отношение на другата част от иззетите вещи – 22,5 литра, дори и да се приеме за доказано общото им държане от Ц.Г. и Т. Т., това означава изменение в обстоятелствената част на предявеното с НП обвинение, което е извън правомощията на съда.

Отделно от горното, липсват годни доказателства, че иззетата течност  представлява акцизна стока. Според описанието в АУАН и НП, стоката може да бъде „алкохол“  съгласно легалната дефиниция по чл.2, т.1, пр.1 във вр. с чл.9 от ЗАДС. Липсва обаче проверка за обема на действителното алкохолно съдържание на течността.  В случая е било дължимо вземане на проби и извършване на лабораторен анализ на пробите в съответната митническа лаборатория при условията и реда на Наредба №3/18.04.2006г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки /обн. ДВ, бр.37/2006г./.  Използваният от контролните органи  преносим  апарат за измерване плътността на течностите в бутилките и тубите - денситометър е средство за първоначално ориентировъчно установяване на алкохолното съдържание на течността, но всички останалите нейни характеристики, водещи до извод, че представлява етилов алкохол /алкохол/ се получават след извършване на лабораторния анализ по Наредбата.

Предвид горното, касационната инстнация счита за незаконосъобразно издаденото наказателно постановление поради недоказаност на административното нарушение. Като го е потвърдил  районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, а при усл. на чл.222, ал.1 от АПК - следва да се отмени и наказателното постановление.

            Водим от изложеното,  Административният съд

                                                   Р   Е   Ш   И:

ОТМЕНЯ  решението на Дупнишкия районен съд от 04.07.2017год., постановено по  НАХД №383/2017год. и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №494/22.02.2017год., издадено от началника на Митница Югозападна, с което на Ц.С.Г., ЕГН **********,***, е наложено  административно наказание “глоба” в размер на 1000лв. на осн. чл.126  от Закона за акцизите и данъчните складове, и на осн. чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата 66,5 литра етилов алкохол.

Решението не подлежи на обжалване.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

           

           Председател:                                              Членове: 1.                           2.