Р Е Ш Е Н И Е

 28.11.2017 г.

 

     Номер 349                  2017 година               град Кюстендил

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

     Кюстендилски административен съд               

     на трети ноември                                      2017 година

     В открито заседание в следния състав:

 

                                     Председател: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                          Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                    

                                                   НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

     Секретар: Ирена Симеонова

     С участието на прокурора: Йордан Георгиев

     Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

     КАНД № 325 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Митница Югозападна гр. Благоевград, чрез процесуалния си представител юр. Владимирова, обжалва Решение № 442/04.08.2017 г. на Кюстендилския районен съд по НАХД № 648 по описа на същия съд за 2017 г.,с което е отменено изцяло наказателно постановление № 563/15.03.2017 г. на Началника на Митница Югозападна, с което на основание чл. 123 ал. 2 от ЗАДС  на  ЕТ “И.С.”, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Иван Илчов Сърбински, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева; на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата – цигари, общо количество от 25 бр. кутии – 483 къса, всички без български акцизен бандерол, като предмет на нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС и е лишен търговецът от право да упражнява търговска дейност в търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се на посочения по – горе адрес, за срок от един месец, на основание чл. 124а ал. 1 от ЗАДС. Твърдят се оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на решението, постановено в нарушение на материалния закон. Иска се отмяна на решението, съответно потвърждаване на НП изцяло.

Ответникът се явява лично в качеството си на физическо лице, действащо като ЕТ  и с пълномощника си адв. А.. Представено е и писмено становище от процесуалния представител на дружеството адв. А., в което същият моли да се отхвърли жалбата и да се остави в сила решението на КнРС.

Заключението на прокурора е за неоснователност на жалбата.

Жалбата се явява основателна, като касационният съд констатира допуснато нарушение на материалния закон, касационно основание по смисъла на чл. 348 ал. 1 т. 1 от НПК.

В разглеждания по делото случай,отговорността на нарушителя е осъществена за това, че по време и на място посочени в АУАН и НП – 18.10.2016 г., след получен сигнал, е извършена проверка в търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Кюстендил, ул. “Любимец” № 6,стопанисван от ЕТ “И.С.”, ЕИК 204138602, представлявано от Иван Илчов Сърбински, при която проверка е констатирано следното:

Зад бял плот в обекта са открити тютюневи изделия - цигари,без акцизен бандерол на МФ, а именно: 17 бр. кутия марка “LD blue”, съдържаща 19 къса, общо 323 къса и 8 бр. кутия марка “Eva slims”, съдържаща 20 къса,общо 160 къса, всички без акцизен бандерол на МФ. За извършената проверка е бил съставен Протокол за извършена проверка, на основание чл. 83 от МВР от 18.10.2016 г. и Протокол за доброволно предавене от 18.10.2018 г. на откритите акцизни стоки.   

На 05.12.2016 г. в Митница Югозападна е постъпил с вх. № 32-339719/ 05.12.2016 г. Постановление за отказ да се образува наказателно производство от 25.11.2016 г. по пр. вх. № 2331/2016 г. по описа на Районна прокуратура – гр. Кюстендил.

За констатираното нарушение – държане на акцизни стоки /цигари/ в търговски обект, без задължителния акцизен бандерол на МФ, е съставен АУАН № 366/10.11.2016 г. Същият е предявен и връчен на 10.12.2016 г. на представляващия едноличния търговец Иван Илчов Сърбински, който не е направил върражения към акта. Въз основа на същия е издадено и оспореното пред КнРС,НП № 563/15.03.2017 г. на Началника на Митница Югозападна, с което на  ЕТ “И.С.”, ЕИК 204138602, е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 2000 лв., на основание чл. 123 ал. 2 от ЗАДС; отнети са в полза на държавата 25 бр. кутии цигари, без български акцизен бандерол, на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС и на основание чл. 124а ал. 1 във вр. с чл. 123 ал. 2 от ЗАДС  е наложено административно наказание “лишаване от право да упражнява дейност” в търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Кюстендил, ул. “Любимец” № 6, за срок от 1 /един/ месец. 

По така обжалваното НП, КнРС  е постановил решение, като е отменил изцяло същото.        

Постановеното решение на КнРС се явява незаконосъобразно, като касационният състав не приема изводите на въззивния съд.

Нарушението по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС включва няколко форми на изпълнително деяние, измежду които и “държане”, с предмет акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен и със субект на нарушението ЕТ или ЮЛ. “Държане” – то, което като част от фактическия състав на процесното нарушение е установяване на фактическа власт върху предмета на нарушението чрез действие, в случая това е съхранение в помещение на акцизни стоки без задължителния акцизен бандерол на МФ. От субективна страна, пред въззивния съд е установено безспорно кой е държателя, а именно представляващия ЕТ Иван Илчов Сърбински. Доколкото в момента на проверката от страна на контролните органи, обекта е обслужван лично от физическото лице – търговец, предметът на нарушението е установен зад работния плот и липсва друг физически извършител на деянието, то по делото безспорно е установено държане на посочените в АУАН и НП стоки в посоченото помещение, като техният държател е посоченият за нарушител едноличен търговец, съгласно разпоредбата на чл. 83 от ЗАНН. Следователно посоченото от АНО нарушение е съставомерно по отношение на изпълнителното деяние от гледна точка на неговото авторство и като е определил да бъде наказан ЕТ, който е държател на вещите – предмет на нарушението, АНО е приложил материалния закон.

Действията на служителите от ОД на МВР са в рамките на предоставените им правомощия. Предаването на вещите – предмет на нарушението, обективирано в протокола за доброволно предаване е способ за приобщаването им към доказателствения материал. По делото няма данни за извършвано процесуално – следствено действие претърсване и изземване по реда и способите предвидени в НПК, противно на изводите на въззивния съд.

Не на последно място, неприложим в случая е чл. 28 от ЗАНН за маловажност на случая. Приложим е чл. 126б ал. 2 от ЗАДС,съгласно който стойностният критерий приложим в него е двойният размер на дължимия акциз да не превишава 50 /петдесет/ лева. В случая, двойният размер на дължимия акциз е в размер на 153.04 лв. и случаят не може да бъде класифициран като маловажен.

Като е отменил НП, районният съд е постановил незаконосъобразно решение, поради което същото следва да бъде отменено, а НП потвърдено изцяло.

Допуснато е соченото от жалбоподателя касационно основание по чл. 348 ал. 1 т. 1 от НПК за отмяна на първоинстанционното съдебно решение.

 

     Воден от горното и на основание чл. 222 ал. 1 вр. с чл. 221 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

 

                     Р  Е  Ш  И:

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 442/04.08.2017 г. на Кюстендилския районен съд по НАХД № 648 по описа на същия съд за 2017 г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА НП № 563/15.03.2017 г. на Началника на Митница Югозападна, с което на основание чл. 123 ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е наложена на ЕТ „И.С.“, ЕИК 204138602, със седалище и адрес ***, представляван от Иван Илчов Сърбински, ЕГН **********, „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 2000 /две хиляди/ лева; на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата – общо количество 25 бр. кутии цигари – 483 къса, всички без български акцизен бандерол, подробно описани, като предмет на нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС и на основание чл. 124а ал. 1 във връзка с чл. 123 ал. 2 от ЗАДС е наложено на ЕТ „И.С.“, ЕИК 204138602, „лишаване от право да упражнява дейност в търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Кюстендил, ул. „Любимец“ № 6, за срок от 1 /един/ месец. 

 

 

Решението е окончателно.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

    ЧЛЕНОВЕ: