Р Е Ш Е Н И Е

                        342                                             27.11.2017г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на двадесет и седми октомври                                                     две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                                                                                  2.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

с участието на секретаря Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурор Йордан Георгиев от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административно наказателно дело № 326 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, изр.2 от ЗАНН.

            Адв.А.К.като пълномощник на Комисия за защита на потребителите с адрес: гр.София, пл.“Славейков“ №4а обжалва решението по а.н.д.№412/2017г. на РС – Дупница. Релевира се касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва липса на нарушения в процедурата по издаване на НП. Моли се за отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд с искане за назначаване на техническа експертиза за наличието или липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба на датата на четвъртата рекламация. Евентуално се иска потвърждаване на НП.

В с.з. касаторът не се представлява.

            В писмено становище ответното дружество „Т.Б.“ ЕАД, ЕИК *********  със седалище и адрес на управление ***, Бизнес Парк София, сграда 6 със законен представител изп.директор О.Б.Ш. чрез пълномощника намира жалбата за неоснователна.

            Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, считайки за правилни изводите на съда и моли да се потвърди решението.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с оспорването и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от пълномощник на легитимиран субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в срока по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №К-14982/08.11.2016г. на директора на Регионална дирекция за Областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград със седалище *** към ГД „Контрол на пазара“ при КЗП, с което за нарушение на чл.113, ал.1 от ЗЗП на „Т.Б.“ ЕАД на основание чл.222а от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 600лв.

            От фактическата страна на спора съдът е установил, че при извършена проверка от контролните органи на КЗП на 19.08.2016г. в магазин „Теленор“ в гр.Дупница като обект на санкционираното дружество по повод жалба от клиент на магазина, е установено, че в поддържания регистър на рекламациите са заведени четири такива от жалбоподателя за повреди на закупен мобилен телефон. Резултатите от проверката са обективирани в констативен протокол с препоръка за замяна на стоката. С писмо от 25.08.2016г. дружеството е уведомило АНО, че във връзка с подадените рекламации стоката е проверявана в централния сервиз, при които проверки не е установено несъответствие с договора за продажба, единствено е обновяван софтуера. При извършената диагностика на телефона на 23.08.2016г. от независимия сервиз „К.С.“ ЕООД не са открити проблеми в електрическата част на уреда, който е функционирал нормално и не е показан дефекта, посочен от потребителя. Проверката е обективирана в констативен протокол от 26.06.2016г.

При така установената фактическа обстановка съдът е формирал правен извод за компетентност на актосъставителя и наказващия орган, наличие на реквизитите по чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН, но недоказаност на деянието, т.к. съгласно приетите сервизни протоколи при проверките на телефона в сервиза на дружеството след направените рекламации на клиента не е установена повреда на стоката и не са извършвани ремонти, а при цялостната диагностика на стоката не са установени дефекти. По посочените правни доводи съдът е отменил НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон решението като краен резултат е правилно. Съображенията за това са следните:

            При постановяване на решението съдът е спазил нормата на чл.13, ал.1 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН за разкриване на обективната истина по делото.

            Вън от вниманието на съда обаче е останало наличието на съществени процесуални нарушения в описание на нарушението и датите на неговото извършване и установяване в НП по см. на чл.57, ал.1, пр.5 от ЗАНН.

            Правната квалификация на деянието по чл.113, ал.1 от ЗЗП налага в описание на нарушението да се посочат фактически обстоятелства, свързани със закупуване на стоката от потребителя, данни за нейното несъответствие с договора за продажба и бездействие на търговеца по отстраняване на несъответствието. По см. на чл.104, ал.4 от ЗЗП поправка или ремонт на потребителска стока е привеждането й в съответствие с договора за продажбата й, когато има несъответствие между тях. Следователно, при наличие на обстоятелства в НП за четири рекламации на потребителя, дължимото описание е включвало тяхното индивидуализиране по дати на предявяване на всяка една и резултатите от проверката на търговеца в неговия сервиз, т.к. само при наличие на ремонт или поправка на стоката е налице несъответствие на същата с договора за продажба. Правото на защита на нарушителя имплицитно включва в себе си задължението на АНО при повече от една рекламация и извършен ремонт на стоката, съставомерният за отговорността ремонт или ремонти да се посочат с обективиращите ги писмени документи по дати и извършени дейности.

            От друга страна, датата на извършване на нарушението е задължителен реквизит на НП, т.к. същата е определяща за установеност на противоправното деяние. В оспореното НП тази дата е посочена като 25.08.2016г. В същото време обаче, АНО е записал, че нарушението е констатирано с протокол от 19.08.2016г. Не е налице техническа грешка при изписване на датата на издаване на протокола, видно от неговото документално съдържание на л.16-19 от делото. Следователно, нарушението е прието за извършено след неговото констатиране, която поредност във времето е невъзможна. Констатирането на нарушението е оценъчна дейност, която следва по време неговото извършване. Непоследователността в изложението на датите на извършване и констатиране на нарушението води до неясно обвинение и пречи за установяване на противоправното деяние. Като следствие от това се нарушава правото на защита на санкционираното дружество.

            Констатираните от касационния съд нарушения в процедурата по издаване на НП са съществени и на самостоятелно основание водят до неговата отмяна без да е необходимо разглеждането на спора по същество.

Решението на районния съд е правилно като краен резултат, макар и по други правни доводи. На основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК същото ще се остави в сила.

            Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №401/30.06.2017г. по а.н.д.№412/2017г. на РС - Дупница.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                                  2.