Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 309

гр.Кюстендил, 07.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на трети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                 НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Ирена Симеонова и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №329/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

                 Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

              Митница Югозападна обжалва решение №297/09.06.2017г. на КРС, постановено по АНД №444/2017г., с което е отменено НП №513/13.02.2017г. на началника на Митница Югозападна. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

             Ответникът чрез процесуалния представител в писмено становище излага съображения за неоснователност на касационната жалбата, респ. за оставане в сила решението на КРС.        

             Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

                Предмет на касационно оспорване е решение №297/09.06.2017г. на КРС, постановено по АНД №444/2017г. Със същото е отменено НП №513/13.02.2017г., издадено от началника на Митница Югозападна, с което на „Е.Т.С.“ АД *** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС.

              КРС е формирал правен извод за незаконосъобразност на НП, поради допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на АУАН – неспазване срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН.

              Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

              В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС. Същото е правилно и законосъобразно. Спазени са и съдопроизводствените правила.

               Производството пред въззивния съд е започнало по жалба на „Е.Т.С.“ АД ***/13.02.2017г. на началник Митница Югозападна. Със същото дружеството е санкционирано на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС за това, че 12.05.2016г. в качеството си на данъчно задължено лице не е спазило изискванията на чл.84, ал.7 от ЗАДС, като не е издало регистриран е-АДД на датата, на която акцизните стоки /електроизолационно масло с код по КН 27101993/ са освободени за потребление съгласно чл.20, ал.2, т.13 от ЗАДС, а именно 11.05.2016г. Нарушението е установено на 06.06.2016г., когато дружеството е подало в компетентното митническо учреждение акцизна декларация за енергийни продукти и електрическа енергия, регистрирана в БАЦИС под №BG005700/01-00308/06.06.2016г. Е-АДД е издаден на 06.06.2016г., регистриран в информационната система на Агенция Митници с УК №0000000002275565. Съставен е АУАН №331/24.10.2016г., а въз основа на него е издадено процесното НП.

   За да отмени НП №513/13.03.2017г. на началника на Митница Югозападна районният съд е приел, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на ЗАНН относно съставяне на АУАН – неспазване срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Този извод се споделя от касационната инстанция.

Сроковете, въведени с разпоредбата на чл.34 от ЗАНН са давностни, съгласно ТП №1/27.02.2015г. на ВКС по т.д.№1/2014г. на ОСНК и ОСС на втора колегия на ВАС. В този мисъл ЗАНН съдържа правната уредба на два вида давност – 1.погасителната давност, с изтичането на която се погасява възможността АНО да реализира правомощията си в административнонаказателното производство и 2.изпълнителската давност, с изтичането на която се погасява възможността органа да реализира изтърпяването на наложеното административно наказание/санкция. Съобразявайки даденото правно разрешение на въпроса за характера на сроковете по чл.34 от ЗАНН и фактическата обстановка по делото във връзка с датата откриване на нарушителя и на съставяне на АУАН, КАС счита, че е изтекъл срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Безспорно е, че нарушението, респ. субектът му е установен на 06.06.2016г. с подаването от страна на „Е.Т.С.“ АД *** на е-АДД с УК №0000000002275565, а АУАН е издаден на 24.10.2016г., т.е.  след тримесечния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН. След като давността е период от време, определен в закона, с изтичането на който титулярят на едно право губи предоставената му възможност от закона да го осъществи и този срок не е спазен от АНО в конкретния случай, е налице незаконосъобразно издадено НП.

    Решението на КРС се явява правилно и законосъобразно, постановено в съответствие с материалния закон. Не са налице касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, поради което съдебният акт на въззивния съд ще бъде оставен в сила.

                Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

                ОСТАВЯ В СИЛА решение №297/09.06.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №444/2017г.

                 Решението е окончателно.

           

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: