Р Е Ш Е Н И Е

                                        19                             26.01.2018г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на деветнадесети януари                                                             две хиляди и осемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА СТОЙЧЕВА                                                                 

     ЧЛЕНОВЕ: 1.ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                      2.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

с участието на секретаря Антоанета Масларска

и в присъствието на прокурор Йордан Георгиев от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 336 по описа на съда за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Старши юрисконсулт А.С.В.като пълномощник на МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА с адрес: гр.Благоевград, ул.“Покровнишко шосе“ – извън регулация обжалва решението по а.н.д.№157/2017г. на РС - Кюстендил. Релевира се касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с липса на допуснати съществени нарушения на процедурата по издаване на НП и доказаност на деянията. Моли се за отмяна на решението и потвърждаване на НП.

В молба вх.№294/19.01.2018г. представителят на касатора поддържа жалбата.

В с.з. пълномощникът на ответното дружество „Е.-Т.“АД, ЕИК ********* със седалище и адрес на управление:***, със законен представител К.В.М.и адрес за съдебна кореспонденция: гр.София, ул.“Б.М.“ №*, ет.*, ап.* намира жалбата за неоснователна. Счита, че служебната бележка на Отдел „Акцизи“ от 14.06.2016г. не е официален документ поради неудостоверена компетентност на нейния издател, а в Констативния протокол от 01.04.2016г. не са установени нарушения на ЗАДС. Твърди се, че АНО е разполагал с информация за доставката на стоката от влизането й през митницата на 18.11.2015г., поради което са изтекли сроковете по чл.34 от ЗАНН. Евентуално се претендира маловажност на деянията по чл.28 от ЗАНН поради липса на щета за бюджета.

Представителят на КОП дава заключение за основателност на жалбата, поради което решението на въззивния съд следва да се отмени.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК..

            Разгледана по същество, жалбата е частично основателна.

            Предмет на въззивно обжалване е НП №303/21.11.2016г. на началника на Митница Югозападна, с което на „Е.-Т.“ АД са наложени три имуществени санкции от по 500лв. всяка на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС /по т.1/, чл.112, ал.1 от ЗАДС /по т.2/ и чл.110, ал.1 от ЗАДС /по т.3/.

            От фактическата страна на спора районния съд е приел за установено, че на 01.04.2016г. в гр.Кюстендил е извършена проверка от служители на Митница Югозападна на „Е.-Т.“АД относно доставки на трансформаторно масло с тарифен код 27101993, влагано в производството. В протокола от проверката е записано, че не са открити нарушения на ЗАДС и ЗМ. На проверяващите са представени международна товарителница /СМR/ от 11.11.2015г., фактура №15408482/12.11.2015г. и анализен сертификат №35069/11.11.2015г. за закупуване и получаване на 18.11.2015г. на 22 900кг трансформаторно  масло от Германия. Съдът е приел, че въз основа на документите и след справка в БАЦИС св.Х. е констатирала нарушенията на неустановена дата след 01.04.2016г. По-късно е издадена служебната бележка за нарушенията от И.Е.в качеството на старши експерт Отдел „Акцизи“ в Митницата. АУАН е съставен за нарушения на чл.76в, ал.4, т.1 във вр. с чл.33а, ал.2 от ЗАДС, по чл.43, ал.1, т.1 във вр. с чл.20, ал.2, т.13 от ЗАДС и по чл.87, ал.7 от ЗАДС.

            При така установената фактическа обстановка съдът е формирал правен извод за незаконосъобразност на НП поради допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в съставяне на АУАН без свидетели, като представените документи от дружеството не са официални по см. на чл.40, ал.4 от ЗАНН, а протоколът от проверката не съдържа данни за противоправни деяния. По съществото на спора съдът е приел доказаност на деянията и липса на маловажност по чл.28 от ЗАНН. Поради решаващия извод на съда за нарушение на процедурата по издаване на НП е отменил същото.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и с оглед релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима жалба срещу НП. Преценено за съответствие с материалния закон обаче решението е частично неправилно. Съображенията за това са следните:

Неправилни са изводите на съда за съществени процесуални нарушения в процедурата по издаване на НП.

Липсата на свидетели при съставяне на АУАН е обосновано от актосъставителя с нормата на чл.40, ал.4 от ЗАНН, въвеждаща изключение от общото правило по чл.40, ал.1 от ЗАНН за съставяне на АУАН без свидетели при наличие на официални документи, установяващи противоправните деяния. Легална дефиниция за „официален документ“ се съдържа в чл.93, т.5 ДР НК. Официален е документът, издаден по установения ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му или от представител на обществеността в кръга на възложената му функция.

            В съдържанието на АУАН изложението на фактическата обстановка по случая включва съставения на 01.04.2016г. протокол от митническите органи за извършена проверка на дружеството, с който е установен предметът на дейност на дружеството, в рамките на която дейност е доставена акцизна стока, представляваща енергиен продукт, подлежащ на облагане с акциз по см. на чл.2, т.3 във вр. с чл.13, ал.1, т.2 от ЗАДС, като дружеството е данъчнозадължено лице по чл.3, ал.1, т.6 от ЗАДС. От протокола е установено, че стока е трансформаторно масло от друга държава членка, получено на 18.11.2015г. в количество от 22 900 кг. Деятелността на дружеството в АУАН е продължена с пълно описание на съставомерните елементи от фактическите състави на трите нарушения, предмет на обвиненията срещу дружеството, установени от служебна бележка №32-163127/14.06.2016г. Следователно, волята на актосъставителя е за ангажиране на отговорността на субекта не от протокола за проверка, а от служебната бележка. Служебната бележка е издадена от длъжностно лице по см. на чл.93, т.1, б.“а“ ДР НК в кръга на служебните му задължения - по повод запитване от друго длъжностно лице във връзка с получените документи при проверката на дружеството. Служебната бележка носи подписа на издателя. Материалната доказателствена сила на бележката като официален документ не е опровергана в рамките на съдебното производство по делото. Напротив – от разпита на актосъставителката св.Х. и извършилите проверката св.С. и св.И. съдът е установил, че в деня на проверката са представени документите за доставка на акцизната стока, но тези документи не са проверени. Св.Х. ги е проверила преди издаване на служебната бележка чрез извършване на справка в информационната система БАЦИС и е констатирала нарушенията. Липсата на правомощие на Х. да издава официални документи от системата е наложила допълнителна проверка, чиито резултати са обективирани в служебната бележка на длъжностното лице. Нормата на чл.40, ал.4 от ЗАНН не въвежда изискване издател на официалния документ да е орган извън системата на администрацията, към която принадлежи актосъставителя и АНО. Евентуалното наличие на субективизъм или предубеденост на органа при издаване на документа е въпрос на доказване във всеки конкретен случай. По делото липсват данни за подобен извод.

Следователно, в съответствие с чл.40, ал.4 от ЗАНН АУАН е съставен въз основа на официален документ. Нарушенията са констатирани преди издаване на служебната бележка, поради което изпращането на съобщение до дружеството от 10.06.2016г. за връчване на АУАН  е правомерно.

АУАН е съставен въз основа на служебната бележка от 14.06.2016г., поради което датата на нейното издаване е датата на установяване на нарушенията и откриване на нарушителя. Този факт води до извод за спазване на 3-месечния срок по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Преминаването на стоката през митническия контрол през 2015г. не води до друг извод. По сведения на св.Х. единствено след справка в информационната система на Митницата може да се установят правнорелевантните факти за липса на подадено уведомление, декларация и неначислен акциз. 

            АУАН и НП съдържат дата и място на извършване на нарушенията. Мястото е администрацията на Митница Югозападна, явяваща се компетентно митническо учреждение за получаване на документите. Деянията са посочени като извършени на конкретни календарни дати. Тяхната достоверност е въпрос по съществото на спора.

            Изложеното налага извод за отсъствие на съществени процесуални нарушения при издаване на НП.

            По съществото на спора касационния съд намира следното:      

За нарушението по т.1 от НП:

Установено е, че на 18.11.2015г. дружеството е получило на територията на страната от друга държава членка акцизна стока с код по КН 2710 19 93. На основание чл.76в, ал.4, т.1 във вр. с чл.14, ал.2 и чл.33, ал.2 от ЗАДС дружеството като данъчно задължено лице е било длъжно да уведоми писмено Митница Югозападна за намерението да получи стоката. Уведомяването е дължимо преди изпращане на стоката. Стоката е натоварена на 11.11.2015г., съгласно официалния превод на български език на фактурата и сертификата за анализ на л.10 и л.12 от делото на районния съд. На тази дата бездействието на дружеството е наказуемо по общия състав на чл.126а, ал.1 от ЗАДС. Наложената за нарушението имуществена санкция е определена по критериите на чл.27, ал.1-3 във вр. с чл.83, ал.2 от ЗАНН в минимален размер. Случаят обаче представлява маловажно нарушение по специалната норма на чл.126б от ЗАДС. Съгласно чл.33а, ал.3, пр.3 от ЗАДС във вр. с показанията на св.Димитрова /вж. л.24 от делото на районния съд/ акцизната ставка за стоката е 0лв. Толкова е и размерът на акциза за нея. Случаят е маловажен по чл.126б, ал.2 от ЗАДС, поради което санкцията по т.1 от НП е незаконосъобразна. Районният съд правилно е отменил т.1 от НП.

За нарушението по т.2 от НП:

На основание чл.43, ал.1, т.1 от ЗАДС дружеството е длъжно да начисли акциз за стоката посредством издаване на данъчен документ по чл.84, ал.1 от закона във вид на е-АДД или на хартиен носител. Акцизът се начислява на датата, на която е станал дължим, независимо от неговата стойност. Съгласно чл.84, ал.7 от ЗАДС документът се издава на датата, на която стоката е освободена за потребление по см. на чл.20, ал.2 от закона за всеки получател и за всяко превозно средство. Освобождаването на стоката за потребление, съгласно чл.20, ал.2, т.13 от ЗАДС представлява датата на получаване на стоката. Съгласно официалния превод на български език на товарителница СМR В №FEB на л.14 от делото на районния съд стоката е получена на 18.11.2015г. На тази дата бездействието на дружеството е наказуемо по чл.112, ал.1 от ЗАДС. Размерът на наложената имуществена санкция е определен по критериите на чл.27, ал.1-3 във вр. с чл.83, ал.2 от ЗАНН в минимален размер от 500лв. Случаят не е маловажен. От една страна е изключен от приложното поле на чл.126б от ЗАДС, а от друга - не покрива изискванията на чл.28 от ЗАНН във вр. с чл.93, т.9 ДР НК. Нарушението не е резултатно. Липсата на ощетяване на държавния бюджет не представлява смегчаващо обстоятелства, което на самостоятелно основание да направи случая с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид. С извършване на деянието се нарушават правилата за осъществяване на контрол от митническите органи по отношение движението на акцизни стоки, получавани на територията на страната от друга държава членка на ЕС, предмет на регулация в ЗАДС. Следователно, с оспореното решение съдът неправилно е отменил т.2 от НП.

            За нарушението по т.3 от НП:

Доставката на акцизната стока попада в хипотезата на чл.20, ал.2, т.13 от ЗАДС, поради което дружеството дължи подаване на данъчна декларация в срока по чл.87, ал.6 от закона. Срокът е 14-дневен от получаване на стоката. Получаването на стоката е осъществено на 18.11.2015г., поради което задължението на дружеството е осъществимо до 02.12.2015г., включително. Бездействието е наказуемо от 03.12.2015г. със санкцията по чл.110, ал.1 от ЗАДС. Налице е несъставомерност на поведението на дружеството на датата в обвинението. Отмяната на т.3 от НП с оспореното решение е правилна.

Изложеното налага, на основание чл.222, ал.1 от АПК касационният съд да отмени съдебното решение в отменителната част по т.2 от НП и вместо него да постанови друго решение, с което да потвърди НП в тази част. В останалите отменителни части за наложените санкции по т.1 и т.3 от НП решението на районния съд е правилно, поради което на основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК ще се остави в сила.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №346/23.06.2017г. по а.н.д. №157/2017г. на РС - Кюстендил В ЧАСТТА, с която е отменено НП №303/21.11.2016г. на началника на Митница Югозападна по т.2 от НП и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

            ПОТВЪРЖДАВА НП №303/21.11.2016г. на началника на Митница Югозападна В ЧАСТТА ПО Т.2, с която на „Е.-Т.“ АД на основание чл.112, ал.1 от ЗДАС е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. /петстотин лева/.

            ОСТАВЯ В СИЛА решението на районния съд В ОСТАНАЛИТЕ ЧАСТИ, с които е отменено посоченото НП по т.1 и т.3 от същото, с което на основание чл.126а, ал.1 и чл.110, ал.1 от ЗАДС на дружеството са наложени имуществени санкции в размер на по 500лв. /петстотин лева/ всяка.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:     

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                                      2.