Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 311

гр.Кюстендил, 07.11.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на трети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                            ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                 НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Ирена Симеонова и с участието на прокурор Йордан Георгиев, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №343/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

                 Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

              Митница Югозападна обжалва решение №345/23.06.2017г. на КРС, постановено по АНД №2228/2016г., с което е отменено НП №304/21.11.2016г. на началника на Митница Югозападна. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

             Ответникът чрез процесуалния представител в писмено становище излага съображения за неоснователност на касационната жалбата, респ. за оставане в сила решението на КРС.        

             Заключението на прокурора е за основателност на касационната жалба.

                Предмет на касационно оспорване е решение №345/23.06.2017г. на КРС, постановено по АНД №2228/2016г. Със същото е отменено НП №304/21.11.2016г., издадено от началника на Митница Югозападна, с което на „Е.Т.С.“ АД *** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС; административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.112, ал.1 от ЗАДС и административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв. на основание чл.110, ал.1 от ЗАДС.

              КРС е формирал правен извод за незаконосъобразност на НП, поради допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на АУАН – нарушение на чл.40, ал.4 от ЗАНН. По съществото на спора е приел, че нарушенията са доказани от обективна страна.

              Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

               В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС.

               Производството пред въззивния съд е започнало по жалба на „Е.Т.С.“ АД ***/21.11.2016г. на началник Митница Югозападна. Със същото дружеството е санкционирано на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС за това, че на 07.12.2015г. в качеството си на данъчно задължено лице е нарушило разпоредбата на чл.76в, ал.4, т.1 от ЗАДС във вр.с чл.33, ал.2 от ЗАДС, като не е уведомило писмено компетентното митническо учреждение преди изпращането на акцизна стока /23 920 кг смазочно масло с код по КН 27101993/ от друга държава членка на ЕС; на основание чл.112, ал.1 от ЗАДС, за това че на 13.12.2015г.  не е начислило акциз в размер 0.00 лв. съгласно разпоредбата на чл.33а, ал.1 от ЗАДС чрез издаване на е-АДД в информационната система на Агенция Митници за получена от него акцизна стока /посочената по-горе/, с което е нарушило разпоредбата на чл.43, ал.1, т.1 от ЗАДС във вр.с чл.20, ал.2, т.13 от ЗАДС и на основание чл.110, ал.1 от ЗАДС за това, че на 27.12.2015г. не е подало акцизна декларация за енергийни продукти и електрическа енергия пред компетентното митническо учреждение в срока по чл.87, ал.6 от ЗАДС за получена на 13.12.2015г. доставка на акцизна стока /посочената по-горе/. Съставен е АУАН №185/17.06.2016г. на основание чл.40, ал.4 от ЗАНН /като официален документ е посочена служебна бележка вх.№32-163127/14.06.2016г., издадена от отдел „МРР“ при Митница Югозападна/, а въз основа на него е издадено процесното НП.

  За да отмени изцяло наказателното постановление въззивният съд е извел извод, че е нарушен чл.40, ал.4 от ЗАНН, който допуска съставяне на АУАН в отсъствие на свидетели, когато нарушението е установено въз основа на официални документи. Макар да не е отречено качеството „официален документ“ на протокол за извършена проверка №667/01.04.2016г., е прието че доколкото същия не съдържа каквито и да е констатации за поддържаните обвинения, не може да обоснове приложението на чл.40, ал.4 от ЗАНН. Касационната инстанция счита, че районният съд не е извършил задълбочен анализ на събрания доказателствен материал, послужил като основание за издаване на АУАН, а оттук че е направил необоснован извод за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Легална дефиниция на понятието „официален документ“ се съдържа в чл.93, т.5 от ДР НК – това е документът, издаден по установения ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му или от представител на обществеността в кръга на възложената му функция. Дадената фактическата обстановка в АУАН се базира както на протокол за извършена проверка №667/01.04.2016г., така и на служебна бележка №32-163127/14.06.2016г. Следователно, изхождайки от белезите на служебната бележка като официален документ, касационният съд приема, че волята на актосъставителя за ангажиране на отговорността на субекта е изведена не от протокола за проверка, а от служебната бележка. Последната  е издадена от длъжностно лице по см. на чл.93, т.1, б.“а“ от ДР НК в кръга на служебните му задължения - по повод запитване от друго длъжностно лице във връзка с получените документи при проверката на дружеството и носи подписа на издателя. Материалната доказателствена сила на бележката като официален документ не е опровергана в рамките на съдебното производство по делото. Напротив – гласните доказателствени средства /показанията на св.Христова и св.Станков и св.Иванова/ установяват, че в деня на проверката са представени документите за доставка на акцизната стока, но тези документи не са проверени. Документална проверка в цялост е извършена след представяне на служебната бележка. Разпоредбата на чл.40, ал.4 от ЗАНН не въвежда изискване издател на официалния документ да е орган извън системата на администрацията, към която принадлежи актосъставителя и АНО. Евентуалното наличие на субективизъм или предубеденост на органа при издаване на документа е въпрос на доказване във всеки конкретен случай. По делото липсват данни за подобен извод. Следователно правилно е позоваването и издаването на АУАН на основание чл.40, ал.4 от ЗАНН. Нарушенията са констатирани преди издаване на служебната бележка, поради което изпращането на съобщение до дружеството от 10.06.2016г. за връчване на АУАН  е правомерно.

 При преценка материалната законосъобразност на НП, КАС счита, че по отношение на първото санкционирано нарушение е приложим института на маловажно нарушение по чл.28 от ЗАНН. Приложима е нормата на чл.126б от ЗАДС, тъй като е установено безспорно, че акцизната ставка за стоката е 0лв. Толкова е и размерът на дължимия акциз. Случаят е маловажен съгласно критерия по чл.126б, ал.2 от ЗАДС, поради което  НП по т.1 е незаконосъобразно. Отменяйки го въззивният съд е постановил правилно решение в тази част, поради което ще бъде оставено в сила.

 По отношение на второто нарушение КАС приема следното:  Разпоредбата на чл.43, ал.1, т.1 от ЗАДС създава задължение за дружеството да начисли акциз за стоката чрез издаване на данъчен документ по чл.84, ал.1 от закона във вид на е-АДД или на хартиен носител. Акцизът се начислява на датата, на която е станал дължим, независимо от неговата стойност. Съгласно чл.84, ал.7 от ЗАДС документът се издава на датата, на която стоката е освободена за потребление по см. на чл.20, ал.2 от закона за всеки получател и за всяко превозно средство. Освобождаването на стоката за потребление, съгласно чл.20, ал.2, т.13 от ЗАДС представлява датата на получаване на стоката. Съгласно товарителница стоката е получена на 13.12.2015г. На тази дата бездействието на дружеството е наказуемо по чл.112, ал.1 от ЗАДС. Размерът на наложената имуществена санкция е определен по критериите на чл.27, ал.1-3 във вр. с чл.83, ал.2 от ЗАНН в минимален размер от 500 лв. Случаят не е маловажен. От една страна е изключен от приложното поле на чл.126б от ЗАДС, а от друга - не покрива изискванията на чл.28 от ЗАНН във вр. с чл.93, т.9 ДР НК. Нарушението не е резултатно. Липсата на ощетяване на държавния бюджет не представлява смегчаващо обстоятелства, което на самостоятелно основание да направи случая с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид. С извършване на деянието се нарушават правилата за осъществяване на контрол от митническите органи по отношение движението на акцизни стоки, получавани на територията на страната от друга държава членка на ЕС, предмет на регулация в ЗАДС. В този смисъл КАС счита, че решение на въззивия съд е неправилно, поради което ще го отмени и вместо него ще потвърди НП по т.2.

  Разглеждайки спора по същество КАС намира за правилен извода на въззивния съд за несъставомерност на деянието по т.3 от НП. Дружеството е санкционирано за това, че не е подало в срока по чл.87, ал.6 от ЗАДС акцизна декларация за енергийни продукти и електрическа енергия за получена на 13.12.2015г.  доставка на акцизна стока 23 920 кг смазочно масло с код по КН 27101993. Безспорна е датата на доставката – 13.12.2015г., видно от товарителница. Безспорно е задължението на данъчния субект по чл.87, ал.6 от ЗАДС -  в случаите по чл.20, ал.2 да подаде акцизна декларация  в 14 дневен срок от получаването на акцизните стоки. На базата на така установената фактическа обстановка, приемайки че на 27.12.2015г. дружеството е осъществило нарушение по чл.110, ал.1 от ЗАДС, АНО е издал незаконосъобразно НП, доколкото към тази дата не е изтекъл регламентирания от закона срок. Визираната дата на нарушението се явява последния ден от срока по чл.87, ал.6 от ЗАДС, поради което не може да се твърди, че тогава е извършено административното нарушение. В този смисъл КАС приема, че в тази част решението на КРС следва да бъде оставено в сила, той като НП е отменено, макар и по други съображения.

                Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

                ОТМЕНЯ решение №345/23.06.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №2228/2016г. в частта, с която е отменено НП №304/21.11.2016г. на началника на Митница Югозападна по т.2 и вместо него постановява:

ПОТВЪРЖДАВА НП №304/21.11.2016г. на началника на Митница Югозападна, с което на основание чл.112, ал.1 от ЗАДС на „Е.Т.С.“ АД ЕИК ****** със седалище и адрес на управление *** е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лв.

                ОСТАВЯ В СИЛА решение №345/23.06.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №2228/2016г. в останалата част.

                  Решението е окончателно.

           

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: