Р Е Ш Е Н И Е

 28.11.2017 г.

 

     Номер 350                  2017 година               град Кюстендил

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

     Кюстендилски административен съд               

     на трети ноември                                           2017 година

     В открито заседание в следния състав:

 

                                     Председател: ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

                                          Членове: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                    

                                                   НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

     Секретар: Ирена Симеонова

     С участието на прокурора: Йордан Георгиев

     Като разгледа докладваното от съдия Демиревски

     КАНД № 346 по описа за 2017 година

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Митница Югозападна, чрез процесуалният си представител ст. юр. Трайкова, обжалва изцяло Решение № 423/10.07.2017 г. на Дупнишкия районен съд по НАХД № 384 по описа на същия съд за 2017 г.,с което е отменено Наказателно постановление № 488/22.02.2017 г. на Началника на Митница Югозападна, с което на осн. чл. 126 т. 1 от ЗАДС  на  Т. Василиева Т., е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000 лева, отнети са в полза на държавата акцизни стоки – “етилов алкохол”, общо количество 66.5 литра,на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС, като предмет на нарушението по чл. 126 от ЗАДС. Твърдят се оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на решението, постановено в нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила. Иска се отмяна на решението, съответно потвърждаване на НП.  

Ответната страна не се явява и не се представлява по делото.

Заключението на прокурора е за неоснователност на жалбата, съответно законосъобразност на решението на ДРС.

Жалбата се явява неоснователна.

В разглеждания по делото случай,отговорността на нарушителя е осъществена за това, че по време и на място посочени в АУАН и НП – 21.04.2016 г. за времето от 10.00 до 15.00 ч., е извършена проверка в обитаваните и собственост на Цветана Славева Георгиева и дъщеря й Т. Василиева Т. еднофамилна къща и прилежащите й постройки, находящи се в гр. Рила, ул. “Св. Георги” № 34, при което претърсване и изземване е констатирано следното:

Открити и иззети са, както следва: в килер, разположен в ляво от стълбите към втория етаж от къщата са установени – 15 /петнадесет/ броя пластмасови бутилки по 1.5 л.,от които 12 бр. бутилки с надпис „Газиран пелин“, 2 бр. с надпис „Горна баня“ и 1 бр. с надпис „San Terra“, всички пълни с жълтеникава бистра течност с мирис на ракия; в пристройка, разположена в двора на къщата, са установени и 4 /четири/ броя пластмасови туби по 11 литра,с надпис „Devin“, пълни с жълтеникава бистра течност с мирис на ракия.

Направените при проверката констатации са отразени в Протокол за претърсване и изземване от 21.04.2016 г., който е одобрен с Определние № 233/21.04.2016 г. по ЧНД № 498/2016 г. по описа на ДРС. Образувано е ДП № 40/2016 г. по описа на РУ мвр гр. Рила. Изготвен е Протокол за оглед на веществени доказателства с измерване на алкохолен градус на алкохолната течност от 21.04.2016 г. извършено с техническо средство на ТМУ Югозападна – преносим апарат за измерване на плътност /денситометър – Density meter DMA 35 № 75403/.

След преценка на доказателствата по ДП № 40/2016 г. по описа на РУ на МВР Рила,с Постановление от 16.08.2016 г. по пр. вх. № 867/2016 г. по описа на РП Дупница образуваното наказателно производство е прекратуно поради малозначителност на деянието и материалите по делото са изпратени по компетентност на Началника на Митница Югозападна за реализиране на административно – наказателна отговорност спрямо Т.Т. и Ц. Г. за нарушение по чл. 126 от ЗАДС.      

С писмо рег. № 32-27495/04.10.2016 г. на Митница Югозападна е изискано от Т.В.Т. да се яви в Митница Югозападна на 11.10.2016 г. за съставяне на АУАН.

За констатираното нарушение – държане на акцизни стоки /жълта течност с мирис на ракия/ в  пристройка и в килер от къща, без данъчен документ или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз, е съставен АУАН № 305/11.10.2016 г., който е връчен на Т. на 11.10.2016 г. Постъпило е възражение срещу същия от Т., че на нея и майка й са 21 литра от ракията, а останалата е на П.П.и А. А.. Въз основа на АУАН е издадено и оспореното пред ДРС,НП № 488/22.02.2017 г. на Началника на Митница Югозападна, с което на Т. В. Т., ЕГН **********, е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 лв., на основание чл. 126 от ЗАДС; отнето е полза на държавата намереното количество – общо 66.5 литра “етилов алкохол”, като предмет на нарушението, на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС. 

По така обжалваното НП, ДРС  е постановил решение, с което е отменил изцяло същото.        

В пределите на служебната проверка по чл. 218 ал. 2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС. Събрани са относимите за спора доказателства, като крайните изводи за незаконосъобразност на НП с оглед установената фактическа обстановка, касационният състав приема за правилни, но ще изложи и допълнителни съображения относно незаконосъобразността на НП.  

„Държане“–то, което е част от фактическия състав на процесното нарушение, е установяване на фактическата власт върху предмета на нарушението чрез действие, а в случая това е съхранение в стопанска пристройка и килер от къща на акцизни стоки без данъчен документ по ЗАДС. Настоящият състав на съда приема, че не се доказва по безспорен начин фактическата власт върху процесните акцизни стоки от страна на Т., доколкото налице са доказателства, че посочените в НП 66.5 литра „етилов алкохол“ са били притежание и на други лица, като не става ясно колко е количеството, което е било притежавано лично от Т.Т..

Отделно от горното, съдът счита, че не е установено безспорно вида и действителното алкохолно съдържание на намерената течност, съгласно легалната дефиниция по чл. 9 от ЗАДС. „Етилов алкохол е всеки продукт: 1. /изм., ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.12.2009 г./ включен в кодове по КН 2207 и 2208, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1.2 % vol, дори когато този продукт е част от продукт, попадащ в друга глава от Комбинираната номенклатура; 2. Включен в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, с действително алкохолно съдържание по обем превишаващо 22% vol; 3. Получен чрез дестилация и годен за пиене, съдържащ други продукти в разтворено или неразтворено състояние“. За установяването на вида на намерената алкохолна течност, контролните органи е следвало да изземат проби по реда и при условията на Наредба № 3/18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ на контрола върху акцизни стоки. Анализът на взетите проби в специализирана лаборатория би дал категоричен отговор на два въпроса – дали намерената течност представлява етилов алкохол по см. на чл. 9 от специалния закон и какво е алкохолното й съдържание по обем, въз основа на които данни пък се изчислява дължимият акциз. От отговорите на тези въпроси зависи от една страна дали държането на течността изобщо съставлява нарушение по чл. 126 от ЗАДС и от друга – какъв точно следва да е размерът на наложената на физическото лице глоба. Използваният от проверяващите митнически органи денсинометри са средство за първоначално установяване на алкохолното съдържание на течността, но получените чрез измерването с тях резултати не могат да земестят тези от лабораторния анализ. Такива доказателства в конкретния случай не са събирани, посочените релевантни обстоятелства не са установени от АНО, което поражда основателни съмнения, както относно обективната съставомерност на вмененото на Т.Т. нарушение, така и относно справедливостта на наложеното й наказание глоба, досежно нейният размер.

При тези констатации, касационният състав приема, че вмененото на Т. нарушение е недоказано, а това квалифицира НП, с което е наказана, като незаконосъобразно и налага отмяната му, както е постановил и ДРС.

 

Воден от горното и на основание чл. 221 ал. 2 от АПК, Кюстендилският административен съд

 

                 Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 423/10.07.2017 г. по АНД № 384/2017 г. по описа на Дупнишкия районен съд.

      

Решението е окончателно.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от същото.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                       ЧЛЕНОВЕ: