Р Е Ш Е Н И Е

                                 9                                    10.01.2018г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на петнадесети декември                                                             две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА                                                                 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                                                                     

                            2.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

с участието на секретаря Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурор Марияна Сиракова КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 350 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Старши юрисконсулт А.С.В.като пълномощник на МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА с адрес: гр.Благоевград, ул.“Покровнишко шосе“ – извън регулация обжалва решението по а.н.д.№678/2017г. на РС – Кюстендил в отменителната част. В жалбата се сочи касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Релевираните нарушения на закона поради неправилното му прилагане се свързват с липса на съществени нарушения на процедурата по издаване на НП и доказаност на деянието. Моли се за отмяна на съдебното решение в оспорената част и потвърждаване на НП по т.1.

В писмена молба и с.з. представителят на касатора прави алтернативно искане за изменение на НП с преквалификация на деянието като нарушение по чл.120, ал.2 от ЗАДС.

В писмено становище и с.з. ответницата Р.К.С. *** чрез пълномощника адв.Г.А.от АК – Кюстендил оспорва жалбата като неоснователна.

Представителят на КОП дава заключение за основателност на жалбата, считайки, че решението на въззивния съд е неправилно.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото пред районния съд, намира същата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е основателна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №95/20.03.2017г. на началника на Митница Югозападна, с което:

-по т.1 на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС на Р.К.С. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000лв. и

-по т.2 на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата 7бр. кутии, всяка една в бяло златист цвят и надпис „IMPERIUM king size 200“, съдържащи по 200бр. ръчно изработени къса цигари общо 1400 къса цигари без бандерол, като предмет на нарушението по чл.123, ал.1 от ЗАДС.

            От приетите по делото доказателства съдът е установил от фактическата страна на спора, че на 13.12.2016г. в Митница Югозападна е постъпило Постановление за прекратяване на наказателно производство от 18.11.2016г. по пр.вх.№1674/2016г. на РП – Кюстендил. В хода на разследването е установено, че на 17.08.2016г. около 10.20 часа служители на РУ – Кюстендил са установили в района на автобусната спирка на с.Раждавица нарушителката, която е държала в ръцете си две найлонови чанти, в които се намирали 7бр кутии, съдържащи ръчно изработени 200бр. къса цигари от посочената в НП марка общо 1400 къса цигари без бандерол. С. предала цигарите. Заявила, че са нейни, направени собственоръчно с машинка от нарязан тютюн, които сортирала в кутиите от филтрите за пълнене с предназначение за употреба от нейните близки. Стойността на дължимия акциз за тютюневите изделия възлиза на 297.50лв., съгласно експертна справка на отдел „Акцизи“ при Митницата.

При тези фактически установявания съдът е формирал правен извод за компетентност на АНО, но незаконосъобразност на НП от формална страна поради неправилна квалификация на описаното в съобразителната част фактическо нарушение като такова по чл.99, ал.2, т.2 от ЗАДС, т.к. приложима е нормата на чл.99, ал.2, т.5 от закона, което нарушение се санкционира по чл.120, ал.2 от ЗАДС. Според съда, неправилната правна квалификация се приравнява на липса на реквизита по чл.57, т.6 от ЗАНН. По посочените правни доводи съдът е отменил НП за наказанието по т.1 и е го е потвърдил за отнемане на вещите по т.2.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и с оглед релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Преценено за съответствие с материалния закон обаче решението в оспорената част е неправилно. Съображенията за това са следните:

От материалите по ДП №795/2016г. по описа на РП – Кюстендил, ДП №851/2016г. по описа на РУ на МВР – Кюстендил и показанията на св.И.и св.В. съдът е установил описаната в НП фактическа обстановка по извършеното от С. деяние. По делото няма спор за фактите по нарушението, поради което следва да се приеме за доказано това, че на 17.08.2016г. в района на автобусната спирка на с.Раджавица, община Кюстендил С. е държала в две найлонови торби акцизни стоки – цигари в 7 кутии с посочения надпис и общо количество, които цигари били ръчно изработени от насипен нарязан тютюн за пушене и поставени във филтри за пълнене. При тези фактически установявания неправилна е преценката на АНО, че се касае за нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС във вр. с разпоредбата на чл.99, ал.2, т.2 от ЗАДС, т.к. видът на акцизните стоки сочи на нарушаване на забраната по чл.99, ал.2, т.5 от ЗАДС. Касае се за държане на цигари, изработени от заготовки с филтър в количество над 40 къса, а не за цигари без бандерол. Наказуемостта на действително извършеното деяние е по нормата на чл.120, ал.2 от ЗАДС, а не по чл.123, ал.1 от закона. С оглед на изложеното, НП е незаконосъобразно, т.к. наложеното наказание не съответства на извършеното и установено от АНО административно нарушение.

В случая обаче фактическите обстоятелства по нарушението в НП са правилно установени и са послужили като основа за квалификация на деянието като административно нарушение. Т.е. налице е еднородност на фактите и обстоятелствата по нарушението в НП и действително осъщественото такова. Това обстоятелство води до необходимост от преквалификация на деянието с приложение на закон за по-леко наказуемото нарушение във вр. с правомощието на касационния съд по чл.354, ал.2, т.2 от НПК по препращането от чл.84 от ЗАНН. Съгласно приетото в ТР №2/03.06.2009г. на ВАС по т.д.№7/2008г. и ТР №3/10.05.2011г. на ВАС по тълк.д.№7/2010г. препращането в разпоредбата на чл.63, ал.1 от ЗАНН към глава XII от АПК касае само процесуалния ред, по който се развива касационното производство пред административния съд, и то доколкото не противоречи на НПК.

Изложеното налага на основание чл.221, ал.2, пр.2 от АПК решението на районния съд в отменителната част да се отмени. С оглед правомощието за решаване на делото по същество по чл.221, ал.1 от АПК, касационният съд ще измени НП като преквалифицира нарушението, прилагайки закон за по-леко наказуемото такова от чл.123, ал.1 от ЗАДС в такова по чл.123, ал.1 от закона, намалявайки размера на наказанието “глоба” от 1000лв. на 100лв. С преквалификацията не се нарушава положението на нарушителката, тъй като на последната се налага по-леко наказание от наложено такова в НП.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.2 и чл.222, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ решение №437/01.08.2017г. по а.н.д.№678/2017г. на РС – Кюстендил в отменителната част и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

            ИЗМЕНЯ НП №95/20.03.2017г. на началника на Митница Югозападна в ЧАСТТА ПО Т.1, като ПРЕКВАЛИФИЦИРА извършеното от Р.К.С. административно нарушение от нарушение по чл.123, ал.1 от ЗАДС в нарушение по чл.120, ал.2 от ЗАДС и НАМАЛЯВА размера на административното наказание “глоба” на 100лв. /сто лева/.

            В останалата потвърдителна част решението на съда е влязло в сила като неоспорено.

            Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

               ЧЛЕНОВЕ: 1. 

  

 

 

                                      2.