Р Е Ш Е Н И Е

                                378                                     10.01.2018г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на петнадесети декември                                                             две хиляди и седемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА                                                               

       ЧЛЕНОВЕ: 1.ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                                                               2.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

с участието на секретаря Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурор Марияна Сиракова от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 378 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Началникът на РУ – Дупница при ОДМВР - Кюстендил с административен адрес гр.Дупница, ул.“Бисеров“ №2 обжалва решението по а.н.д.№1081/2017г. на РС - Дупница. Релевираното касационно основание е по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва доказаност на административното нарушение и спазване на процесуалните правила по издаване на НП. Моли се за отмяна на решението и потвърждаване на НП.

В с.з. касаторът не изразява становище по жалбата.

            Ответникът Б.Д.Б. със съдебен адрес:*** пълномощника му оспорва жалбата като неоснователна.

            Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, сочейки, че решението на въззивния съд е правилно, поради правилно прилагане на материалния закон и липса на допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.

Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото на районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №17-0348-001483/18.07.2017г. на началника на РУ - Дупница към ОД на МВР – Кюстендил с което на Б.Д.Б. за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП на основание чл.174, ал.1, т.1 от закона са наложени административни наказания „глоба“ в размер на 500лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за 6 месеца.

От приетите по делото доказателства съдът е установил от фактическата страна на спора, че на 06.07.2017г. срещу Б. е съставен АУАН от св.Н. в присъствие на св. К. за това, че на посочената дата около 01.26 часа  в гр.Дупница на ул.“Венелин“ срещу дом №16А в посока ул.“Св. Иван Рилски“ е управлявал лек автомобил под въздействие на алкохол, установено с техническо средство „Алкотест 7510“ с №0176, което отчело 0.51 промила алкохол в издишания от водача въздух. Количеството алкохол в кръвта е потвърдено в Протокол за химическа експертиза №325/11.07.2017г. от химик в специализираната химическа лаборатория към ОДМВР – Кюстендил, изследвано по газхроматографския метод. Въз основа на подадено от Б. заявлението за несъгласие с експертизата, на основание чл.20, ал.3 от Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, по искане на РУ - Дупница е извършен повторен анализ на второто шишенце от взетата кръвна проба в специализираната лаборатория на ВМА – София от двата химици, установили наличие на етилов алкохол в количество 0.44 g/L.

При тези фактически установявания съдът е приел от правна страна компетентност на актосъставителя и наказващия орган, но несъставомерност на деянието като административно нарушение по чл.174, ал.1 от ЗДвП, т.к. установената концентрация на алкохол в кръвта на водача е под предвидения законов минимум от 0.5 на хиляда, съгласно химическата експертиза от ВМА. По посочените правни доводи съдът е отменил НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима жалба. Решението, преценено за съответствие с материалния закон, е правилно. Съображенията за това са следните:

В рамките на проведеното съдебно производство в изпълнение на правомощията по чл.13 и чл.14 от НПК по препращане от чл.84 от ЗАНН във вр. с чл.189, ал.14 от ЗДвП и въз основа на годни доказателствени средства съдът е установил обективната истина по спора.

Правилен е извода на съда за несъставомерност на деянието по чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Обвинението е свързано с това, че на посочената дата и място Б. е управлявал МПС под въздействие на алкохол в нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП в редакцията на нормата, обн. ДВ, бр. 101/2016г., в сила от 21.01.2017г. във вр. с чл.3, ал.1 от ЗАНН. Изменението на нормата, обнародвано в ДВ, бр.77/2017г., в сила от 26.09.2017г. конкретизира съставомерната за отговорността концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда, което не променя фактическият състав на отговорността по чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП в редакцията, обн. ДВ, бр.101/2016г. В действащата редакция на чл.174, ал.1, т.1 от закона, обнародвана в ДВ, бр.77/2017г.  пределните наказуеми стойности не са променени, като е включена възможността за химическо изследване на концентрацията на алкохол в кръвта в унисон със съществуващата регламентация в Наредба №30/27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС /обн. ДВ, бр.63/17.07.2001г., отм. ДВ, бр.61/28.07.2017г., в сила от 29.09.2017г./, издадена по делегацията от чл.174, ал.4 от ЗДвП и заменена от действащата понастоящем Наредба №1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози /обн. ДВ, бр.61/28.07.2017г., в сила от 29.09.2017г. Възможността за химическо изследване на кръвните проби, методът за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и възможността за повторно извършване на химически анализ за предмет на еднотипна правна уредба в отменената и действащата Наредби по чл.174, ал.4 от ЗДвП.

Правилен е фактическия извод на районния съд, че установената с техническото средство и потвърдена с химическата експертиза №325/11.07.2017г. от специализираната химическа лаборатория към ОДМВР – Кюстендил концентрация на алкохол в кръвта на водача от 0.51 промила е опровергана от заключението на двамата химици от специализираната Токсикохимична лаборатория към ВМА – София от 08.08.2017г., която концентрация е установена като 0.44 единици. Страните не спорят и съдът правилно е установил, че кръвта е иззета, съхранена и изследвана при спазване на действащите нормативни правила на отменената Наредба по чл.174, ал.4 от ЗДвП от компетентни медицински специалисти. Спорът е относно това кое измерване е достоверно. И в двете Наредби липсва изрична правна норма, разрешаваща спорния казус. При това положение, т.к. повторното изследване е инициирано от АНО, проведено е в специализирана лаборатория към болнично заведение и е извършено от двама химици следва да се приеме, че същото отразява с по-голяма точност действителната концентрация на алкохол в кръвта на водача към момента на деянието. При така формирания правен извод, извършеното се явява несъставомерно по санкционния състав на чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП, т.к. концентрацията на алкохол е под законовия минимум. С този изход от доказването, дължимият правен резултат от обжалването на НП е неговата отмяна, както правилно е процедирал районния съд.

На основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК решението на районния съд ще се остави в сила.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №549/04.10.2017г. по а.н.д. №1081/2017г. по описа на РС - Дупница.

Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                                 2.