Р Е Ш Е Н И Е

                                              27                       06.02.2018г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на втори февруари                                                                          две хиляди и осемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                               

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                        2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурор Йордан Георгиев от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 396 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Началникът на РУ – Дупница при ОДМВР – Кюстендил с административен адрес: гр.Дупница, ул.”Бисеров” №2 обжалва решението по а.н.д. №932/2017г. на РС - Дупница. Сочи се касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с липса на нарушения в процедурата по издаване на НП и доказаност на деянието. Моли се за отмяна на съдебното решение и потвърждаване на НП.

В с.з. касаторът не се представлява

Ответникът Е.С. *** в писмено становище вх.№495/31.01.2018г. намира жалбата за неоснователна.

            Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, сочейки, че съдът се е съобразил с доказателствата по делото и е постановил законосъобразно решение, което моли да се потвърди.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото пред районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от представител на легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е НП №17-0348-001077/14.06.2017г. на началник група в РУ – Дупница към ОДМВР - Кюстендил, с което на Е.С.С. за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП на основание чл.175, ал.3, пр.1 от закона е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца.

От приетите по делото доказателства съдът е установил от фактическата страна на спора, че на 22.05.2017г. около 07.50 часа в гр.Дупница по ул.“Саморанска“ срещу „РТК“ – посока с.Самораново при извършена проверка от контролните органи на Е.С. е установено, че същият управлява мотоциклет „Я.“ без да е регистриран по надлежния ред и без поставени регистрационни табели на определените за това места. От приложен договор за покупко-продажба и фактура съдът е установил, че МПС е закупено на 15.05.2017г. от брата на нарушителя, който на 18.05.2017г. е сключил застраховка „гражданска отговорност на автомобилистите“. Проверката на водача е извършена непосредствено пред пункта на РТК за регистрации на МПС, където водачът е искал да регистрира същото. Изминатото разстояние от дома на собственика до пункта за регистрация е незначително.

При тези фактически установявания съдът е приел от правна страна незаконосъобразност на НП поради допуснато съществено процесуално нарушение. Според съда, след прекратяване на образуваното по случая наказателно производство, АНО също е прекратил административнонаказателното такова на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН, въпреки което седмица по-късно е издал оспореното НП. По съществото на спора, обсъждайки всички характеристики на деянието и дееца, мястото на нарушението и целта на водача съдът е приел, че деянието е маловажен случай. По посочените правни доводи съдът е отменил НП.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Решението, преценено за съответствие с материалния закон, е правилно. Съображенията за това са следните:

Правилото на чл.33, ал.2 от ЗАНН, приложимо по препращане от чл.189, ал.14 от ЗДвП, задължава актосъставителят при наличие на данни за извършено престъпление да прекрати производството и да изпрати материалите на съответния прокурор. В случая по делото, след съставяне на АУАН на 22.05.2017г. по случая е образувано наказателно производство. С постановление от 25.05.2017г. на прокурор при РП - Дупница производството е прекратено. Постановлението е изпратено за сведение на началника на РУ – Дупница. С резолюция от 08.06.2017г. на основание чл.33, ал.2 от ЗАНН органът е прекратил административнонаказателното производство. С нова резолюция от 14.06.2015г. /очевидно се има предвид 14.06.2017г./ обаче е разпоредено съставяне на НП. При този развой на случая, НП е издадено след прекратяване на административнонаказателното производство с резолюция на компетентния наказващ орган. Налице е съществено процесуално нарушение на чл.54 от ЗАНН. След прекратяване на преписката АНО не разполага с правомощие за административно санкциониране на дееца, т.к. е упражнил правоизключващото правомощие за прекратяване на преписката. Издаденото НП без наличие на висяща административнонаказателна преписка е незаконосъобразно и подлежи на отмяна, както правилно е процедирал районния съд.

Извън горното, във връзка с формираните мотиви по съществото на спора, правилно съдът е приел маловажност на случая по чл.28 от ЗАНН във вр. с дефиницията по чл.93, т.9 от ДР на НПК. Нарушението е установено на мястото за регистрация на МПС, при наличие на всички изискващи се за това документи, като управлението му е било във връзка с реализиране на тази регистрация. Обществената опасност на нарушението е ниска, такова такава е и обществената опасност на дееца. Изложеното обосновава извод, че извършеното нарушение е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид, а от тук е и маловажно. Изводът на районния съд почива на правилно приложение на материалния закон.

На основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК решението на районния съд ще се остави в сила.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №606/01.11.2017г. по а.н.д. №932/2017г. по описа на РС - Дупница.

Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                        2.