Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 14

                                                     гр.Кюстендил, 15.01.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на дванадесети януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                         ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Лидия Стоилова и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №397/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

             Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

             РУ Дупница с адрес гр.Дупница, ул.“Б.“ № ** обжалва решение №617/03.11.2017г. на ДРС, постановено по АНД №967/2017г., с което е отменено НП №17-0348-001027/31.05.2017г. на началник РУ Дупница. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на НП.

             Ответникът не се явява и не изразява становище по жалбата.        

             Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

                Предмет на касационно оспорване е решение на ДРС №617/03.11.2017г., постановено по АНД №967/2017г., с което е отменено НП №17-0348-001027/31.05.2017г. на началник РУ Дупница. Д.П.М. *** е санкциониран на основание чл.175, ал.4 във вр.с чл.175, ал.3, пр.1 от ЗДвП, като са му наложени административни наказания „глоба“ в размер на 600 лв. и „лишаване от права да управлява МПС“ за срок от 12 месеца.

              ДРС е отменил НП като незаконосъобразно, приемайки че е недоказан признака „повторност“.

              Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

              В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на ДРС.             

              Производството пред въззивния съд е инициирано по жалба на Д.П.М. ***-0348-001027/31.05.2017г. на началник РУ Дупница. При извършена проверка на 23.05.2017г. около 17.00ч. в гр.Дупница, ул.“Цар Освободител“, е установено, че водача управлява МПС /мотоциклет Хонда/ по път, отворен за обществено ползване, което не е регистрирано по надлежния ред – мотоциклетът е бил без регистрационни номера и без документ за регистрация /срав. гласни доказателства/. За нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП е съставен АУАН №1027/25.05.2017г., а въз основа на него е издадено НП, с което нарушителят е санкциониран за повторно извършено нарушение. На гърба на АУАН е отбелязано НП №16-0348-000396/24.03.2016г., влязло в сила на 23.11.2016г.

              Събраните писмени и гласни доказателства КАС намира за достатъчни, обективни и безпротиворечиви, необорени от други такива, за да обосноват извод за извършено административно нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП от жалбоподателя. Същото се явява доказано от обективна и субективна страна. Императивната норма на чл.140, ал.1 от ЗДвП вменява задължението по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само МПС и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. Административнонаказателната норма на чл.175, ал.3 от ЗДвП пък въвежда санкция за водачите, които управляват МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер. Безспорно в настоящия случай е, че Д.М. е управлявал МПС, което не е било регистрирано по надлежния ред и не е било с поставени регистрационни табели и е било без документ за регистрация - обстоятелство, което се доказва от писмените доказателства /презумптивната доказателствена сила на АУАН не е оборена/, ведно с гласните такива. Деянието е относимо към нормата на чл.175, ал.3 от ЗДвП и следователно се определя като административно нарушение по същия текст от закона.

Правилно, в съответствие с доказателствения материал по делото, въззивният съд е приел, че повторността на административното нарушение не е доказана с оглед даденото описание на деянието в НП. Извършеното отбелязване на гърба на АУАН на дадено НП, не е достатъчно само по себе си, за да обоснове правилност на извода за повторност, доколкото същото не е част от описанието на нарушението в НП, а и в преписката липсват писмени доказателства за този факт. Предпоставките на §6, т.33 от ДР ЗДвП не са установени по надлежния ред нито в производството пред АНО, нито в съдебното такова.

             Постановявайки обаче решение, с което отменя атакуваното НП, районния съд е приложил неправилно закона. Съдът, решавайки делото по същество с оглед правомощията си по чл.63, ал.1 от ЗАНН, е следвало, установявайки че фактическите обстоятелства, приети в АУАН въз основа на доказателствата по делото, сочат на по-лекото нарушение /основния състав по чл.175, ал.3 от ЗДвП/, да преквалифицира деянието. В случая изложените фактически констатации в акта и постановлението, като правилно установени, следва да бъдат основата, на която да се извърши квалификацията на административното нарушение под съответната нарушена административнонаказателна норма. По см.на чл.222, ал.1 от АПК и с оглед безспорното доказано административно нарушение по изложените фактически твърдения в акта и постановлението, КАС ще отмени решението на ДРС и ще измени НП, като го преквалифицира, прилагайки закон за по-лекото такова по вид, а именно по чл.175, ал.3 от ЗДвП, с налагане на административно наказание  „глоба“ в размер на 200 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца. Решението си касационният съд съобразява с разпоредбата на чл.354, ал.2, т.2 от НПК, приложима от касационния състав по арг. от чл.84 от ЗАНН. С преквалификацията не се нарушава положението на нарушителя, тъй като се санкционира нарушение, което е описано в АУАН и в НП.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, пр.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

Р   Е   Ш   И:

 

             ОТМЕНЯ решение №617/03.11.2017г. на Дупнишкия районен съд, постановено по АНД №967/2017г. и вместо него постановява:

             ИЗМЕНЯ НП №17-0348-001027/31.05.2017г. на началник РУ Дупница, в частта му, с която на основание чл.175, ал.4 във вр.с чл.175, ал.3 от ЗДвП за повторно нарушение на Д.П.М. *** са наложени административни наказания “глоба” в размер на 600 лв. и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца, като преквалифицира деянието по основния състав на чл.175, ал.3 от ЗДвП и намалява размера на административните наказания – „глоба“ в размер на 200 лв. /двеста/ и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 месеца.

              Решението е окончателно.

             

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       

 

                                            ЧЛЕНОВЕ: