Р Е Ш Е Н И Е

                         28                                            06.02.2018г.                                           град Кюстендил

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

Кюстендилският административен съд                                                                                     

на втори февруари                                                                          две хиляди и осемнадесета година

в открито съдебно заседание в следния състав:

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ                                                               

       ЧЛЕНОВЕ: 1.МИЛЕНА АЛЕКСОВА-СТОИЛОВА

                                                                                        2.НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

с участието на секретаря Лидия Стоилова

и в присъствието на прокурор Йордан Георгиев от КОП

като разгледа докладваното от съдия Алексова-Стоилова

касационно административнонаказателно дело № 398 по описа за 2017г.

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.211 и сл. от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН.

            Д.П.Г., ЕГН ********** *** обжалва решението по а.н.д. № 1042/2017г. на РС - Дупница. Сочи се касационното основание по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Нарушението на закона поради неправилното му прилагане се свързва с изтичане на сроковете по чл.34, ал.3 и чл.82, ал.1 от ЗАНН. Моли се за отмяна на решението и отмяна на електронния фиш.

В с.з. касаторката не се явява и не се представлява

Ответната ОДМВР – Кюстендил с адрес: гр.Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №12 не изразява становище по жалбата.

            Представителят на КОП дава заключение за неоснователност на жалбата, сочейки, че не са налице касационните основания за отмяна на решението на районния съд, което се намира за законосъобразно и моли бъде потвърдено.

            Кюстендилският административен съд, след запознаване с жалбата и материалите по делото пред районния съд, намира жалбата за допустима като подадена от легитимиран правен субект с право на обжалване по см. на чл.210, ал.1 от АПК в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна. Съображенията за това са следните:

            Предмет на въззивно обжалване е електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К №0915431, издаден от ОДМВР – Кюстендил, с който на Д.П.Г. на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв.

От приетите по делото доказателства съдът е установил от фактическата страна на спора, че на 09.08.2014г. в 16.12 часа на ПП-1, Е-79 в с.Мурсалево с автоматизирано техническо средство №003059047ВАВ е засечена скоростта на движение на МПС – л.а. „Т. Я.“ с рег.№СА****АХ, който се движел в населено място със скорост от 97км/ч. Г. е собственик на превозното средство, съгласно справка от масивите на Сектор „Пътна полиция“ – Кюстендил.

При тези фактически установявания съдът е приел от правна страна, че правилата на чл.189, ал.4 от ЗДвП съдържат специални изисквания за съдържанието на електронния фиш, които са налични в оспорения такъв, а съгласно чл.189, ал.15 от ЗДвП видеоклипът от паметта на техническото средство е веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес. Според съда, е осъществен санкционния състав на чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП и наложената глоба е законосъобразна спрямо собственика на автомобила поради липса на подадена декларация по чл.189, ал.5 от закона. Съдът е отрекъл възможността за изтекла погасителна давност. По посочените правни доводи съдът е потвърдил оспорения фиш.

В пределите на касационната проверка по чл.218, ал.2 от АПК и във връзка с релевираното в жалбата касационно основание съдът намира, че решението на районния съд е валидно и допустимо като постановено от компетентен съд в предвидената от закона форма по допустима въззивна жалба. Решението, преценено за съответствие с материалния закон, е правилно. Съображенията за това са следните:

Нормата на чл.189, ал.4 от ЗДвП е специална спрямо разпоредбите на ЗАНН, включително в частта относно реквизитите на електронния фиш. Правилен е извода на районния съд, че фишът има нормативно предвиденото съдържание. Приложимата разпоредба не въвежда изискване за дата на издаване на фиша. Съгласно чл.189, ал.11 от ЗДвП фишът замества наказателното постановление. Следователно, сроковете по чл.34 от ЗАНН са неприложими, а давностните срокове по НК се определят съобразно датата на извършване на деянието. Преследвателната давност за деянието, определяща се по нормите на чл.80, ал.1, т.5 във вр. с ал.3 от НК и абсолютната такава по чл.81, ал.3 от НК е 4 години и половина и към настоящия момент не е изтекла. Деянието е извършено на 09.08.2014г. Неоснователно е възражението на касаторката и за изтекла изпълнителска давност. По см. на чл.82, ал.2 от ЗАНН давността за изпълнение на наказанието започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието. В случая, актът за налагане на глобата – електронния фиш не е влязъл в законна сила, т.к. неговата законосъобразност е предмет на оспорване по делото на районния съд, чието решение е предмет на касационен контрол по настоящето дело. Следователно, срокът за изпълнение на наказанието все още не е започнал да тече.

От съдържанието на представения видеоклип на МПС -  лек автомобил с рег.№СА **** със засечените данни за скоростта на движение от стационарното техническо средство на посоченото в клипа населено място и справката за собственика на автомобила в лицето на наказаната Г. по реда на чл.189, ал.4 и ал.15 във вр. с чл.188, ал.1 от ЗДвП са безспорно установени извършеното нарушение и неговия извършител. Превишаването на скоростта на движение в населеното място на 09.08.2014г. по санкционния състав на чл.182, ал.1, т.5 /ред. ДВ, бр.10/2011г./ във вр. с чл.3, ал.1 от ЗАНН води до налагане на посоченото във фиша административно наказание в абсолютен размер от 300лв.

На основание чл.221, ал.2, пр.1 от АПК решението на районния съд ще се остави в сила.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №571/16.10.2017г. по а.н.д. № 1042/2017г. по описа на РС - Дупница.

Решението е окончателно.

            Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                        2.