Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 16

гр.Кюстендил, 15.01.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на дванадесети януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                        ЧЛЕНОВЕ:  МИЛЕНА АЛЕКСОВА - СТОИЛОВА

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Лидия Стоилова и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №404/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            Началникът на сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №269 обжалва решение №489/25.09.2017г. на КРС, постановено по АНД №1268/2017г., с което е отменено НП №17-1139-000724/07.06.2017г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, представляващи касационни основания по чл.348, ал.1, т.1 и 2 от НПК. Иска се отмяна на решението, респ. потвърждаване на наказателното постановление.

            Ответникът чрез пълномощника изразява становище за неоснователност на жалбата и оставане в сила решението на въззивния съд.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №489/25.09.2017г., постановено по АНД №12682017г., с което е отменено НП №17-1139-000724/07.06.2017г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил. Б.Б.Г. *** е санкциониран на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. за нарушение на чл.102 от ЗДвП.

             КРС е отменил НП като незаконосъобразно, формирайки извод за недоказаност на нарушението.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност и недопустимост на оспореното решение на КРС.             

Б.Б.Г. е санкциониран с процесното наказателно постановление, за това че на 31.05.2017г., около 19.25ч., в с.Драговищица, е предоставил собствения си лек автомобил К.С.с рег.№СВ****КМ на В.Г.В., който го е управлявал под въздействието на алкохол – 1 промил. За констатирано нарушение на чл.102 от ЗДвП е съставен АУАН №508415/31.05.2017г., а въз основа на констатациите в него е издадено обжалваното НП. Към преписката е приложен АУАН 508137/31.05.2017г., от който се установява, че на съата дата  е извършено нарушение от В.В. по чл.100, ал.1, т.2, 3, 6; чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП.

Във въззивното  производство са събрани гласни доказателства – полицейските служители потвърждават изложените в АУАН фактически обстоятелства за управление на МПС от водач употребил алкохол, а св.В.В. и  св.А.И.свидетелстват за предоставяне управлението на автомобила от жалбоподателя на св.В.В. още от ранните часове на 31.05.2017г., като са били в гр.Кюстендил, след което Г. дал на свидетеля някакви документи да занесе в с.Горановци и на връщане бил спрян за проверка от контролните органи. Св.В. отрича да е употребил алкохол. Скалата на техническото средство при проверката отчела 1 промил алкохол в издишания въздух.

Касационната инстанция приема, че изложените правни изводи по съществото на спора за недоказаност на административното нарушение, не са в съответствие със събраните доказателства и приложимите норми. Районният съд е изискал, обсъдил и анализирал всички факти от значение за спорното право, но е достигнал до грешни правни изводи.          

Обоснован от преценката на доказателствените средства в съвкупност и поотделно е изводът на касационната инстанция за законосъобразност на НП, поради безспорна установеност на визираното в АУАН и НП  нарушение по чл.177, ал.1, т.3 вр. с чл.102 от ЗДвП. Административнонаказателната отговорност на нарушителя е ангажирана за това, че  е предоставил собственото си МПС да се управлява от водач, употребил алкохол над установените граници от закона, а именно 1 промил. Така предявеното обвинение се явява доказано, доколкото с АУАН, с който се поставя началото на административнонаказателното производство, е дадено описание на нарушението с всички съставомерни елементи от обективна страна.  По този  начин  е формулирано обвинението и е определен предмета на доказване от гледна точка на извършеното административно нарушение и участието на нарушителя в него, т.е. така посочените факти, които обуславят съставомерността на деянието, следва да бъдат доказани, а тежестта на доказване принадлежи на АНО. По делото са ангажирани доказателства за установеното противоправно поведение на водача В. /АУАН №508137/31.05.2017г./, а показанията на свидетелите доказват безспорно, че на посочената дата същия е управлявал автомобила на Г., тъй като той му го е предоставил – първо го е управлявал в гр.Кюстендил, а после и до с.Горановци, като в последния случай лично жалбоподателят го е помолил да отнесе някакви документи до селото. Същевременно остава недоказана тезата на жалбоподателя, че В. не е употребявал алкохол, тъй като презумптивната доказателствена сила на АУАН №508137/31.05.2017г. е неразколебана. Изпълнителното деяние – предоставяне  управлението на собствено МПС на водач, който е под въздействието на алкохол;  качеството на нарушителя – собственик на  процесния лек автомобил;  факта, че МПС-то е управлявано от В.В. с концентрация на алкохол в кръвта над 0.5 на хиляда са доказани от събрания доказателствен материал.  В този смисъл изводът на АНО за осъществено административно нарушение по чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП е подкрепен от убедителни доказателства, поради което и повдигнатото обвинение се явява доказано от обективна и субективна страна. Като е отменил процесното НП, КРС е постановил неправилно и необоснова решение, което ще бъде отменено, поради наличие на отменителните основания по чл.348, ал.1, т.1 от НПК, а НП ще бъде потвърдено като законосъобразно.

               Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 и чл.222, ал.1 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

               ОТМЕНЯ решение №489/25.09.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1268/2017г. и вместо него постановява:

                ПОТВЪРЖДАВА НП №17-1139-000724/07.06.2017г на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил, с което на Б.Б.Г., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП за нарушение на чл.102 от ЗДвП.

Решението е окончателно.

                                               

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: