Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     24

гр.Кюстендил, 30.01.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Кюстендилският административен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и шести януари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ДЕМИРЕВСКИ

                                                              НИКОЛЕТА КАРАМФИЛОВА

 

със секретар Лидия Стоилова и с участието на прокурор Марияна Сиракова, като разгледа докладваното от съдия Карамфилова КАНД №409/2017г., за да се произнесе взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН във вр.с чл.208 и сл. от АПК.

            А.Д.А., ЕГН ********** *** обжалва решение №539/09.11.2017г. на КРС, постановено по АНД №1108/2017г. в частта, с която е потвърдено НП №16-1139-000697/21.04.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил. Развиват се съображения за незаконосъобразност на съдебния акт, поради нарушение на материалния закон – касационни основания за отмяна по чл.348, ал.1, т.1 от НПК. Иска се отмяна на решението в тази му част, респективно отмяна на наказателното постановление.

            Ответникът не изразява становище по касационната жалбата.        

            Заключението на прокурора е за неоснователност на касационната жалба.

               Предмет на касационно оспорване е решение на КРС №539/09.11.2017г., постановено по АНД №1108/2016г., в частта, с която е потвърдено НП №16-1139-000697/21.04.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил. С последното на нарушителя са наложени административни наказания „глоба“ в размер на 2000 лв. за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП и „глоба“ в размер на 10 лв. за нарушение на чл.183, ал.1, т.1 във вр.с чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП.

КРС е формирал извод за законосъобразност на акта по т.1 и т.3, приемайки че не са допуснати съществени нарушения на правилата на ЗАНН, както и поради доказаност на обвинението.

             Касационната жалба е допустима – подадена е от процесуално легитимен субект на касационно оспорване, срещу съдебен акт, подлежащ на обжалване по реда на чл.208 от АПК, в преклузивния срок по чл.211, ал.1 от АПК.

             В пределите на служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не се установяват основания за нищожност, недопустимост и неправилност на оспореното решение на КРС.

Въззивното производство е образувано по жалба на А.Д.А. ***-1139-000697/21.04.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил. От фактическа страна е прието, че на 13.04.2016г. около 21.30ч. в гр.Кюстендил, нарушителят управлявал МПС по ул.“Княз Ал.Батенберг“. При проверка от контролните органи, поради неадекватно поведение, избухливост, разширени зеници на очите, отказал да бъде изпробван за наличие на алкохол или упойващо вещество с техническото средство, както и даде кръв за лабораторен анализ - издаден е ТМИ №086394, който нарушителят отказал да получи. Не представил и СРМПС. За констатирани нарушения по чл.174, ал.3 и чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП е съставен АУАН бл.№248172/13.04.2016г., а въз основа констатациите в него е издадено НП №16-1139-000697/21.04.2016г. на началник сектор ПП към ОДМВР – Кюстендил.

С касационната жалба е представена присъда №25/24.03.2017г. на КРС, постановена по НОХД №1450/2016г., с която на А.Д.А. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца с изпитателен срок от 3 години за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 във вр.с ал.1 във ср.с чл.26, ал.1 от НК, за това, че в условията на продължавано престъпление за периода 05.03.2016г. до 13.04.2016г. в гр.Кюстендил е управлявал МПС без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказаването му по административен ред.

             За да потвърди процесното НП,  районният съд е приел, че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на ЗАНН относно съставя на АУАН и НП, както и че нарушенията са доказани от обективна и субективна страна. Събрания доказателствен материал – писмени /АУАН и присъда №25/24.03.2017г. по НОХД №1450/2016г. на КРС/ и гласни доказателствени средства /показанията на контролните органи/, КАС счита за достатъчен и относим към извода на въззивния съд за законосъобразност на НП по т.1 и т.3. Нарушителят е привлечен към администативнонаказателна отговорност за извършено нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП - отказ да бъде изпробван с техническо средство за наличие на алкохол в кръвта или друго упойващо вещество, както и да даде кръв за лабораторен анализ и за нарушение на чл.183, ал., т.1 от ЗДвП – ненонесе на СРМПС. Повдигнатото обвинение е формулирано с оглед извършената на място проверка и установените факти. Същото е ясно от гледна точка на твърдените изпълнителни деяния, време и място на извършване. Установява се от гласните доказателства – показанията на контролните органи, очевидците на управлението на автомобила от А.А., ведно с АУАН, който се ползва с презумптивна доказателствена сила /същият не е оборен с надлежни доказателства във въззивното производство/, както и присъда на КРС по НОХД №1450/2016г., че на сочената дата и час жалбоподателят е управлявал МПС и  е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество, както и че не е изпълнил предписанието за медицинско изследване за установяване концентрацията на алкохол в кръвта му /последното е отказано да бъде получено/, а също така и че не е носел СРМПС. Административните нарушения са доказани безспорно, доколкото конкретно и безпротиворечиво са посочени фактите, обуславящи съставомерността на деянията и участието на нарушителя в тях.

  Във връзка с гореизложеното КАС намира решението на КРС за правилно и законосъобразно, поради което ще го остави в сила. Не са налице отменителните основания по чл.348, ал.1 от НПК.

  Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Административният съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

             ОСТАВЯ В СИЛА решение №539/09.11.2017г. на Кюстендилския районен съд, постановено по АНД №1108/2017г. в частта, с която е потвърдено НП №16-1139-000697/21.04.2016г. на началник сектор ПП при ОДМВР – Кюстендил.

             В останалата част като необжалвано решението е влязло в сила.

             Решението е окончателно.            

                           

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                        ЧЛЕНОВЕ: